Filter op categorieën

Nieuws

Grote vraag naar software om thuiswerken te controleren

ThuiswerkenSinds de uitbraak van het coronavirus bestellen werkgevers massaal software om de productiviteit van thuiswerkende werknemers te monitoren. Vaak zonder de werknemers hierover te informeren. Mag dat zomaar? Nee. Als een werkgever het thuiswerken wil controleren, is er werk aan de winkel voor de ondernemingsraad (OR).

olgens Amerikaanse leveranciers is de vraag naar software die de productiviteit van werknemers controleert sinds het begin van de coronacrisis enorm gestegen. Want ook al zijn de meeste werknemers blij met het thuiswerken, werkgevers hebben er meer moeite mee. Vooral omdat ze minder zicht hebben op wat de werknemer thuis doet. Speciale software stelt hen in staat om te monitoren wat de werknemer op zijn computer doet. Aan de hand van gegevens over gebruikte programma’s en toepassingen kan de werkgever bepalen of de werknemer in zijn ogen productief of niet-productief bezig is geweest, en de resultaten onderling vergelijken.

Productiviteit meten is in strijd met privacywetgeving

Het bijhouden van zulke productiviteitsscores van werknemers is echter niet toegestaan. Het is in strijd met de privacywetgeving, die is vastgelegd in de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen (EVRM) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook als de werknemer schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het monitoren van zijn computergebruik. Omdat de werknemer in een afhankelijkheidspositie zit ten opzichte van de werkgever, zal toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begrijpen dat hij die toestemming niet vrijelijk heeft gegeven.

In uitzonderlijke gevallen is controle toegestaan als OR ermee instemt

Alleen onder strikte voorwaarden is het controleren van werknemers wel toegestaan. Bijvoorbeeld als het belang van de werkgever zwaarder weegt dan het recht op privacy van de werknemer en de werkgever geen minder ingrijpend middel tot zijn beschikking heeft. De werkgever moet in ieder geval eerst de OR om instemming vragen als hij een zo’n regeling wil invoeren. De OR heeft namelijk instemmingsrecht als de werkgever voorzieningen wil invoeren, wijzigen of intrekken waarmee hij de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van werknemers kan controleren (artikel 27, lid 1l van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Bovendien moet hij de werknemers hierover informeren.

OR moet alert zijn op signalen

De OR doet er verstandig aan om het onderwerp ‘privacy’ met de bestuurder te bespreken en alert te zijn op signalen vanuit de organisatie. Niet elke ondernemer vraagt namelijk – uit onwetendheid of onwil – de OR vooraf om instemming. De OR kan het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) inzetten om het onderwerp bij de bestuurder op de agenda te zetten. De bestuurder is dan verplicht om hierover in gesprek te gaan met de OR.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

NEN publiceert gratis norm voor coronaproof kantoor

covid19In een eerder stadium had normeringsinstituut NEN laten weten te werken aan normen voor de inrichting van werkplekken die coronaproof zijn. De normen zijn nu gepubliceerd en gratis te downloaden.

Er is grote behoefte aan kennis over de juiste inrichting van werkplekken en kantoren nu er rekening moet worden gehouden met Covid-19. Alleen als die inrichting coronaproof is, kunnen mensen terug naar kantoor. Normeringsinstituut NEN heeft daarom na een eerdere aankondiging nu nieuwe, tijdelijke normen vastgelegd, de zogenoemde NEN-spec. Uitgangspunt is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. In de NEN-spec komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • arbeidsomstandigheden en RI&E;
  • vloeroppervlakte algemeen;
  • toegang en doorgang in een kantoorvertrek;
  • aanbevelingen voor gedragsregels;
  • bewegingsruimte;
  • scheidingswanden;
  • vluchtroutes en nooddeuren;
  • fysische factoren;
  • voorbeeldberekeningen;
  • bijzondere ruimtes.

Actualisering bij nieuwe inzichten

De norm is tot stand gekomen door input van zowel NEN-experts en vakinhoudelijke experts als commerciële partijen. Het navolgen van de NEN-spec is niet verplicht. Voorlopig is hij zes maanden geldig en het NEN stelt hem te zullen actualiseren als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn. De NEN-spec 2:2020 versie 1.1 nl Ergonomie is gratis te downloaden op de downloadsite van NEN na het aanmaken van een gratis account. Op deze pagina zijn ook andere coronagerelateerde normen te vinden.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

Helft Nederlanders werkt liefst thuis tot er een vaccin is

ThuiswerkenMaar liefst 53 procent van de Nederlanders die momenteel vanuit huis werken, keert liever niet terug naar kantoor totdat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt een gebrek aan vertrouwen in collega’s te zijn; meer dan de helft van de ondervraagden is er namelijk niet gerust op dat zij zich aan alle coronamaatregelen houden.

Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.012 Nederlanders die thuiswerken, uitgevoerd door Panelinzicht. Opvallend genoeg zijn de ondervraagden een stuk minder kritisch over hun eigen striktheid. Maar liefst 81 procent verwacht zich bij terugkeer naar kantoor, te allen tijde aan de voorschriften van het RIVM te houden. Vooral dertigers zijn opvallend mild over hun gedrag (85 procent) en erg wantrouwend richting collega’s (60 procent).

Hygiëne onvoldoende

Een andere belangrijke reden om nog even niet terug te keren naar kantoor is een gebrek aan algehele frisheid. Zo stelt maar liefst een derde van de respondenten dat de hygiëne bij hen op kantoor onvoldoende is. Ondanks de door het RIVM opgestelde richtlijnen, wordt er slechts in beperkte mate beterschap verwacht. Zo denkt de helft van de ondervraagden dat hun werkgever de werkvloer niet coronaproof kan maken. Daarnaast zegt maar liefst 24 procent dat hun bedrijf zich onvoldoende inzet voor een coronavrij-kantoor. Met 32 procent zijn vooral werknemers tot veertig jaar erg kritisch over de ijver van hun werkgever op dit gebied.

Niet alleen het kantoor zelf, maar ook de reis ernaartoe is voor veel respondenten een risico dat ze het liefst nog even uit de weg gaan. Maar liefst 69 procent van hen zegt het openbaar vervoer actief te ontwijken totdat er een vaccin is ontwikkeld.

Bron: HR Praktijk

Deel deze pagina:

Werkgever hoeft mondkapjes voor ov niet te vergoeden

mondkapjeWerknemers kunnen bij hun werkgever aankloppen met de vraag of hij de mondkapjes vergoedt die zij nodig hebben als ze met het openbaar vervoer van en naar het werk willen reizen. De wet geeft de werknemers echter geen recht op die vergoeding.

Sinds 1 juni 2020 moet iedereen die met het openbaar vervoer reist, verplicht een mondkapje dragen om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit geldt uiteraard ook voor mensen die van en naar hun werk reizen, maar de werkgever is niet verplicht de kosten van deze mondkapjes te vergoeden. De werknemer is in principe zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij van en naar het werk reist. Werknemers hebben daarom geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, tenzij dit in de arbeidsovereenkomst of cao is vastgelegd. Dit geldt ook voor verplichte mondkapjes in het openbaar vervoer. De werkgever en werknemer kunnen uiteraard wel samen afspraken maken over het declareren en vergoeden van mondkapjes.

Verplichte mondkapjes op het werk wel vergoeden

Werkgevers die ervoor kiezen de verplichte mondkapjes voor in het openbaar vervoer wel te vergoeden, mogen deze van de Belastingdienst onbelast vergoeden of verstrekken. Voor werknemers die in het openbaar vervoer werken, bijvoorbeeld bij de NS, is de situatie anders. De werkgever moet namelijk zorgen voor een veilige werkplek. Als er kans is op besmetting met het coronavirus, is de werkgever verplicht om beschermingsmateriaal aan te bieden en deze te betalen. De werkgever kan op basis van het wettelijke instructierecht eenzijdig voorschriften opleggen aan de werknemer. Hij kan daarom aan de werknemer verzoeken om deze beschermingsmiddelen, waaronder het mondkapje, op het werk te gebruiken.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

Thuiswerken en gespreide werktijden als wapen tegen corona

thuiswerkenDe Denktank Coronacrisis adviseert ingrijpende en vernieuwende maatregelen om ook in de nabije toekomst coronaproof aan het werk te kunnen blijven. Werkgevers hebben een belangrijke rol bij het vormgeven van die maatregelen.

Bij gebrek aan een vaccin of medicijn moet er nagedacht worden over manieren om ook op de langere duur veilig te kunnen werken en reizen. De Denktank Coronacisis – met deelnemers uit de SER, PBL, WRR en VNG – heeft hier nu op verzoek van de overheid advies over uitgebracht. Noodzakelijk, omdat een vol OV een regelrechte besmettingshaard zou kunnen zijn. Een deel van de week thuiswerken en spreiding van werktijden zijn daarom twee maatregelen die in het advies genoemd worden als optie. De Denktank ziet daarbij werkweken voor zich waarin mensen bijvoorbeeld maar één dag per week fysiek naar kantoor gaan en de rest van de tijd thuiswerken. Spreiding van werktijden moet leiden tot een betere verdeling van passagiers over de dag. In het verlengde hiervan zouden tal van maatschappelijke diensten ook ruimere openingstijden moeten hebben, zodat mensen niet aangewezen zijn op krap bemeten tijdstippen.

Kleinschalige werkplekken

Werkgevers die dit advies kunnen en willen ondersteunen, zouden dus ook moeten nadenken over een andere indeling van het werk en zaken die aanwezigheid vereisen. Er kan bijvoorbeeld meer gewerkt worden met roosters (tool). Verder ziet de Denktank een rol weggelegd voor de regio: kantoren in grote steden kunnen kleinschalig werkplekken ‘inkopen’ in bepaalde regio’s. Bibliotheken worden genoemd, maar bedrijven kunnen ook gezamenlijk leegstaande kantoorruimte huren. Werknemers kunnen dan een deel van de tijd werken op deze werkplekken, die ze per fiets kunnen bereiken en waar ze dan toch collega’s kunnen ontmoeten.

Groot belevingsonderzoek

Verder pleit de Denktank voor een groot belevingsonderzoek. Een groot deel van de werkgevers en werknemers heeft inmiddels ervaring met thuiswerken (tool). Het is goed om uit te vinden wat daarin goed ging, en wat er zeker nog verbeterd zou moeten worden. Gewapend met die kennis moet het mogelijk zijn om thuiswerken een blijvend en goed functionerend onderdeel van de werkroutine te maken waarbij de kansen op besmetting zo klein mogelijk gehouden worden.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: