Filter op categorieën

Nieuws

Hoofdpunten bijtelling fiets van de zaak in 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt een bijtelling van 7 procent voor een fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec.

Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de fiets ook voor privégebruik ter beschikking staat. Voor dit privégebruik moet u per kalenderjaar een bedrag bij het loon tellen.

Waarde privégebruik fiets

De waarde van het privégebruik is 7 procent van de consumentenadviesprijs die de fabrikant of importeur bekendgemaakt heeft, per jaar. Dat is dus de consumentenprijs inclusief omzetbelasting en niet de prijs van de fiets op de factuur. Als u de oorspronkelijke prijs niet kunt achterhalen, mag u uitgaan van de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets.

Loon in natura

De bijtelling voor het privégebruik van de fiets is loon in natura. U telt jaarlijks 7 procent bij het loon van de werknemer. U moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen of de bijdrage Zvw inhouden.

Aanwijzen als eindheffingsloon

De bijtelling mag u ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Komt u boven dit bedrag uit, betaalt u 80 procent eindheffing.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage die de werknemer betaalt vanuit zijn nettoloon mag u in mindering brengen op de bijtelling. Het saldo van de bijtelling privégebruik fiets en de eigen bijdrage voor privégebruik van de werknemer mag op kalenderjaarbasis niet negatief zijn.

Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak.

Geen tegenbewijs mogelijk

Anders dan bij de auto van de zaak is het niet mogelijk om bij gering privégebruik tegenbewijs te leveren. De bijtelling fiets geldt altijd als een werknemer een ter beschikking gestelde fiets voor woon-werkverkeer mag gebruiken.

Kilometervergoeding

Betaalt u een vergoeding voor de kilometers die de werknemer rijdt met de fiets van de zaak? Dan is dit belast loon voor de werknemer. Er is namelijk sprake van vervoer vanwege de werkgever. U mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt ten laste van de vrije ruimte.

Bron: SalarisNet

Deel deze pagina:

Is dit een stagiair of een werknemer?

Traditioneel zien verloningsbedrijven in september en oktober vaker discussies tussen werkgevers en de belastingdienst. Een populair thema: is iemand nu een stagiair is of een werknemer?

Een stagiair is een stagiair als de werkgever bijdraagt aan het opleiden van de stagiair en niet meer betaalt dan een onkostenvergoeding.

Wat zegt de Belastingdienst daarover?

Voor leerlingen van bepaalde onderwijsinstellingen is het in de praktijk werken onderdeel van hun opleiding. Leerlingen die in de praktijk werken, noemen we stagiairs. Meestal zijn leerlingen en stagiairs niet in echte dienstbetrekking. Maar als een stagiair een reële beloning krijgt, bijvoorbeeld het minimum(jeugd)loon, is hij wel in echte dienstbetrekking. Dan gelden de gewone regels voor de loonheffingen en zijn de stagiairs verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. U moet dan premies werknemersverzekeringen berekenen en ook de werkgeversheffing Zvw betalen.

Hoeveel betaalt de werkgever de stagiair?

  1. De werkgever betaalt niets en geeft tijd en aandacht om hem op te leiden.
  2. De werkgever betaalt een onkostenvergoeding en leidt hem op.
  3. De werkgever betaalt een vergoeding maar leidt niemand op maar biedt wel een ervaringswerkplaats.
  4. De werkgever betaalt een ruime vergoeding en verwacht dat de stagiair meewerkt en geeft hem tijd en aandacht om hem op te leiden.
  5. De werkgever betaalt een ruime vergoeding maar biedt geen opleiding. Door te doen leert de stagiair.

In welke situatie is de stagiair een werknemer?

Een werknemer moet je het minimum(jeugd) loon betalen inclusief werknemersverzekeringen. Bij een stagiair betaal je niet alle werknemersverzekeringen, alleen de ZW en zorgverzekeringsheffing. In beiden gevallen houd je loonheffing en premie volksverzekeringen in en betaal je de zorgverzekeringsheffing (Zvw).

1. Werkgever betaalt niets maar leidt wel goed op

In dit scenario hebben we het over een stagiair. Je hoeft de stagiair niet op te nemen in de loonadministratie. Er is geen dienstverband en geen fictief dienstverband. Hooguit heb je een afsprakencontract met de opleidende instantie (aan te raden!).

2. Werkgever betaalt onkostenvergoeding en leidt stagiair op

Een stagiair een onkostenvergoeding betalen is heel gewoon. Maar zorg ervoor dat een vergoeding ook een vergoeding is en geen loon. 800 euro betalen voor onkosten is hoog. Waarom maakt de stagiair zoveel onkosten? Is dit redelijk en billijk? Je hebt een fictief dienstverband als de vergoeding redelijk is. De stagiair moet opgenomen worden in de loonadministratie.

3. Werkgever betaalt vergoeding, leidt niemand op maar biedt wel ervaringswerkplaats

Stagiairs zullen blij zijn met een ervaringswerkplaats én een vergoeding. Maar als de werkgever geen ruimte geeft voor een opdracht of bijdraagt aan opleiding van de stagiair dan is de stagiair een werknemer. De stagiair moet opgenomen worden in de loonadministratie en de werkgever is verplicht hem minimaal het minimumloon te betalen. De stagiair is een werknemer met een gewoon dienstverband.

4. Werkgever betaalt ruime vergoeding en verwacht dat stagiair meewerkt en geeft tijd en aandacht om hem op te leiden

De werkgever heeft een goede stagiair en die kan al prima meewerken op de afdeling. Daarvoor wil de werkgever hem belonen en geeft hem een ruime vergoeding. Hij blijft hem ruimte geven voor schoolopdrachten. Als de werkgever een ruime vergoeding wil geven, laten we 800 euro aanhouden, omdat hij vindt dat de stagiair goed meewerkt, erkent de werkgever hem dus als werknemer. Je bent daarom verplicht minimaal het minimumloon te betalen en volledige werknemersverzekeringen. Uiteraard neem je deze stagiair (werknemer) op in de loonadministratie. Dit is een gewoon dienstverband.

5. Werkgever betaalt ruime vergoeding maar biedt geen opleiding. Door te doen leert de stagiair

De stagiair is geen stagiair maar een medewerker. Je moet in dit geval de stagiair volledig opnemen in de loonadministratie en je bent verplicht om minimaal het minimumloon te geven en alle afdrachten te doen inclusief alle werknemersverzekeringen. Dit is een gewoon dienstverband.

Laten we de wet er eens bijhalen

Je kunt iemand wel een stagiair noemen maar zoals in bovenstaande voorbeelden is te zien, is een stagiair in veel gevallen gewoon een werknemer.

Wat zegt de Belastingdienst over fictief dienstverband?

Als er geen echte dienstbetrekking is, maar de stagiairs krijgen wel een beloning, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Deze stagiairs zijn wel verzekerd voor de Wet Wajong en voor de ZW. U hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. U moet wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing Zvw betalen.

Fictieve dienstbetrekkingen zijn vaak afhankelijk van feitelijke omstandigheden en niet van afspraken in de overeenkomst. Daarom zijn ze niet altijd vooraf uit te sluiten. De overeenkomst biedt dan geen zekerheid: de opdrachtgever moet bij een fictieve dienstbetrekking loonheffingen inhouden en betalen.

Een fictief dienstverband is dus gebaseerd op de werkelijke situatie. De feitelijke omstandigheden zijn belangrijk. Staat er in de overeenkomst dat de werkgever helpt met opleiden maar hij doet het niet? Of geeft hij meer dan een redelijke onkostenvergoeding? Functioneert de stagiair gelijk aan volwaardig personeel? Dan is er geen sprake van een fictieve dienstbetrekking maar van een volwaardige dienstbetrekking en moet de werkgever dus ook minimaal het minimumloon betalen en alle werknemersverzekeringen betalen.

Wat is een redelijke vergoeding?

Een redelijke vergoeding bepalen is gebruik maken van je gezonde verstand. Er bestaat geen lijstje waar je op leeftijd, opleiding en ervaring een vergoeding kunt vaststellen. Kijk naar de werkelijke kosten die de stagiair moet maken. Reiskosten, woonkosten, kledingkosten, materiaalkosten et cetera. En zet daar een redelijk bedrag tegenover. Dan zit je veilig.

Waarom moet stagiair opgenomen worden in loonadministratie?

De werkgever mag de stagiair geen contant geld geven. Over de onkostenvergoeding moet je loonbelasting/ premie volksverzekeringen inhouden en ZW-premie en  werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. Daarmee is de stagiair verzekerd voor de ZW en Wajong en moet hij aangegeven worden bij de belasting. Vandaar dat je de stagiair altijd moet opnemen in de loonadministratie en hem een loonstrook moet geven. Op de loonstrook lijkt het vaak dat de stagevergoeding netto is maar achter de schermen gebeurt er dus wel degelijk wat. Ook als de werknemer zijn/haar loonheffingskorting niet wilt toepassen zal er direct loonbelastingen ingehouden worden over de stagevergoeding.

Bron: SalarisNet

Deel deze pagina:

Thuiswerkvergoeding in opkomst?

Cao Rijk had de primeur, maar onlangs zijn ook in de nieuwe cao Werken voor Waterschappen afspraken gemaakt over een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding. Vakbond FNV wil de thuiswerkvergoeding vaker gaan meenemen in cao-onderhandelingen.

Tijdens de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de rijksambtenaren speelde thuiswerken een belangrijke rol. In lijn met de berekening van het Nibud is afgesproken om een eenmalige compensatie voor de periode van half maart 2020 tot en met 31 december 2020 uit te keren aan thuiswerkende rijksambtenaren. De eenmalige vergoeding van € 363 netto (bij een fulltime werkweek) wordt betaald uit lagere reiskosten die de Rijksoverheid heeft omdat de werknemers niet naar kantoor hoeven te reizen. Dit akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban.

Thuiswerkbudget en thuiswerkvergoeding

Uit de onderhandelingen over de cao Werken voor waterschappen is onlangs een akkoord gekomen over een thuiswerkbudget. Elke werknemer ontvangt in 2020 een bedrag van € 250 netto en daarnaast is er voor elke werknemer die wekelijks over een langere periode thuiswerkt een budget van € 600 inclusief btw voor de komende 5 jaar beschikbaar. Daarnaast is een thuiswerkvergoeding afgesproken van € 3 netto per dag voor dagen waarop de werknemer de hele dag thuiswerkt.

Vergoeding in vrije ruimte WKR

Volgens de FNV is op dit moment voor minder dan 1 op de 10 werknemers een thuiswerkvergoeding geregeld. Zij willen bij cao-onderhandelingen hierover vaker afspraken maken en gaan per sector kijken wat een reëel bedrag is. Lees wat werkgevers onbelast kunnen vergoeden voor de inrichting van de thuiswerkplek. Deze vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen voor arbovoorzieningen, gereedschap en apparatuur zijn wel aan voorwaarden verbonden. Wie werknemers daarnaast een vaste thuiswerkvergoeding wil geven, is in de meeste gevallen aangewezen op de vrije ruimte (tool) van de werkkostenregeling (WKR).

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Thuiswerken ondermijnt carrière jonge werknemers

Vooral jonge, nieuwe werknemers gaan gebukt onder het lange thuiswerken door de coronacrisis. Ze zijn niet zichtbaar, waardoor vaste contracten worden uitgesteld, ze ervaren een hoge werkdruk en kampen met een slechte werk-privébalans vanwege de zorg voor hun kinderen. Leidinggevenden moeten deze medewerkers goed in de gaten houden.

Jonge werknemers die al wat langer in de organisatie rondlopen en toe zijn aan een volgende stap in hun carrière, worden daarin gehinderd door het verplichte thuiswerken. Om carrière te maken moeten werknemers zichtbaar zijn en dat is niet het geval bij werken vanuit huis. Hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe noemt dit een professioneel isolement. Medewerkers in een professioneel isolement krijgen minder vaak een vast contract en stellen daardoor hun volgende levensfase uit, zoals ouderschap en het  kopen van een huis, wat weer zijn weerslag heeft op onze maatschappij.

Alleen via Zoom of de mail

Ook jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan en net binnenkomen bij een organisatie, ondervinden last van het thuiswerken door de coronacrisis. Deze medewerkers moeten hun draai nog vinden. Vaak weten ze nog niet aan welke collega ze wat kunnen vragen, of durven ze dat niet omdat er geen band is opgebouwd bij gebrek aan kantoorborrels, teambuildingsessies en bedrijfsuitjes. Het is voor een beginnende, jonge medewerker een stuk lastiger om collegiaal te zijn met iemand die hij alleen via Zoom of de mail spreekt.

Krap appartementje

Dan zijn er nog de medewerkers die met (kleine) kinderen in een krap appartementje wonen en problemen hebben met de werk-privébalans. Vooral vrouwen zijn daar de dupe van. Door het thuiswerken hebben zij er meer zorgtaken bij gekregen. Daarnaast moeten ze vaak hun werkzaamheden onderbreken voor de kinderen. Mannen gaan daarentegen meer uren draaien waardoor ze een hogere werkdruk ervaren.
Hoogleraar Van der Lippe stelt dat thuiswerken met kleine kinderen niet te doen is. Volgens haar moeten deze medewerkers naar kantoor, net als medewerkers die alleen wonen. Zodra het overheid weer het sein veilig geeft voor werken op kantoor, zijn organisaties en leidinggevenden aan zet om dit juist voor deze groepen goed te regelen.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Werkgever mag eisen dat werknemer zijn tatoeages bedekt

Een werkgever mag zijn werknemers verplichten hun tatoeages te bedekken als de functie hierom vraagt, zo oordeelde de kantonrechter onlangs in Rotterdam. Een zichtbare tatoeage kan de neutrale en autoritaire houding die de werknemer moet uitstralen aantasten.

De werkgever, een bedrijf in het openbaar vervoer (ov), hanteerde een tatoeagebeleid voor werknemers die werkzaam zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Het beleid hield in dat boa’s hun tatoeages niet zichtbaar mochten dragen tijdens het uitoefenen van hun dienst in uniform. De werkgever meende dat tatoeages en andere lichaamsversieringen zoals piercings afbreuk (kunnen) doen aan het gezag dat een boa moet uitstralen. Hij moet daarom zorgen dat deze lichaamsversieringen niet zichtbaar zijn voor klanten van het ov-bedrijf. Een werkneemster was het hier niet eens. Zij eiste onder meer vernietiging van het tatoeagebeleid, omdat dit het instructierecht zou overschrijden en in strijd zou zijn met goed werkgeverschap. Door het verbod op zichtbare tatoeages zouden werknemers niet zichzelf kunnen zijn.

Werkgever mag voorschriften opstellen

De kantonrechter wees de eis van de werkneemster af. Op basis van het instructierecht (artikel 660 van Burgerlijk Wetboek 7) mag de werkgever in principe bepalen dat de boa’s of controleurs openbaar vervoer (cov’s) hun tatoeages tijdens hun dienst in uniform moeten bedekken. Aan het recht van de werkgever om voorschriften op te stellen (artikel) zitten wel grenzen, bijvoorbeeld als de regels in strijd zijn met goed werkgeverschap, de redelijkheid of de fundamentele grondrechten van de werknemer.

Tatoeagebeleid niet in strijd met goed werkgeverschap

De kantonrechter oordeelde dat het tatoeagebeleid van het ov-bedrijf deze grenzen niet overschreed. De bevoegdheden van de cov’er vragen immers om een neutrale en professionele uitstraling. Omdat een tatoeage is gebaseerd op persoonlijke voorkeuren en waarden, is het niet onredelijk dat de werkgever van de cov’er verlangt zijn tatoeages te verbergen. Het is de bedoeling dat de cov’er zich laat zien als cov‘er, en juist niet als zichzelf.
Rechtbank Rotterdam, 18 september 2020, ECLI (verkort): 8133

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: