Wetsvoorstel voor wettelijk rouwverlof in de maak

Op internetconsultatie.nl is het concept van een initiatiefwetsvoorstel gepubliceerd dat voor een wettelijk rouwverlof moet gaan zorgen. Momenteel is dit type verlof nog niet wettelijk geregeld en moeten werknemers bij rouw andere oplossingen zoeken.

In het conceptvoorstel voor de ‘Wet invoering rouwverlof’ is opgenomen dat werknemers straks met behoud van hun loon een aantal dagen rouwverlof kunnen opnemen vanaf de dag na de uitvaart van een naaste. De duur van dit wettelijke rouwverlof is minimaal gelijk aan eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer, maar de werkgever is vrij om langer verlof toe te kennen als dat de werknemer kan helpen. Het rouwverlof is op te nemen in de 12 maanden na de uitvaart en alleen bruikbaar bij het overlijden van:

  • een partner, als de werknemer zorg draagt voor één of meer minderjarige kinderen;
  • een minderjarig kind.

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel geven aan dat in deze situaties werknemers extra kwetsbaar zijn en er een groot risico op (langdurig) ziekteverzuim is.

Rouwverlof wordt onderdeel van de WAZO

De regels over rouwverlof komen in een apart hoofdstuk dat wordt toegevoegd aan de Wet arbeid en zorg (WAZO), de wet waarin ook andere verlofvormen zijn geregeld, zoals het ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof en het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Dit laatste verlof is bruikbaar voor de periode vanaf het overlijden tot aan de uitvaart. Het rouwverlof is voor de periode erna. Momenteel kiezen werknemers in diepe rouw er bijvoorbeeld voor om vakantiedagen op te nemen of zich ziek te melden. Soms bevat de cao rouwverlofafspraken.
De wettelijke bepalingen over rouwverlof sluiten grotendeels aan bij de regels van de andere WAZO-verlofvormen. Zo kan de werknemer resterend rouwverlof meenemen naar een nieuwe werkgever en kan de werkgever op basis van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang de verlofopname weigeren of beëindigen. Het wetsvoorstel is een initiatief van de partijen SGP, CDA en ChristenUnie. Of het voorstel kans van slagen heeft in de Tweede en Eerste Kamer, is nog onduidelijk.

Rouwverlof staat al langer op de agenda

In de afgelopen jaren is een wettelijk rouwverlof al meermaals ter sprake gekomen in de Tweede Kamer. Demissionair minister Van Gennip van SZW gaf na een onderzoek van Panteia aan niet onwelwillend tegenover een wettelijk rouwverlof te staan, maar constateerde ook dat het bij dit verlof lastig is om voor het benodigde maatwerk te zorgen. In de onlangs gepubliceerde mogelijke vereenvoudigingen van het verlofstelsel is rouwverlof ook meegenomen.

BRON: RENDEMENT.NL