Filter op categorieën

Nieuws

Administreer de zorgbonussen aan niet-werknemers

BonusVoor de zorgbonus aan niet-werknemers is in het Belastingplan 2021 een uitbreiding van de eindheffingsregeling voor verstrekkingen aan derden voorgesteld. Maakt de werkgever hiervan gebruik, dan is een extra administratie verplicht.

Zorgprofessionals en ondersteunend personeel die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, ontvangen een bonus van € 1.000 netto vanuit de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19. De regeling verplicht werkgevers om de zorgbonus vóór de uitbetaling, voor hun eigen werknemers aan te wijzen als eindheffingsloon. Voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en extern ingehuurd schoonmaakpersoneel, heeft het kabinet gekozen voor een vergelijkbare fiscale behandeling. In het Belastingplan 2021 is daarom voorgesteld dat een werkgever de bonussen van niet-werknemers ook als eindheffingsbestanddeel in aanmerking neemt. Hiervoor wordt de bestaande eindheffingsregeling voor de verstrekkingen aan derden uitgebreid. De uitbreiding is nodig omdat de bonus een geldbedrag is en dus geen verstrekking.

Eindheffing van 75% over de bonus

De werkgever neemt de bonus aan niet-werknemers in aanmerking als eindheffingsbestanddeel en is dan eindheffing verschuldigd. Het voorgestelde eindheffingstarief over de bonussen voor niet-werknemers is 75%: gelijk aan het tarief dat nu al geldt voor een verstrekking van meer dan € 136 aan niet-werknemers. Belangrijk is dat de werkgever voor deze niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd. Daarnaast moet de werkgever de zorgprofessionals die de bonus van hen ontvingen schriftelijk meedelen dat over de bonus eindheffing is betaald. Aan deze schriftelijke mededeling zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden. Voor de niet-werknemers is in het Belastingplan 2021 geregeld dat de bonus geen belastbaar inkomen of belastbare winst is.

Verstrekking aan anderen dan eigen werknemers

Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De bonus voor niet-werknemers – inclusief compensatie voor de verschuldigde eindheffing – zal worden uitbetaald aan de werkgever als is voldaan aan de voorwaarden. De werkgever geeft de verschuldigde eindheffing aan met de aangifte over het loontijdvak waarin de bonus aan de zorgprofessional werd uitbetaald. Het bedrag aan verschuldigde eindheffing moet hij in de loonaangifte aangeven in de rubriek voor verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers, zo staat aangegeven in het Belastingplan.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

UWV verruimt regels voor voorzieningen op thuiswerkplek

ThuiswerkenUWV heeft de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek versoepeld. Dit maakt het voor werknemers met een structurele functionele beperking mogelijk om ook tijdens corona thuis te werken.

Het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, geldt ook voor werknemers die vanwege een ziekte of handicap een voorziening nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen, bijvoorbeeld een brailleleesregel. Omdat UWV veel vragen krijgt over voorzieningen op de thuiswerkplek, heeft het uitvoeringsinstituut besloten de regels verruimen. Werknemers komen hierdoor eerder in aanmerking voor een voorziening voor de thuiswerkplek. Vóór corona was dit alleen mogelijk als er een medische noodzaak was om thuis te werken. UWV bekijkt eerst de mogelijkheden om goed thuis te kunnen werken. Kunnen bepaalde voorzieningen bijvoorbeeld meegenomen worden van de werkplek naar de thuiswerkplek? Zo niet, dan kan de klant een aanvraag doen voor een tweede voorziening.

Werknemer vraagt zelf vergoeding aan

Werknemers die vanwege een ziekte of handicap een bepaalde voorziening nodig hebben op de werkplek, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Ook kan een werkgever die extra kosten maakt om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden, bij UWV in aanmerking komen voor een vergoeding. Het gaat dan om niet-meeneembare voorzieningen, bijvoorbeeld voor een noodzakelijke aanpassing van de werkplek (tool) of in het bedrijfspand. Zogenoemde meeneembare voorzieningen zoals een aangepaste bureaustoel, vraagt de werknemer zelf aan.

Ervaringen verruimde regeling inzetten na corona

UWV zal de ervaringen met de verruimde regeling tijdens corona met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruiken voor het ondersteunen van thuiswerken in de toekomst. De verruimde inzet van voorzieningen geldt niet voor werkplekaanpassingen die álle werknemers nodig hebben. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Coronasteunpakket 3.0 loopt door tot en met juni 2021

CoronavirusHet kabinet heeft onlangs het derde pakket aan coronasteunmaatregelen bekendgemaakt. Het pakket 3.0 gaat gelden vanaf 1 oktober 2020 en loopt door tot en met juni 2021.

Het derde steunpakket met coronamaatregelen bevat nog een deel van de ‘oude’ maatregelen die nu geschikt zijn gemaakt om langer mee te gaan en een aantal nieuwe maatregelen. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is in ieder geval met negen maanden verlengd. Meer over de nieuwe NOW is hier te vinden.

Vermogenstoets bij TOZO

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) loopt ook door tot en met juni 2021. Nieuw bij deze regeling is dat er een vermogenstoets aan wordt gekoppeld. Deze houdt in dat ondernemers met een vermogen hoger dan € 46.520 niet meer in aanmerking komen voor de TOZO. De eigen woning of het bedrijfspand vallen niet onder het vermogen. Het inkomen van een partner telde al eerder mee. De Tozo 3.0 loopt tot en met juni 2021. Hierna moeten zelfstandigen een beroep op een bijstandsuitkering gaan doen.

TVL voor aangewezen sectoren

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt tevens door het kabinet verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling  biedt ondernemers een compensatie van maximaal € 90.000 (nu is dit nog € 50.000) per periode van drie maanden voor vaste lasten in aangewezen getroffen sectoren. Hierbij gaat men uit van SBI-codes en een forfait aan vaste lasten, waarvan 50% wordt vergoed. Hiervoor geldt dat voor de eerste periode (oktober tot en met december 2020) er een minimale omzetdaling van 30% ten opzichte van diezelfde periode in 2019 moet zijn. Voor de tweede periode (januari t/m maart 2021) is dat een omzetdaling van 40% en voor de derde periode (april t/m juni 2021) geldt een omzetdaling van 45%.
Vanaf 1 januari 2021 zal het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor de TVL worden afgebouwd.

Verder aangekondigde steunmaatregelen

Naast bovenstaande maatregelen zijn door het kabinet nog de volgende plannen aangekondigd:

  • Ondernemers die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen moeten in maximaal 24 maanden de achterstallige bedragen betalen (tot 1 januari 2023).
  • Er komen nieuwe maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van investeringen en economische groei.
  • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote ondernemingen voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 bestaan.
  • Er komt extra geld voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing.
  • Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen nog € 482 miljoen extra uit.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Wat was het personele nieuws tijdens uw zomervakantie?

VakantieDe zomervakantie is in alle regio’s ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel weer op de hoogte te brengen, heeft Rendement 11 ontwikkelingen rondom personeel die deze zomer speelden op een rij gezet.

Ook al was de regering in het grootste deel van juli en augustus met reces, er zijn in de zomermaanden toch een aantal ontwikkelingen gepubliceerd die mogelijk ook voor uw vak belangrijk zijn om te weten.

Goed uitgerust aan het werk

Onderstaand lijstje van HR Rendement geeft u een overzicht van de knopen die in de zomer zijn doorgehakt en voorstellen die zijn gedaan. Met die informatie in uw achterhoofd kunt u pas echt goed uitgerust weer aan het werk.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Nieuwe NS-abonnementen toegespitst op thuiswerken

NS, treinHet massale thuiswerken als gevolg van de coronacrisis heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) doen besluiten na de zomer nieuwe abonnementsvormen aan te bieden. De abonnementen zijn speciaal voor forenzen die minder met de trein naar hun werk gaan zullen reizen omdat ze vaker willen thuiswerken.

Het gaat om forenzen, vaak met een trajectabonnement, die de komende tijd maar enkele dagen per week naar het werk gaan omdat ze vaker vanuit huis willen werken. Door hun abonnementen meer te laten aansluiten op het thuiswerken, wil de NS wil deze reizigers tegemoetkomen. Na de zomer komen de nieuwe abonnementsvormen beschikbaar. Of dat ook de NS Businesscards betreft, is nog onduidelijk. NS Businesscardhouders konden door de coronacrisis hun abonnement al tijdelijk aanpassen of stopzetten, wat 60% ook deed.

Gespreid reizen

Daarnaast voert de NS gesprekken met grote zakelijke klanten en met het onderwijs over manieren om passagiers meer gespreid te laten reizen. Voor een toename van het aantal reizigers is gespreid kunnen reizen essentieel, volgens NS-topman Roger van Boxtel. Het is echter de verwachting dat de reizigersaantallen pas na 2024 weer op het oude peil van voor de coronacrisis zijn.

Deel deze pagina: