Filter op categorieën

Nieuws

Aanvraagloket NOW-subsidie opent eerder en sluit later

Om werkgevers langer gelegenheid te geven om een aanvraag in te dienen voor de vijfde periode van de NOW, heeft UWV besloten het loket vervroegd open te stellen en later te sluiten. Het loket is vanaf donderdag 6 mei tot en met woensdag 30 juni 2021 geopend.

In eerste instantie zou het loket geopend zijn van 17 mei tot en met 13 juni 2021. UWV hoopt met de uitbreiding van de aanvraagtermijn van de ‘vijfde periode NOW’ – de regeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021 – werkgevers te helpen die sneller een tegemoetkoming nodig hebben en daarnaast werkgevers de gelegenheid te geven langer na te denken of zij een aanvraag willen indienen. De aanvraag verloopt via de site van UWV. In de vijfde periode gelden dezelfde percentages (artikel) als in de vierde periode van de NOW.

74.000 toekenningen in vierde periode NOW           

Uit een door UWV gepubliceerde factsheet (pdf) blijkt dat ongeveer 74.000 aanvragen toegekend zijn voor de vierde periode NOW. Ruim 3.000 aanvragen zijn afgewezen omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Het gros van de toekenningen (ruim 45.000) was voor organisaties die actief zijn in de horeca en catering, detailhandel of overige commerciële dienstverlening. Het totaal aan tot nu toe uitgekeerde voorschotten voor deze periode bedraagt € 2,1 miljard. UWV verwacht dat dit uiteindelijk uitkomt op een bedrag van € 3,2 miljard. Met het verwachte voorschotbedrag van de vierde periode komt het totaal aan toegekende voorschotten uit op € 18,3 miljard. De eerste periode NOW was goed voor € 7,9 miljard (139.500 toekenningen), periode twee kwam uit op € 4,3 miljard (63.500 toekenningen) en periode drie kostte € 2,8 miljard (77.000 toekenningen).

Gevolgen corona voor werkgelegenheid beperken

De NOW – de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid – is onderdeel van het coronabeleid van het demissionair kabinet. De tegemoetkoming voor werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies van minimaal 20% hebben geleden over een periode van drie maanden, heeft als doel de gevolgen van corona voor de werkgelegenheid zo beperkt mogelijk te houden. 

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Slaapklachten door corona lijken toe te nemen

Corona en de lockdown blijken een negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van slaap. Vooral mensen in contactberoepen met een grote kans op besmetting ondervinden hier de gevolgen van. Dit blijkt uit Belgisch universitair onderzoek.

De Belgische respondenten hadden meer slapeloosheidsklachten dan tijdens een eerder onderzoek tijdens de eerste lockdown. Het percentage dat symptomen rapporteerde, was toegenomen van 19% naar 29%. En dat is bovendien een stuk hoger dan de 7-8% die slapeloosheidsklachten meldde toen de wereld nog niet van corona (tool) gehoord had. Alle soorten klachten worden gemeld, van slecht inslapen via tussendoor wakker worden tot veel eerder ontwaken dan normaal. Ook het dagritme lijkt door corona te veranderen: men gaat later naar bed en staat later op. Verder rapporteerden respondenten vaker stress-symptomen als nachtmerries en een grotere behoefte aan mentale en fysieke rust. Dit speelde vooral bij respondenten in de werkzame leeftijd, tussen de 25-64 jaar. Deelnemers die ook nog eens een grote kans op besmetting hadden vanwege hun beroep, meldden de meeste slaapklachten.  

Hoeveelheid klachten bijna verdrievoudigd 

Onderzoekers van de VU Brussel ondervroegen ruim 3.200 Belgische respondenten. De resultaten geven daarom natuurlijk allereerst de Belgische situatie weer, maar het is aannemelijk dat zij voor veel Nederlanders ook op zullen gaan. Het onderzoek was een vervolg op eerder onderzoek tijdens de eerste lockdown. Dit was internationaal van opzet en wees uit dat de hoeveelheid slapeloosheidsklachten destijds bijna verdrievoudigd was ten opzichte van de situatie in het pre-coronatijdperk.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

Wat als goedkeuring vaste reiskostenvergoeding eindigt?

Aan werknemers die tijdens de coronacrisis thuiswerken en daardoor een veranderd reispatroon hebben, mag de werkgever onder voorwaarden de onbelaste reiskostenvergoeding blijven uitbetalen. Deze goedkeuring loopt in ieder geval tot 1 april 2021. Wat zijn de gevolgen als de goedkeuring per die datum eindigt?

Sinds het begin van de coronacrisis geldt een goedkeuring van het ministerie van Financiën die ervoor zorgt dat een werkgever geen gevolgen hoeft te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt door de coronamaatregelen. Op dit moment geldt de goedkeuring in ieder geval tot 1 april 2021, en het is op dit moment nog niet bekend of de goedkeuring wordt verlengd of vervalt. De werkgever mag daardoor blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste vergoeding van reiskosten is gebaseerd. Voorwaarde is wel dat het een vaste reiskostenvergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend. 

Reiskosten van thuiswerkers onbelast blijven vergoeden

Als de goedkeuring per 1 april 2021 eindigt, heeft een werkgever nog drie mogelijkheden om de reiskosten van thuiswerken onbelast te blijven vergoeden. De eerste optie is het in kaart brengen van de (veranderde) reispatronen van de werknemers. Hierbij moet de werkgever op individueel niveau gaan kijken of een werknemer nog voldoet aan de 36 weken- of 128 dageneis om in aanmerking te komen voor de vaste onbelaste vergoeding. De tweede mogelijkheid is om de daadwerkelijk gereisde dagen van werknemers te vergoeden. Een derde mogelijkheid is om de reiskostenvergoeding die niet aan de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling voldoet, aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Dit zou een dure aangelegenheid kunnen worden, want bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Lockdown leidt tot minder bewegen bij werknemers

Door de lockdown is een deel van de werknemers zoveel minder gaan bewegen, dat dit op termijn kan leiden tot meer gezondheidsklachten en mogelijk zelfs meer sterfte.

De beweegrichtlijn is minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen. Door de lockdown is dit behoorlijk onder druk komen te staan. Een derde van de volwassen Nederlanders van 25 jaar en ouder ging sinds de eerste lockdown in maart 2020 minder bewegen. Dit blijkt een sociale kloof te markeren, aldus een artikel in dagblad Trouw. Vooral hoger opgeleiden kwamen gedeeltelijk juist méér in beweging (in totaal een groep van 12%), terwijl degenen die minder gingen doen juist onder de lager opgeleiden te vinden zijn. Volgens de Hogeschool Arnhem-Nijmegen missen deze vaak de relevante kennis of ze worden onvoldoende gestimuleerd door de omgeving. Eind 2020 was het aantal mensen dat aan de beweegrichtlijn voldeed met 750.000 gezakt vergeleken met pre-corona. In percentages: in 2018 voldeed 46% van de volwassen Nederlanders nog aan de norm. Dieptepunt was april 2020 met 29%. In december 2020 was het weer iets gestegen naar 36%, maar dus nog niet terug op het oude peil.

Werkgever kan helpen bij bewegen

Minder bewegen werkt overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten in de hand. En omdat de lockdown af en aan al bijna een jaar duurt, pakken mensen oude gewoonten ook niet meer zo makkelijk op. Gelukkig kan de werkgever preventief wel het nodige doen om werknemers weer aan het bewegen te krijgen. Fietsen en wandelen zijn manieren van bewegen die ook in coronatijd nog steeds kunnen. De werkgever kan bijvoorbeeld een fietscomputertje beschikbaar stellen of een wedstrijdelement introduceren. Dat laatste kan door een onderlinge competitie, bijvoorbeeld binnen de app Ommetje van de Hersenstichting (stappenteller) of door een fietspuzzeltocht uit te schrijven. Verder helpt goede voorlichting (tool) over de gunstige effecten van bewegen dus ook.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Kan de werkgever coronavaccinatie regelen?

vaccinIn uw organisatie kan alles pas weer terug naar normaal als de coronadreiging voorbij is. Het kan handig zijn om als werkgever het heft in eigen hand te nemen door de coronavaccinatie voor de werknemers te regelen. Dat is in principe toegestaan, maar nu nog niet.

Op korte termijn is het ter beschikking stellen van de vaccinatie tegen het coronavirus voor alle werknemers van de organisatie niet te realiseren. Er zijn nog maar een paar goedgekeurde vaccins en de volledige productiecapaciteit is door de overheid van talloze landen opgekocht. In Nederland heeft de Rijksoverheid een prioritering vastgesteld op basis van advies van onder meer de Gezondheidsraad. Iedereen moet netjes op zijn beurt wachten.

Mogelijkheid tot vaccinatie aanbieden

In de toekomst, als de vaccins minder schaars zijn, is het wel denkbaar dat de werkgever de coronavaccinatie verstrekt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de werkgever de mogelijkheid tot vaccinatie mag aanbieden aan werknemers. Hij kan de werknemers stimuleren om zich te laten vaccineren en toelichten dat een hoge vaccinatiegraad in de organisatie meer vrijheid geeft. De werkgever mag de vaccinatie niet verplichten.

Onder verantwoordelijkheid van bedrijfsarts

Als de werkgever in de toekomst een coronavaccinatie aan werknemers aanbiedt, is dat onderdeel van de arbeidsgeneeskundige begeleiding. Dit is dan de verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts, net als bij de griepprik. Veel arbodiensten hebben speciale griepprikprogramma’s. Het ligt voor de hand dat ze voor de coronaprik hetzelfde gaan organiseren.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Tips voor gezond thuiswerken

thuiswerkenDe lockdown is opnieuw verlengd en deskundigen voorspellen een derde coronagolf. Het ‘zo veel mogelijk thuiswerken’ zal dus nog wel even duren. Wat is ervoor nodig om tijdens het thuiswerken onder niet altijd optimale omstandigheden gezond te blijven?

Niet iedere thuiswerkplek is berekend op langdurig gezond werken. Goed kunnen zitten en goed afgestelde apparatuur gebruiken, is echter wel een voorwaarde om thuiswerken vol te kunnen houden zonder klachten te ontwikkelen. Daarnaast is het erg belangrijk om regelmatig even te pauzeren en van houding te wisselen. Juist door langdurig en ingespannen in één houding te werken, ontstaan klachten.

Eigen ‘beweegmomenten’ creëren

Bewegen is sowieso belangrijk, omdat bewegingsmomenten door de lockdown schaars zijn geworden. Sportscholen zijn dicht, fietsen van en naar de trein of het werk hoeft op dit moment niet en lunchwandelen met collega’s zit er ook niet in. Iedereen moet dus zijn eigen ‘beweegmomenten’ creëren, ook om de coronakilo’s te voorkomen.

Zorg voor voldoende ontspanning

Het advies om regelmatig de handen te wassen, bestaat nog steeds. Reinig bovendien op gezette tijden muis en toetsenbord. Zorg daarnaast voor voldoende ontspanning om somberheid te voorkomen. Werk dus niet te lang door. Zoek ook bewust het contact met collega’s en vrienden en neem voldoende nachtrust.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina: