Nieuwsbrief januari – Derdenbetaling, coronafraude, verlof voor werkende ouders en meer..

Derdenbetaling  Geef vóór 1 februari derdenbetalingen uit 2020 door

Als een werkgever in 2020 zogenoemde uitbetalingen aan derden heeft gedaan, moeten die voor 1 februari 2021 zijn doorgegeven aan de Belastingdienst. Zo’n IB47-melding moet via het gegevensportaal gebeuren.

Werkgevers mogen derdenbetalingen doorgeven wanneer het hen uitkomt, ook steeds per maand, zolang alle betalingen uiteindelijk vóór 1 februari van het volgende jaar bij de Belastingdienst bekend zijn. Betalingen uit 2020 moeten dus vóór 1 februari 2021 gemeld zijn. Derdenbetalingen zijn betalingen voor bepaalde werkzaamheden en diensten.

Melden uitbetaalde bedragen aan derden gaat digitaal

Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn betalingen aan freelancers voor schoonmaak, onderhoud, verbouwingen en betalingen aan sprekers en auteurs. De Belastingdienst moet op de hoogte zijn van deze betalingen aan derden, die:

  • niet bij de organisatie in dienstbetrekking zijn;
  • de werkzaamheden of diensten niet uitvoeren als ondernemer.

Werkgevers kunnen ook doorgeven dat zij een jaar geen betaling hebben gedaan, of dat ze definitief geen betalingen aan derden meer gaan doen. Elke werkgever die hiermee te maken krijgt, moet zich bij de Belastingdienst aanmelden via een aanmeldformulier op het gegevensportaal van de Belastingdienst.

Nieuwe regelgeving voor derdenbetalingen

Halverwege 2020 informeerde staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de Tweede Kamer over het voornemen nieuwe regelgeving in te voeren op basis waarvan werkgevers gegevens over uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten inclusief het burgerservicenummer (bsn) moeten aanleveren. Deze nieuwe renseigneringsstroom zal bij inwerkingtreding pas voor het eerst per 1 januari 2022 gaan plaatsvinden, omdat de gegevens over 2021 na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 januari 2022 moeten worden aangeleverd. De maatregel – waarvan op dit moment alleen een conceptbesluit is gepubliceerd – zal in werking treden bij koninklijk besluit. Zover is het nog niet.


 Coronafraude afgelopen jaar punt van aandacht bij FIODCoronafraude

In 2020 rondde de FIOD, de opsporingsdienst van financiële en belastingfraude van de Belastingdienst, ruim 900 onderzoeken af. Afgelopen jaar kwam ook een nieuwe vorm van fraude aan het licht: coronafraude. Deze vorm van fraude kwam de FIOD maar liefst 400 keer tegen.

De FIOD pikte afgelopen jaar signalen van fraude op die een directe relatie hadden met de coronapandemie, liet de opsporingsdienst weten in het Jaarbericht 2020. Er vonden onder andere strafrechtelijke onderzoeken plaats naar oplichting met beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, handel in vervalste gezondheidsverklaringen en misbruik van steunmaatregelen (tool).

Mondkapjes en websites

Een voorbeeld van geconstateerde coronafraude: de FIOD hield afgelopen jaar twee mannen aan in een onderzoek naar oplichting bij de verkoop van elf miljoen mondkapjes. De daders zijn inmiddels veroordeeld tot celstraffen. Nog een voorbeeld: afgelopen jaar is ook onderzoek gedaan naar gehackte Nederlandse websites van ondernemers en particulieren waarop illegale coronamedicijnen werden aangeboden. De eigenaren van de desbetreffende websites ontvingen bericht van de FIOD dat hun website was gehackt en kregen tips hoe zij die beter konden beveiligen.

Misbruik van steunmaatregelen 

Ook in 2021 richt de FIOD zich op de bestrijding van coronafraude. Omdat corona nog steeds onder ons is, is er voor criminelen nog steeds de mogelijkheid om misbruik te maken van de verschillende steunmaatregelen die in het leven zijn geroepen voor ondernemers. Ook andere coronagerelateerde fraude kan nog steeds optreden.

Samenwerking met NBA

In 2021 zal de FIOD verder inzetten op de samenwerking met private partijen. Bij de witwasbestrijding blijft het nationaal plan van aanpak witwassen leidend. De samenwerking met banken is daarbij van groot belang. Ook op het gebied van andere fraudethema’s, zoals corruptie, wordt de samenwerking verder versterkt met publieke en private organisaties, onder meer met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).


Coronaverlof Vakbonden willen extra verlof voor werkende ouders

De vakbonden hebben afgelopen week het kabinet gevraagd met extra verlofmaatregelen te komen die werkende ouders moeten ontlasten tijdens de sluiting van de scholen en kinderdagverblijven. Werkgevers zouden vanuit een coronafonds compensatie moeten kunnen aanvragen voor dat betaalde verlof.

Het kabinet heeft afgelopen week besloten de ‘harde lockdown’ in ieder geval te verlengen tot en met 9 februari 2021. Mogelijk kunnen de basisscholen en kinderdagverblijven eerder open, op 25 januari, maar dat is op dit moment nog niet zeker. Dit houdt in dat ouders werk, thuisonderwijs en zorg voor thuisblijvende kinderen voorlopig moeten blijven combineren. Steeds meer ouders komen hierdoor in de knel. De toegenomen druk op werkende ouders vergroot de kans op uitval en verzuim. Vakbonden FNV, CNV en VCP maken zich zorgen en hebben afgelopen week een brief gestuurd aan de Tweede Kamer en (inmiddels demissionair) minister Koolmees van SZW. De vakbonden pleiten voor extra verlofmaatregelen om ouders met zorgtaken tegemoet te komen en werkgevers hiervoor te compenseren.

Coronaverlof of coronafonds moet uitkomst bieden

In de brief schrijven de vakbonden uiteraard begrip te hebben voor de coronamaatregelen, maar dat de druk op werkende ouders tijdens de lockdown meer toeneemt. De vakbonden stellen voor om het calamiteitenverlof voor deze periode van toepassing te verklaren. Werkgevers zouden hiervoor gecompenseerd moeten worden via UWV of de SVB. Een tweede optie is het oprichten van een zogeheten coronafonds. De werkgever betaalt het loon over de verlofdagen door aan de werknemer en declareert het loon van die niet-gewerkte dagen bij het coronafonds. Het coronaverlof of het coronafonds kunnen ook worden ingezet voor werknemers die vanwege een coronabesmetting thuis in quarantaine moeten blijven.

Verlof zaak van organisatie zelf

De vakbonden wijzen erop dat het kabinet met de NOW (artikel) en de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) al heeft aangetoond dat het mogelijk is om op korte termijn met werkbare regelingen te komen. De vakbonden menen dat als de politieke wil er is, het moet lukken om een regeling te ontwikkelen voor werkende ouders met zorgtaken.
Werkgeversvereniging AWVN vindt voorzichtigheid geboden rondom het toekennen van extra verlof of een eventueel landelijk fonds. AVWN wijst erop dat in feite iedereen, dus ook werknemers zonder (jonge) kinderen, met hetzelfde probleem te maken hebben. Als de ene groep werknemers vakantiedagen opneemt, betekent dit dat een andere groep meer moet werken. Dit kan alleen binnen de organisatie opgelost worden.


   Losse correctieberichten over 2020 pas vanaf 1 februariCorrectie

Werkgevers doen er goed aan losse correctieberichten over 2020 pas vanaf 1 februari 2021 te versturen. Als een werkgever de correctie eerder verstuurt, kan dit leiden tot verwerkingsproblemen bij de Belastingdienst, wat weer onterechte naheffingen of terugbetalingen tot gevolg kan hebben.

Moet een werkgever over het laatste aangiftetijdvak 2020 nog aangifte loonheffingen doen? Dan doet hij er goed aan pas een los correctiebericht over 2020 te versturen als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak is verstreken. Dit geeft Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst, aan. Als de werkgever in januari een aangifte over 2020 wil corrigeren, kan hij een correctiebericht meesturen bij de aangifte van december 2020. Dit kan tot 1 februari 2021. Wil de werkgever in januari de aangifte van december corrigeren? Dan moet hij een nieuwe of aanvullende aangifte versturen. Dit moet hij dus niet doen met een correctiebericht, omdat de uiterste aangiftetermijn nog niet is verstreken. Als hij in januari toch een losse correctie heeft verstuurd, kan hij dit herstellen door de correctie alsnog mee te sturen met de aangifte van december 2020.

Meerder tijdvakken corrigeren

Vanaf 1 februari kan een werkgever de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse correctieberichten. Als hij meerdere tijdvakken wil corrigeren, heeft het de voorkeur om alle correcties in één los correctiebericht te verwerken, zo geeft Forum Salaris aan. De werkgever ontvangt dan één bericht van de Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn.


Uitzonderlijk laag aantal faillissementen in 2020Weinig faillissement

Afgelopen jaar werden ongeveer 3.900 organisaties, ondernemingen en individuen failliet verklaard, blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Dit is een bijzonder laag aantal. In 2019 was er nog sprake van 4.776 faillissementen.

Het aantal faillissementen is al jaren dalende. In 2009 werden er tijdens de kredietcrisis nog ruim 11.000 faillissementen uitgesproken. Hoewel Nederland nu in de coronacrisis zit, is dit niet terug te zien in het lage aantal faillissementen, aldus de Raad voor de rechtspraak. De oorzaak van het lage aantal faillissementen is niet onderzocht en de Raad geeft ook aan dat het op dit moment te vroeg is om conclusies te trekken.

Rechter kijkt naar alle omstandigheden
Opvallend op dit moment is dat relatief weinig partijen het faillissement van een schuldenaar aanvragen. Het aantal faillissementsrekesten is de afgelopen periode opvallend laag. Bovendien staat in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, dus ook naar de huidige de coronacrisis en de bijbehorende economische situatie. Rechters zijn daarom nu minder snel geneigd om organisaties die vóór de coronapandemie gezond waren failliet te verklaren.

Steunmaatregelen van de rijksoverheid
Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de rijksoverheid een rol bij het relatief beperkte aantal uitgesproken faillissementen. Bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet gaf in oktober 2020 al aan dat de financiële en fiscale coronamaatregelen (tool) van de rijksoverheid ertoe leiden dat ook financieel ongezonde organisaties zich nog steeds staande kunnen houden. Valt de overheidssteun later dit jaar weg, dan wordt een golf van ruim 3.800 faillissementen verwacht.

WHOA in werking
Organisaties die in zwaar weer verkeren, kunnen overigens sinds januari 2021 een onderhands akkoord bereiken met een groep schuldeisers. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) trad namelijk begin dit jaar in werking. Een organisatie kan nu een onderhands akkoord bereiken als de meerderheid van schuldeisers instemt. Een individuele schuldeiser kan niets meer tegenhouden en zit vast aan het akkoord.


Bron: HR Rendement