Filter op categorieën

Nieuws

Noodmaatregel wegens corona vervangt werktijdverkorting

coronaDe regeling voor werktijdverkorting (WTV) is per direct stopgezet. Hier komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) voor in de plaats. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten aanvragen.

Enkele weken geleden heeft het kabinet bekendgemaakt dat de regeling voor werktijdverkorting ook van toepassing is op organisaties die de gevolgen ondervinden van het coronavirus. In korte tijd is de hoeveelheid aanvragen voor WTV enorm gestegen. Daarnaast is de regeling niet afgestemd op de ingrijpende gevolgen die de uitbraak van het coronavirus COVID-19 heeft op organisaties. Daarom heeft het kabinet besloten de mogelijkheid voor WTV in te trekken en te vervangen door een nieuwe, tijdelijke regeling: de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Deze maatregel maakt deel uit van het noodpakket aan maatregelen dat het kabinet heeft aangekondigd om de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties en werknemers zo veel mogelijk te beperken.

Hoofdlijnen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de hoofdlijnen van de NOW bekendgemaakt. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt. De belangrijkste punten zijn:

 • Werkgevers die een omzetverlies van minstens 20% verwachten, kunnen op basis van de NOW een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart.
 • De NOW staat – in tegensteling tot de WTV – los van de Werkloosheidwet (WW). Werknemers verbruiken daardoor geen WW-rechten als hun werkgever een beroep doet op de NOW.
 • De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft en geldt dus ook voor oproepkrachten.
 • Bij de aanvraag voor de NOW zegt de werkgever toe géén ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode dat hij de tegemoetkoming van de NOW ontvangt. Hij betaalt het loon van werknemers met een vast én een flexibel contract volledig door.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in de omzet. Het ministerie geeft deze voorbeelden: als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever, bij 50% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom, bij 25% omzetverlies is de tegemoetkoming 22,5%. Daarmee bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom.
 • De werkgevers kunnen vanaf nu geen vergunning meer aanvragen voor de WTV bij het ministerie van SZW. Maar het is ook nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de NOW. Het ministerie maakt zo snel mogelijk de datum bekend waarop zij de nieuwe regeling openstellen.
 • De werkgever dient, zodra het ministerie groen licht geeft, de aanvraag in bij UWV. UWV verstrekt een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden (voor de verlenging kunnen andere voorwaarden gelden).
 • De regeling voor WTV is ingetrokken. Ook voor omzetverlies wegens andere oorzaken dan de corona-uitbraak moet de werkgever gebruikmaken van de NOW.
 • Lopende vergunningen voor WTV blijven geldig, maar voor de verlenging van deze vergunning geldt de NOW.
 • Aanvragen voor de WTV-regeling waarover de werkgever nog geen bericht van het ministerie heeft ontvangen, worden behandeld als een aanvraag voor de NOW.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Steeds meer aanvragen werktijdverkorting wegens corona

coronaSteeds meer organisaties doen een beroep op de regeling voor werktijdverkorting, zo schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. Zowel UWV als het ministerie van SZW zetten extra mensen in om de aanvragen te verwerken.

Werkgevers die door bijzondere omstandigheden tijdelijk minder werk hebben, kunnen in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Een paar weken geleden maakte het kabinet bekend dat de regeling ook geldt voor werkgevers die de werktijd van hun werknemers inkorten vanwege de uitbraak van het coronavirus. In zijn Kamerbrief schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat het aantal aanvragen snel toeneemt en dat op 11 maart de stand 1.700 aanvragen bedroeg. Op 13 maart hebben inmiddels al 5.000 organisaties een aanvraag ingediend. Ter vergelijking: in een gemiddeld jaar gaat het om 100 tot 200 bedrijven.

Minder omzetverlies door werktijdverkorting

Werktijdverkorting is een regeling voor werkgevers die door buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen, tijdelijk geen of minder werk voor (een deel van) hun personeel hebben. Een werkgever die kan aantonen dat hij in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken door de coronacrisis minstens 20% van de ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan benutten, kan een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van SZW. Kent het ministerie de vergunning toe, dan kan de werkgever na afloop van de vergunningsperiode voor zijn werknemers WW-uitkeringen aanvragen over de niet-gewerkte uren. Op deze manier kan de werkgever zijn omzetverlies verkleinen.

Geen recht voor oproepkrachten en zieke werknemers

De minister zet extra personeel in om alle aanvragen te kunnen verwerken. Ook UWV werkt aan vergroting van de verwerkingscapaciteit. Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan zal de minister naar andere mogelijkheden kijken, al maakt hij niet bekend welke dat zijn. De werkgever kan alleen werktijdverkorting aanvragen voor reguliere werknemers. Hij kan geen werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten. Ook voor werknemers die al ziek zijn vóór de vergunningsperiode ingaat, kan de werkgever geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Voor deze werknemers geldt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

COVID-19

Korento stelt de veiligheid van medewerkers en klanten op de eerste plaats.
Korento volgt daarom de maatregelingen genomen door de Nederlandse overheid. Alle medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Korento heeft maatregelen getroffen om de werkzaamheden voor klanten onverminderd voort te kunnen zetten.

Onze medewerkers zijn bereikbaar via communicatiemiddelen als telefoon, e-mail, Whatsapp Skype, etc.
Deze maatregelen blijven van kracht zolang de Nederlandse overheid dit adviseert.
Voor meer informatie omtrent COVID-19 heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Zie hieronder voor relevante, betrouwbare websites:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft, net als het RIVM, in het algemeen de bekende adviezen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Bron: NVAB

Deel deze pagina:

Betrouwbare informatie over coronavirus voor werkgevers

Organisaties willen zich wapenen tegen (de gevolgen van) het coronavirus COVID-19. Hiervoor is het belangrijk dat zij hun organisatiebeleid baseren op betrouwbare informatie. Op welke websites kunnen zij terecht?

COVID-19 houdt de wereld momenteel in de greep. De adviezen over het coronavirus veranderen met de dag. Deze snelle ontwikkelingen vormen een uitdaging voor organisaties die de coronacrisis zo goed mogelijk willen doorkomen. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) noemt een aantal landelijke websites waar actuele en betrouwbare (medische) informatie over COVID-19 is te vinden. Voor de laatste preventieve adviezen bent u in ieder geval bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het juiste adres. Ook de World Health Organization adviseert over preventieve maatregelen.

Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus

Een werkgever die zich afvraagt of hij zakelijke reizen door moeten laten gaan, raadpleegt voor de officiële reisadviezen nederlandwereldwijd.nl. Voor algemene veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus, gaat een werkgever naar rijksoverheid.nl. Ook hebben werkgeversorganisaties – VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN – gezamenlijk een handreiking (pdf) gepubliceerd.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Reiskosten doorbetalen aan werknemer in isolatie?

reiskostenAls een werknemer langdurig moet thuiswerken, betekent dit niet automatisch dat zijn werkgever hem voor die periode geen onbelaste reiskostenvergoeding meer kan geven. Er gelden wel strikte voorwaarden voor het doorbetalen van de vergoeding aan bijvoorbeeld werknemers die in isolatie zitten vanwege het coronavirus.

Voor reiskostenvergoedingen bestaat een gerichte vrijstelling. Daarbij geldt een vast bedrag van € 0,19 per kilometer of de kosten van het openbaar vervoer. Als een werkgever achteraf op basis van declaraties van de werknemer de reiskosten vergoedt, krijgt hij natuurlijk geen declaraties als de werknemer niet gereisd heeft. Werknemers in corona-quarantaine krijgen dan dus geen reiskostenvergoeding meer.

Vaste kostenvergoeding mag doorlopen

Geeft een werkgever aan een werknemer een vaste reiskostenvergoeding (tool), dan geldt er een bijzondere regel bij langdurige afwezigheid. Hij mag dan tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken de vaste vergoeding doorbetalen. Verwacht de werkgever dat de werknemer langdurig afwezig is, dan mag hij de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. Komt de werknemer weer naar het werk, dan mag de werkgever pas weer reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand ná de maand waarin de werknemer weer gaat werken.

Reiskosten vergoeden voor werknemer in isolatie

Voor het geven van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding gelden de volgende voorwaarden:

 • De werkgever moet het bedrag van de vrijstellingen aannemelijk maken.
 • De werkgever omschrijft elke vrijstelling en geeft een schatting van het bedrag.
 • De werkgever geeft aan uit welke bedragen de vaste kostenvergoeding is opgebouwd.
 • De werkgever onderbouwt de vergoeding met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten en herhaalt dit als de Belastingdienst daarom vraagt of als de omstandigheden wijzigen.
 • De werkgever wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Moet de werkgever doorbetalen bij corona-quarantaine?

coronaHet nieuwe coronavirus heeft Nederland bereikt. Organisaties moeten zich dus wapenen tegen COVID-19, bijvoorbeeld door werknemers thuis te laten blijven. Als werknemers vanwege het coronavirus in quarantaine moeten, wie draait er dan voor de kosten op?

De werkgever is verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Ook moet de werkgever de werknemers voorlichten over de risico’s van het nieuwe coronavirus en hygiëneprotocollen opstellen. Vanuit huis werken verkleint de kans dat werknemers elkaar besmetten. Maar het is van meerdere factoren afhankelijk of werknemers kunnen én mogen thuiswerken. De werkgever beslist samen met de werknemer per situatie wat wenselijk is. Als er een gegronde vrees is dat de werknemer besmet is, kan de werkgever de werknemer verplichten om thuis te werken, bijvoorbeeld nadat de werknemer een risicogebied heeft bezocht.

Loondoorbetalingsplicht bij quarantaine

Een werknemer die ziek gemeld is en in quarantaine moet blijven, heeft recht op doorbetaling van het loon (tool). Ook een werknemer die nog geen symptomen vertoont, maar wel verplicht in quarantaine moet, onder meer omdat hij met een besmette patiënt in contact is geweest, heeft recht op loondoorbetaling. Dit geldt ook voor een werknemer die in zijn vakantieland in quarantaine moet blijven. Deze quarantaineperiode gaat in principe niet van zijn vakantiedagen af. De enige uitzondering is als de werkgever kan bewijzen dat dit in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit zal lastig te bewijzen zijn.

Calamiteitenverlof bij sluiting scholen

Scholen kunnen beslissen om tijdelijk te sluiten vanwege besmettingsgevaar. Soms kan het even duren voordat een werknemer opvang heeft gevonden voor zijn kind(eren). De werknemer kan dan eventueel recht hebben op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De werkgever betaalt het loon door tijdens het verlof. Het verlof duurt zo kort mogelijk, uiterlijk totdat de werknemer opvang geregeld heeft. Heeft de werknemer langer verlof nodig, dan kan hij in overleg met de werkgever vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Werktijdverkorting bij minder werk

Een werkgever die als gevolg van het coronavirus tijdelijk minder werk heeft voor zijn werknemers, kan een aanvraag doen voor werktijdverkorting. De werkgever ontvangt dan een WW-uitkering voor zijn werknemers over de niet-gewerkte uren en betaalt het loon volledig aan hen door.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: