Wéér uitstel: definitie IKV nu gepland voor 2025

De vastlegging van de definitie van het begrip inkomstenverhouding (IKV) is opnieuw een jaar uitgesteld en moet nu per 1 januari 2025 plaatsvinden. Dat liet minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Inkomstenverhoudingen (IKV’s) vormen dé basis van de werknemersgegevens. Het is daarom belangrijk dat een werkgever de informatie rond inkomstenverhoudingen goed in zijn aangifte loonheffingen opneemt, zodat ze juist in de polisadministratie terechtkomen. Om de kwaliteit van de polisadministratie te verbeteren, wil het kabinet een precieze definitie van het begrip IKV. Dit begrip moest aanvankelijk gaan gelden vanaf 1 januari 2022, maar werd begin 2021 uitgesteld tot 1 januari 2023. Eind 2021 volgde opnieuw uitstel, ditmaal tot 1 januari 2024. De wijziging moet nu uiterlijk 1 januari 2025 ingaan. Minister Van Gennip schrijft dat ze ‘erop gebrand’ is dit het laatste uitstel te laten zijn.

Invulling regels over werkgeversbetaling complexer dan verwacht

De minister onderzocht samen met onder meer softwareontwikkelaars en werkgevers hoe de regels over het opgeven van werkgeversbetalingen op een praktische wijze ingevuld kunnen worden. Bij een werkgeversbetaling betaalt een werkgever een UWV-uitkering door aan een werknemer. De minister schrijft dat er stappen zijn gezet, maar dat het allemaal complexer blijkt dan verwacht. Dit maakt het vinden van een praktische invulling moeilijker. Er is daardoor meer tijd nodig dan gedacht. Minister Van Gennip schrijft dat het voor werkgevers en softwareontwikkelaars belangrijk was in juli 2022 duidelijkheid te hebben, zodat ze het Besluit IKV per 2024 zouden kunnen implementeren. Maar het bleek niet mogelijk deze duidelijkheid tijdig te bieden.

Minder goede controle Belastingdienst van premie Awf en Aof

Het uitstel biedt niet alleen ruimte voor het vinden van een praktische invulling. De minister wil ook onderzoeken hoe ze de werkgeversbetaling in combinatie met loon minder complex kan maken. Dit zou de impact voor werkgevers moeten verkleinen en moeten zorgen voor meer eenheid in het aanleveren van gegevens. Hierdoor worden de gegevens beter bruikbaar voor de uitvoering, bijvoorbeeld bij het vaststellen van uitkeringen.
Het uitstel heeft ook gevolgen voor de handhaving van onder meer de premies van het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De Belastingdienst kan de juistheid van deze premies een jaar langer niet goed controleren.

Bron: HR Rendement