Tips en stappen voor een klimaatneutraal Nederland

De gezamenlijke missie: een klimaatneutraal Nederland in 2050

De energiebesparingsplicht is een belangrijk instrument om de energie-efficiëntie te verhogen en de uitstoot van CO2 te verminderen. Het past binnen bredere inspanningen van de overheid om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering te behalen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze verplichtingen en te beseffen dat bedrijven en organisaties een grote bijdrage kunnen leveren om energie te besparen en milieuvriendelijker te opereren.

Hoewel de Wet Milieubeheer, waar de Energiebesparingsplicht onder valt, al sinds 1993 bestaat, is deze nooit gehandhaafd. Al vanaf 1 juli 2023 zijn organisaties verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er gaat nu gehandhaafd worden wat inhoudt dat een inventarisatie vóór 1 december 2023 moet zijn uitgevoerd.

Voor wie geldt de plicht?

De plicht geldt voor locaties van bedrijven en organisaties die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken.

Controleer welke rapportageplicht u heeft. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/wetchecker-energiebesparing

Inventarisatie, overzicht en rapportage zijn 3 stappen om aan de energiebesparingsplicht te voldoen: 

Inventarisatie:

 • Allereerst moet de betreffende organisatie de inrichting identificeren die onder de energiebesparingsplicht valt. Dit kan een bedrijfsgebouw, een fabriek of een andere faciliteit zijn.
 • Er moet een gedetailleerde inventarisatie van het energieverbruik plaatsvinden. Dit omvat het identificeren van de belangrijkste energieverbruikers en het vaststellen van het totale energieverbruik van de inrichting.

Overzicht:

 • Op basis van de inventarisatie moet er een grondig energiebesparingsonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van mogelijke energiebesparende maatregelen die rendabel zijn binnen een periode van vijf jaar.
 • De organisatie moet bepalen welke specifieke maatregelen genomen kunnen worden om het energieverbruik te verminderen. Dit kan onder andere betrekking hebben op verbeteringen in de gebouwschil, efficiënter gebruik van installaties, en het implementeren van energiezuinige technologieën.

Rapportage:

 • Na het uitvoeren van het energiebesparingsonderzoek en het implementeren van de benodigde maatregelen, is de organisatie verplicht om rapport uit te brengen aan het bevoegd gezag. Dit kan de gemeente of de Omgevingsdienst zijn, afhankelijk van de locatie van de inrichting.
 • De rapportage moet periodiek plaatsvinden, en het bevat informatie over de genomen maatregelen, de resultaten van de energiebesparing, en eventuele nieuwe voorgenomen maatregelen.

Er zijn verschillende tips die kunnen helpen om aan de verplichting te voldoen.

 1. Energie-audit uitvoeren:
  Voer een gedegen energie-audit uit om het energieverbruik van de organisatie te analyseren en de belangrijkste gebieden van energiebesparing te identificeren.
 1. Energiebeheersysteem implementeren:
  Overweeg het implementeren van een energiebeheersysteem (zoals ISO 50001) om systematisch het energieverbruik te monitoren, te beheren en continu te verbeteren.
 1. Investeren in energiezuinige technologie:
  Overweeg het gebruik van energiezuinige apparatuur en technologieën, zoals LED-verlichting, hoogrendementsverwarming en -koelingssystemen, en energiezuinige machines.
 1. Gebouwisolatie verbeteren:
  Investeer in het verbeteren van de isolatie van gebouwen om warmteverlies te verminderen en de energie-efficiëntie te verhogen.
 1. Bewustwording en training:
  Creëer bewustwording bij medewerkers over het belang van energiebesparing en organiseer trainingen om hen te informeren over energie-efficiënt gedrag op de werkplek.
 1. Energiebesparingsmaatregelen prioriteren:
  Identificeer energiebesparingsmaatregelen met de kortste terugverdientijd en geef prioriteit aan de implementatie van deze maatregelen.
 1. Subsidies en financiering onderzoeken:
  Onderzoek mogelijke subsidies of financieringsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor energiebesparende investeringen. Sommige regelingen kunnen organisaties ondersteunen bij het implementeren van energiebesparende maatregelen.

 2. Samenwerking met brancheorganisaties:
  Werk samen met brancheorganisaties en andere bedrijven om ervaringen en beste praktijken te delen met betrekking tot energiebesparing.