Rekenregels juli 2017 – dagloon minimumloon premies

De Rekenregels juli 2017 zijn door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Het afgeronde (bruto)minimumloon wordt per 1 juli 2017 met 0,89 procent verhoogd.

Aanpassing daglonen per 1 juli 2017

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden per 1 juli 2017 ook met dat percentage verhoogd.
Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2017 vastgesteld op € 207,60 per dag, en € 54.183,60 op jaarbasis.
Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft daarom voor 2017 € 206,54 per dag, en € 53.701 op jaarbasis.

Minimum(jeugd)lonen
De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

Gemiddelde premie Sectorfondsen
In de Wet financiering sociale verzekeringen is geregeld dat over uitkeringen een sectorpremie wordt geheven die is gebaseerd op de gemiddelde sectorpremie van het voorgaande jaar. De over uitkeringen te heffen sectorpremie bedraagt per 1 januari 2017 1,77 procent. Het gemiddelde percentage geldt niet wanneer de uitvoeringsinstelling de uitkering via de werkgever betaalt. In dat geval worden de bedrijfstakpercentages toegepast.

(Premie)grenzen per 1 januari 2017 en mutaties premies 2017 t.o.v. 2016 (ongewijzigd per 1 juli 2017):

Toelichting mutaties
a) De premie ANW wordt voor 2017 met 0,50 procentpunt verlaagd naar 0,10 procent. Het vermogensoverschot in het Anw-fonds wordt hiermee afgebouwd.

b) De basispremie WAO/WIA is voor 2017 0,28 procentpunt hoger vastgesteld om te compenseren voor lastenverlichting op andere werkgeversterreinen.

c) De Whk-rekenpremie is voor het jaar 2017 iets hoger uitgekomen dan voor het jaar 2016 (0,04 procentpunt). Vanaf 2017 zijn de Wga-flex en Wga-vast samengevoegd tot 1 Wgacomponent naast de al bestaande Zw-flex

d) De AWf-premie wordt voor 2017 0,20 procentpunt hoger vastgesteld. De AWf is verhoogd ter compensatie van lastenverlichting op andere werkgeversterreinen.

e) De ZVW- inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) wordt voor 2017 0,10 procentpunt lager vastgesteld. In de begroting van VWS staat een volledige toelichting.

f) De gemiddelde (lastendekkende) sectorfondspremie is 0,42 procentpunt lager vastgesteld dan in 2016.

g) De vervangende sectorpremie als bedoeld in artikel 28, tweede lid van de Wfsv, is de premie over Wsw-loon en over uitkeringen en bedraagt 1,77%. Deze is 0,39 procentpunt lager dan in 2016.

h) Het maximum premieloon werknemersverzekeringen en ZVW is voor 2017 geïndexeerd conform het bruto minimumloon per 1 juli 2016 en 1 januari 2017. Daarmee komt het maximum premieloon 2017 uit op €53.701.

Bron: Salarisnet.nl