Betaaltermijnen voor mkb en kleine ondernemers per 1 juli 2017 tot 60 dagen

Het midden- en kleinbedrijf krijgt per 1 juli 2017 meer bescherming tegen de langere betaaltermijnen. Grote ondernemingen kunnen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met mkb-ondernemers en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard.

De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Een betaaltermijn langer dan 60 dagen is nu alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de overeenkomst én de langere betaaltermijn niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de schuldeiser/leverancier.

Tweede Kamerleden Mulder en Vos wilden voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen. De initiatiefnemers kwamen op de proppen met de wetswijziging, omdat de regering een eerdere motie niet had uitgevoerd. Daarin werd de regering gevraagd om vóór 1 juni 2016 met een wetsvoorstel te komen waarin wordt geregeld dat een wettelijke handelsrente gaat gelden bij een betaaltermijn langer dan 60 dagen en dat op een passende manier afdwingbaar te maken. Het voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen en maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen.

Indeling ondernemingen

Wanneer is er sprake van een grote onderneming en wanneer van een MKB-onderneming of zelfstandig ondernemer? Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het jaarrekeningrecht.

Criteria Micro Klein Middelgroot Groot
Waarde van de activa volgens de balans < € 350 K < € 6 mln < € 20 mln > 20 mln
Hoogte van de netto-omzet in een boekjaar < € 700 K < € 12 mln < € 40 mln > € 40 mln
Gemiddeld aantal werknemers in een boekjaar < 10 < 50 < 250 > 250

Een onderneming valt in één van deze categorieën indien gedurende twee aaneengesloten boekjaren wordt voldaan aan tenminste twee van de drie criteria van die categorie. MKB valt altijd in micro, klein of middelgroot.

Overgangsrecht

De maximale betaaltermijn van 60 dagen gaat per direct in op 1 juli 2017. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Dus ook al loopt een overeenkomst met een betaaltermijn van 90 dagen nog tot 31 december 2020, dan wijzigt die betaaltermijn per 1 juli 2018 naar 60 dagen.

Bron: CMWeb.nl