Nieuwsbrief september – Nieuwe website, Prinsjesdag, zorgverlof, hogere terugkeerpremie en meer..

In deze nieuwsbrief:

Marion Westerbeek

Nieuwe website

Met veel trots kunnen wij communiceren dat onze nieuwe website live is.

Marion Westerbeek, Directeur Korento: “Onze nieuwe website is LIVE! Met grote dank aan topfotografe Seher Melikoglu voor de gave profielfoto’s en grote dank aan Jerry van Leeuwen en Jeroen van SY Commerce voor het bouwen van de site, en me op de juiste momenten achter de broek aan zitten. En veel dank aan Lean Rougoor en Evelien Walsh-Veldstra die leading waren en ook op de juiste momenten mij konden motiveren voor het maken van alle teksten! Thanks!! Zeker iets om trots op te zijn!!”

Vanaf de volgende nieuwsbrief gaan we onze mensen voorstellen. Benieuwd? Check alvast onze ‘Even voorstellen‘ pagina.


Waar gaan de miljarden naartoe op Prinsjesdag?

Prinsjesdag

Het kabinet gooit er ondanks het feit dat het demissionair is toch nog flink wat miljarden tegenaan op Prinsjesdag. Zo zal er € 6,8 miljard voor extra klimaatmaatregelen worden uitgetrokken en gaat er een half miljard naar de bestrijding van criminaliteit. Helaas gaan we er volgend jaar weinig tot niets op vooruit qua koopkracht, sommige groepen gaan er zelfs op achteruit. Om de koopkracht op peil te houden steekt het kabinet daar € 220 miljoen in.

Het demissionaire kabinet zal voor 2022 op Prinsjesdag niet met nieuwe plannen komen, dit laat het over aan een volgend kabinet. Maar er waren vorig jaar al wel wat beloftes gedaan die nu moeten worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het opzij zetten van geld voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen. Door het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (€ 2 miljard maar waarvan er € 1 miljard al is/wordt uitgegeven) heeft het kabinet  echter wel wat speelruimte.

Sneller herstel economie dan verwacht

De economie herstelt sneller dan verwacht. Het Centraal Planbureau voorspelt volgend jaar een economische groei van 3,5% (dit jaar 3,9%), er zijn meer vacatures dan werklozen en het aantal faillissementen is historisch laag geeft demissionair minister Hoekstra van Financiën aan.
Het grootste bedrag dat het kabinet volgend jaar zal uitgeven gaat naar het klimaat. Dit gaat vooral om subsidies voor de stimulering van elektrisch rijden en om huizen te isoleren. Het kabinet gaat de komende tien jaar € 100 miljoen per jaar in woningbouw investeren. 

Halvering van begrotingstekort in 2022

Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 5,4%. Dit tekort ruimschoots komt waarschijnlijk volgend jaar  op 2,3% uit. Deze halvering komt onder meer doordat het kabinet volgend jaar minder hoeft uit geven aan coronasteun voor ondernemingen.
De cao-lonen stijgen dit jaar gemiddeld met 2%. Volgend jaar is de verwachting dat dit 2,2% wordt.
Meer over de plannen die waarschijnlijk bekend worden gemaakt op Prinsjesdag vindt u hier.


Zorgverlof weigeren mag niet zomaar

Wil een werkgever een verlofaanvraag van een werknemer weigeren, dan heeft de werkgever hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de werkzaamheden van de werknemer niet kunnen worden opgevangen en er hierdoor problemen ontstaan in de bedrijfsvoering.

Iedere werknemer in een organisatie die voldoet aan voorwaarden, heeft in principe recht op kortdurend- of langdurend zorgverlof. Deze periode kan de werknemer gebruiken om de zorg van een zieke naaste op zich te nemen. Neemt een werknemer kortdurend zorgverlof op, dan heeft hij gedurende die periode recht op minimaal 70% van zijn loon. Bij langdurend zorgverlof bestaat er geen wettelijk recht op loondoorbetaling. Zorgverlof is een van de verlofregelingen die is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

Een werkgever heeft de mogelijkheid om zorgverlof te weigeren als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Maar let op, het moet wel redelijk en billijk zijn dat het belang van de werknemer voor het bedrijfsbelang wijkt. Denk bijvoorbeeld aan een kleine organisatie waarbij een werknemer net tijdens piekdrukte zorgverlof wil opnemen en de werkzaamheden niet door andere werknemers overgenomen kunnen worden. Komt de zaak voor de rechter, dan zal hij oordelen of het belang van de werknemer om zorgverlof op te nemen opweegt tegen het belang van de werkgever om het zorgverlof te weigeren.


Hogere terugkeerpremie ZW verschoven naar 2024

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de datum van inwerkingtreding van de verhoging van de terugkeerpremie voor de Ziektewet te verschuiven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Dit betekent dat eigenrisicodragers die per 1 januari 2022 of per 1 juli 2022 terugkeren niet te maken krijgen met deze hogere premie.

Werkgevers zijn voor de Ziektewet (ZW) publiek verzekerd via UWV of als eigenrisicodrager via een private verzekeraar. Als eigenrisicodragers terugkeren naar de publieke verzekering, betalen zij de terugkeerpremie. Kleine werkgevers betalen dan de sectorale premie, de (middel)grote werkgevers meestal de halve sectorpremie. Maar deze halve sectorpremie is lang niet altijd een goede afspiegeling van het risico van de werkgever. Dit vindt minister Koolmees onwenselijk, omdat een werkgever die steeds wisselt tussen het eigenrisicodragerschap en de publieke verzekering zo onvoldoende premie betaalt om zijn ZW-lasten te dekken. Hij liet al eerder weten de terugkeerpremie voor de Ziektewet te willen verhogen

Houd rekening met hogere terugkeerpremie ZW

Voor de Belastingdienst bleek de datum van 1 januari 2023 niet haalbaar, maar invoering per 1 januari 2024 wel. Demissionair minister Koolmees informeert de Tweede Kamer dat hij de invoeringsdatum daarom verschuift. Voor eigenrisicodragers die op of na 1 januari 2024 terugkeren naar de publieke verzekering zal de premie dan (meestal) stijgen. Maar ook werkgevers die per 1 januari 2023 of per 1 juli 2023 terugkeren naar de publieke verzekering, zullen per 1 januari 2024 de volledige sectorpremie gaan betalen. Eigenrisicodragers die per 1 januari 2022 (aanvragen vóór 2 oktober 2021) of per 1 juli 2022 terugkeren, krijgen niet te maken krijgen met deze hogere premie. Het besluit tot aanpassing van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Besluit WFSV) in verband met de verhoging van de terugkeerpremie wordt naar verwachting in oktober 2021 gepubliceerd in het Staatsblad.


Verslaafde werknemer ondersteunen met goed arbobeleid

verslaafde werknemer, beleid, arbo,

Volgens schattingen heeft een op de tien werknemers te kampen met verslavingsproblematiek. Dat kost werkgevers jaarlijks meer dan een miljard euro. Goed arbobeleid draagt bij aan het voorkomen van verzuim als gevolg van een verslaving en garandeert de veiligheid op de werkvloer.

Werkgevers die te maken hebben met een werknemer die verslaafd is aan alcohol, drugs of medicijnen staan voor een moeilijke opgave. Niet alleen is er grote kans op langdurig verzuim van een verslaafde werknemer, ook de veiligheid op de werkvloer kan in het geding komen. Naast de financiële schade, kan de goede naam van de organisatie worden aangetast en hebben collega’s ervan te lijden. Een duidelijk beleid voor gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ook wel ADM-beleid genoemd) helpt om de gezondheid en veiligheid van werknemers zo goed mogelijk te beschermen.  

Geen beleid zonder sancties

Een goed beleid besteedt niet alleen aandacht aan alcohol en drugs, maar ook aan medicijnen. Het gebruik van zware medicatie kan de (rij)vaardigheid en het concentratievermogen aantasten. Het effect hiervan wordt vaak onderschat. Een goed ADM-beleid bevat in ieder geval:

  • Preventie door voorlichting en scholing om de signalen van een verslaving te leren herkennen;
  • Begeleiding door leidinggevenden, de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker;
  • Handhaving en heffing van sancties. De werkgever moet optreden bij overtredingen. Dat vergroot ook het gevoel van veiligheid.

Bij grote arborisico’s deskundige inschakelen

Spelen in de organisatie veel en grote arborisico’s, bijvoorbeeld doordat er met machines of gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, dan is inschakelen van een deskundige verstandig. Maak in ieder geval gebruik van de kennis en ervaring van de bedrijfsarts en wijs medewerkers op het recht om preventief naar het open spreekuur te gaan. Ook het aanstellen van een of meer vertrouwenspersonen (tool) is onderdeel van goed arbobeleid. Werknemers moeten weten wie de vertrouwensarts is en hoe ze deze kunnen bereiken. Dat kan ook voor de collega’s van een verslaafde werknemer nuttig zijn. Het beleid moet ten slotte consequent zijn: leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven, ook tijdens uitjes en borrels.


Gerechtshof zet mes in huurkorting om corona

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de huurkorting die een hotel eerder van de rechtbank had gekregen fiks verlaagd. Volgens het hof heeft de rechtbank verkeerd gerekend bij het bepalen van de financiële pijn van de coronacrisis voor het hotel.

Huurders en verhuurders treffen elkaar in de coronacrisis geregeld in de rechtszaal. Dat gaat vaak om ondernemers die door de overheidsmaatregelen verplicht de deuren dicht moesten houden en met de verhuurder van hun bedrijfspand geen afspraken konden maken over compensatie. Zij willen via de rechter een korting op de huurprijs afdwingen.

Rechters verdelen ‘financiële pijn’ corona fiftyfifty

Tot nu toe is de lijn in dergelijke rechtszaken dat rechters de ‘financiële pijn’ fiftyfifty verdelen tussen huurder en verhuurder. Op die manier hoeft de huurder niet de hele huurprijs te betalen, maar 50%. Wel houden rechters inmiddels rekening met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Die regeling dekt een deel van de vaste lasten van ondernemers. In het tweede en derde kwartaal van 2021 is de tegemoetkoming 100% van de berekende vaste lasten. Daardoor is er eigenlijk geen sprake meer van pijn die verdeeld moet worden, en kan een huurkorting achterwege blijven.
De vraag die rees bij het Amsterdamse hof was: hoe moet de financiële pijn berekend worden? Het ging hier om een hotel dat van overheidswege het restaurant op slot moest doen. Overleg met de verhuurder over financiële verlichting leverde geen overeenstemming op. En dus vroeg het hotel de rechter om een huurkorting.

Gerechtshof kijkt naar impact op vaste lasten

De rechtbank in Amsterdam kende het hotel eerder een huurkorting van 50% toe, voor zeven maanden: van november 2020 tot en met mei 2021. Met een huurprijs van ruim € 1 miljoen per jaar komt die 50%-korting voor zeven maanden neer op een bedrag van pakweg € 294.000.
De verhuurder was het niet eens met de methode van de rechtbank, en het gerechtshof dacht daar hetzelfde over. De rechtbank keek vooral naar de impact van corona op de omzet van het hotel, en telde ook de ontvangen TVL op bij de omzet. Het hof vond die benadering onjuist en keek naar de daadwerkelijke vaste lasten. Als de overheid al een deel van de huur compenseert, hoeft de verhuurder daar niet ook nog voor op te draaien. Het hotel had verklaard dat de TVL die zij in de eerste twee kwartalen van 2021 had ontvangen hoger was dan de vaste lasten. Daarom zette het hof een streep door de huurkorting voor 2021. Voor de maanden november en december berekende het hof de huurkorting op basis van de impact op de vaste lasten. Die kwam uit op ruim € 65.000. Een flinke verlaging ten opzichte van het vonnis van de rechtbank dus.
Gerechtshof Amsterdam, 14 september 2021, ECLI (verkort): 2728

Bron: HR Rendement