Nieuwsbrief oktober – Nieuwe WW-premie WAB, sociaal beleid en Europese Arbeidsautoriteit

WABNieuwe WW-premie WAB in 2020 2,94% en 7,94%

Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De hoge premie geldt voor flexibele krachten en de lage voor vaste werknemers. De sectorpremie voor de WW verdwijnt, zo werd bekend op Prinsjesdag.

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2020 staat hoe hoog de hoge en lage WW-premie in 2020 wordt. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste omvang gaat een lage premie van 2,94% gelden. De premie voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract wordt 5 procentpunten hoger: 7,94%. De wijziging van de WW-premie staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden.

Achteraf corrigeren moet

Om te voorkomen dat werkgevers misbruik maken van de voorwaarden van de lage premie en een werknemer bijvoorbeeld een vast contract voor 8 uur per week aanbieden, maar hem flexibel inzetten voor veel meer uren, zijn er twee situaties waarin de werkgever achteraf de lage premie moet herzien naar de hoge premie:

  • Een werknemer gaat binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst.
  • Een werknemer krijgt in een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan in zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar.

Personeelstekort en werkdruk verdringen sociaal beleid

Door krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers veel tijd kwijt aan de werving en selectie van personeel. Daarnaast moeten ze alle zeilen bijzetten om de werkdruk beheersbaar te houden. Andere personeelsthema’s krijgen minder aandacht. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP.

Werkgevers zien graag meer inclusiviteit op de werkvloer en voelen zich verantwoordelijk voor de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Maar in de praktijk blijken ze hiervoor vaak geen concrete maatregelen te nemen en vinden ze het meer een taak voor de overheid. Dat is te lezen in de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Toch zou het verstandig zijn als werkgevers werken aan een inclusief personeelsbestand en aan duurzame inzetbaarheid. Want bijvoorbeeld door de vergrijzing op de arbeidsmarkt en een lichte toename van het aandeel vrouwen, zijn onder andere leeftijdsfasebeleid en het faciliteren van arbeid en zorg nodig.

Personeelstekort en werkdruk

Maar liefst 60% van de werkgevers ervaart het aantrekken van nieuw personeel en het beheersen van de werkdruk als knelpunten in het personeelsbeleid. Door de krapte op de arbeidsmarkt besteden werkgevers momenteel veel tijd aan de werving en selectie van nieuw personeel. Daarnaast proberen ze de werkdruk voor hun werknemers beheersbaar te houden, bijvoorbeeld door een betere balans tussen werk en privé te bieden in de vorm van thuiswerken. 81% van de werkgevers vindt het zijn verantwoordelijkheid deze balans te faciliteren.

De overheid kan helpen

Werkgevers geven aan dat de overheid kan helpen bij hun personeelsbeleid. Het versoepelen van het ontslagrecht per 1 januari 2020 is al een eerste stap. Daarnaast vindt 77% van de werkgevers ook dat de overheid meer van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor haar rekening moet nemen. Verder worden meer overheidsinvesteringen in scholing en training (60%), meer ruimte voor een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid (54%) en lagere belastingen op arbeid of sociale premies (51%) genoemd


Europese unieEU lanceert Europese Arbeidsautoriteit

De Europese Unie heeft gisteren in Brussel de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) officieel gelanceerd. De ELA moet bijdragen aan een eerlijke interne arbeidsmarkt binnen de EU. Met de oprichting van de autoriteit wil EU misstanden, zoals oneerlijke concurrentie, fraude en uitbuiting van personeel, tegengaan. Vandaag komt het ELA-bestuur voor het eerst bijeen.

Op dit moment werken in de Europese Unie ruim 17 miljoen mensen in een andere lidstaat. De nationale arbeidsinspecties moeten toezien dat hun rechten en plichten als arbeidsmigrant gewaarborgd zijn. De ELA gaat controleren of de EU-lidstaten de Europese regels voor grensoverschrijdende arbeid goed naleven en ervoor zorgen dat de nationale arbeidsinspecties onderling beter gaan samenwerken.

ELA kan meteen aan de slag met vermeende misstanden

De ELA gaat zich onder andere bezighouden met het maken van risicoanalyses, het faciliteren van een betere gegevensuitwisseling, het coördineren van inspecties en het bemiddelen bij geschillen tussen landen. Voor de autoriteit is er meteen werk aan de winkel. De Europese vakbondskoepel ETUC heeft al diverse uitbuitingszaken bij grensoverschrijdende arbeid bij de ELA aangemeld, die de autoriteit moet gaan onderzoeken. Het gaat hier om Oost-Europeanen die werkzaam zijn in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Volgens de vakbondskoepel worden de arbeidsmigranten onderbetaald, wordt hun vakantie- en ziektegeld ingehouden en dragen de werkgevers geen sociale premies voor hen af.

In 2024 volledig operationeel

Eind 2018 bereikten de EU-lidstaten al een akkoord over de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. De ELA is gevestigd in Bratislava, Slowakije. Bij de dienst gaan zo’n 140 mensen werken, waaronder zestig ‘verbindingsofficieren’, gedetacheerde deskundigen uit de verschillende lidstaten. Binnen vijf jaar moet de autoriteit volledig operationeel zijn.


WAB WorkshopWAB workshop

Zoals hierboven beschreven gaan werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans kan grote gevolgen hebben voor de loonkosten (WW en transitievergoeding).

Ben jij al op de hoogte wat de gevolgen zijn voor jouw organisatie? Schrijf je in voor onze gratis workshop WAB. Wij geven deze op 14 november aanstaande.


Oud BTW-nummer niet wegdoen! Nodig bij contact fiscus

De komende tijd krijgen eigenaren van eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer toegestuurd. Dit wil echter niet zeggen dat ze hun oude BTW-nummer kunnen weggooien. Dit oude nummer moet de ondernemer namelijk nog wel blijven gebruiken voor de communicatie met de Belastingdienst zoals het indienen van de BTW-aangifte.

De toekenning van dit nieuwe BTW-nummer was nodig omdat het oude nummer het burgerservicenummer (BSN) bevatte van ondernemers met  een eenmanszaak. Dit is in strijd met de privacywet en zou ook (kunnen) leiden tot fraude. De BTW-ondernemer moet het nieuwe nummer vanaf 1 januari 2020 gaan gebruiken voor zijn zakelijke contacten. Hij zal dus factuurpapieren, internetsite en andere communicatiemiddelen voor die tijd moeten aanpassen.

Oude nummer niet in prullenbak

De toekenning van dit nieuwe nummer wil niet zeggen dat het oude nummer de prullenbak in kan. Dit nummer moet hij nog wel blijven gebruiken voor zijn communicatie met de fiscus, dus voor het doen van de aangifte BTW (tool). De ondernemer moet dus twee nummers naast elkaar blijven gebruiken.


Bron: Rendement