Nieuwsbrief oktober – Fiscale aftrek scholingsuitgaven verdwijnt, extra gegevens loonstrook, premiepercentages sociale verzekeringen en meer..

Pverzekeringenremiepercentages sociale verzekeringen 2017 vastgesteld

De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. Dit staat te lezen in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017.

Een aantal premiepercentages is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling.

AOW

Het premiepercentage voor de AOW wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2016 (17,90). De AOW-premie is op dit niveau gemaximeerd. De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf.

Anw

Het premiepercentage voor de Anw wordt verlaagd naar 0,10 procent. Doordat de premie-inkomsten hoger lagen dan de uitgaven is er in het Anw-fonds een vermogensoverschot ontstaan. Dit overschot wordt dankzij de verlaging van de Anw-premie afgebouwd.

Sectorfondsen

De sectorfondspremies voor 2017 worden in oktober 2016 door het UWV vastgesteld, op advies van de verschillende sectoren. Uit de sectorfondsen wordt het eerste halfjaar van een WW-uitkering gefinancierd. De in de tabel weergegeven premie van 1,45 procent is een gemiddelde. In werkelijkheid verschilt de premie per sector.

Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)

Het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert de WW-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden. De Awf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,60 procent. De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2017 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast, zodat het effect op de lasten neutraal is.

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2016 (0,78).

Uniforme opslag kinderopvang

De premieopslag kinderopvang voor 2016 blijft met 0,50% gelijk aan die in 2016. De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door middel van een opslag op de Aof-premie.

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op 6,03 procent. De Aof-premie is hoger vastgesteld om te compenseren voor lastenverlichtingen op andere werkgeversterreinen. Definitieve vaststelling van de Aof-premie vindt plaats in oktober.

Werkhervattingskas (Whk)

De premie voor de Werkhervattingskas, waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, wordt vastgesteld door het UWV. Een eerste inschatting duidt op een rekenpremie van 1,10 procent in 2017.

Bron: Over Salaris.nl


Werken via eigen bv sluit dienstbetrekking niet uit

Het werken via een eigen bv sluit een dienstbetrekking niet per definitie uit. Dat geeft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen aan.

eigen-bvAls sprake is van een dienstbetrekking, wordt dit niet anders als de werkzaamheden via een eigen bv worden verricht. Een eigen bv zal daarom geen oplossing zijn voor de problematiek rondom de modelovereenkomsten.

Het is geen nieuw fenomeen, de dga die werkt via zijn eigen bv bij een opdrachtgever. Dit gebeurde ook voor 1 mei 2016 al, maar toen bestond nog de VAR-dga die de opdrachtgever vrijwaring gaf. Met het afschaffen van de VAR-dga is deze vrijwaring echter vervallen en zal ook bij werken via de eigen bv de relatie tussen de dga en de opdrachtgever beoordeeld moeten worden op de aanwezigheid van een dienstbetrekking.

Let op! In tegenstelling tot wat nog wel eens wordt gedacht, sluit het werken via de eigen bv de dienstbetrekking dus niet per definitie uit. Iemand die persoonlijk arbeid verricht en onder werkgeversgezag staat, is nog steeds in dienstbetrekking, ook als de werkzaamheden verlopen via de eigen bv van de opdrachtnemer.

De staatssecretaris heeft bevestigd dat een dga met een eigen bv die zekerheid wil over de arbeidsverhouding met de opdrachtgever, gebruik kan maken van de modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst staan.

Tip: Een echte ondernemer die via zijn eigen bv werkt, hoeft zich volgens de staatssecretaris geen zorgen te maken. Het werken via de eigen bv sluit weliswaar niet per definitie een dienstbetrekking uit, maar wil ook niet zeggen dat per definitie wel sprake is van een dienstbetrekking.

Bron: Boschland


Extra verplichte gegevens op de loonstrook

De gegevens die werkgevers op de loonstrook van hun werknemers moeten vermelden zijn aangepast. De voor uw werknemer geldende wettelijke minimumvakantiebijslag hoeft u niet langer op de loonstrook aan te mobiel-salarisgeven. Er moeten wel twee andere extra gegevens worden opgenomen.

Extra gegevens

Voortaan moet u de vakantiebijslag (vakantietoeslag) van de werknemer vermelden op de loonstrook en de periode waarover u de vakantiebijslag hebt betaald.

De overige gegevens die moeten worden vermeld op de loonstrook zijn gelijk gebleven, zoals het brutoloon en de bedragen waaruit dit loon is opgebouwd, het loontijdvak, het aantal te werken uren op basis van de arbeidsovereenkomst en het geldende wettelijk minimum(jeugd)loon.

Loonstrook

Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook, maar verplicht is dit niet. Een loonstrook moet in ieder geval wel worden uitgereikt bij de betaling van het eerste salaris en als de loonbetaling afwijkt van de vorige loonbetaling.

Bron: SRA


Wat als zzp’er aan dezelfde klus werkt als werknemer?

Een zzp’er kan nog steeds naast werknemers aan dezelfde klus werken zonder dat daarbij meteen een dienstbetrekking voor de zzp’er ontstaat. Hoewel dit uit de gepubliceezzprde modelovereenkomsten niet duidelijk wordt, heeft staatssecretaris Wiebes voorgaande uitdrukkelijk bevestigd.

In antwoord op Kamervragen geeft de staatssecretaris aan dat de Belastingdienst niet het standpunt heeft ingenomen dat een dienstbetrekking ontstaat als een zzp’er samenwerkt met werknemers aan dezelfde klus. Het is volgens hem mogelijk dat zzp’ers naast werknemers aan dezelfde klus werken. De zzp’er moet daarbij wel op basis van andere afspraken, voorwaarden en omstandigheden zijn werkzaamheden verrichten.

Van belang is dat er voldoende afwijkingen ten opzichte van de werknemers zijn om vast te stellen dat er geen dienstbetrekking is. De staatssecretaris geeft als voorbeeld dat onder omstandigheden een zzp’er met specifieke kennis aan dezelfde klus kan werken zonder dat een dienstbetrekking ontstaat.

Let op! Hoewel de staatssecretaris aangeeft dat werken aan dezelfde klus zonder dienstbetrekking mogelijk is, zal de Belastingdienst waarschijnlijk niet zonder meer om zijn. Overleg met onze adviseurs welke mogelijkheden er zijn in uw persoonlijke situatie.

Bron: Boschland


Fiscale aftrek scholingsuitgaven verdwijnt per 2018

De aftrek van scholingsuitgaven wordt per 2018 afgeschaft. Dat staat te lezen in het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.

De fiscale aftrek van scholingsuitgaven is een regeling op grond waarvan een belastingplichtige kosten voor een opleiding of een studie gericht op een (toekomstig) beroep en waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering in aftrek kan brengen op zijn inkomen als persoonsgebonden aftrekpost.

Beperkt gebruik regelscholinging

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft recent een evaluatiestudie gepubliceerd van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Uit deze studie blijkt onder meer dat het gebruik van de regeling beperkt is (2,6% van alle belastingplichtigen tussen de 25 en 60 jaar) en dat gebruikers relatief hoogopgeleid zijn.

Vanwege de twijfel over de effectiviteit en doelmatigheid van de aftrek scholingsuitgaven wordt nu voorgesteld de aftrek van scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen

Scholingsvouchers

Van de opbrengst van deze maatregel zal vanaf 2018 jaarlijks € 90,8 miljoen (periode 2018-2022) en daarna structureel € 112 miljoen worden ingezet voor een gerichte uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers voor de mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is. Dit zal naar verwachting de toegevoegde scholingsimpuls van de nieuwe regeling ten opzichte van de aftrek scholingsuitgaven vergroten

Waarom in pakket Belastingplan 2017?

Er zijn twee redenen om afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven per 2018 op te nemen in het pakket Belastingplan 2017. Het geeft tijd om de details van de nieuwe regeling nader uit te werken. Bovendien wijst het CPB erop dat, als de overheid wil dat zoveel mogelijk mensen die daar baat bij hebben gebruikmaken van een regeling, bekendheid met de regeling en de communicatie hierover cruciaal is.

Bron: Over Salaris.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *