Premiepercentages sociale verzekeringen 2017 vastgesteld

De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. Dit staat te lezen in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017.

Een aantal premiepercentages is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling.political-conference_23-2147511783

AOW

Het premiepercentage voor de AOW wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2016 (17,90). De AOW-premie is op dit niveau gemaximeerd. De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf.

Anw

Het premiepercentage voor de Anw wordt verlaagd naar 0,10 procent. Doordat de premie-inkomsten hoger lagen dan de uitgaven is er in het Anw-fonds een vermogensoverschot ontstaan. Dit overschot wordt dankzij de verlaging van de Anw-premie afgebouwd.

Sectorfondsen

De sectorfondspremies voor 2017 worden in oktober 2016 door het UWV vastgesteld, op advies van de verschillende sectoren. Uit de sectorfondsen wordt het eerste halfjaar van een WW-uitkering gefinancierd. De in de tabel weergegeven premie van 1,45 procent is een gemiddelde. In werkelijkheid verschilt de premie per sector.

Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)

Het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert de WW-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden. De Awf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,60 procent. De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2017 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast, zodat het effect op de lasten neutraal is.

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2016 (0,78).

Uniforme opslag kinderopvang

De premieopslag kinderopvang voor 2016 blijft met 0,50% gelijk aan die in 2016. De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door middel van een opslag op de Aof-premie.

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op 6,03 procent. De Aof-premie is hoger vastgesteld om te compenseren voor lastenverlichtingen op andere werkgeversterreinen. Definitieve vaststelling van de Aof-premie vindt plaats in oktober.

Werkhervattingskas (Whk)

De premie voor de Werkhervattingskas, waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, wordt vastgesteld door het UWV. Een eerste inschatting duidt op een rekenpremie van 1,10 procent in 2017.

begrotingszw

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *