Geen recht op jubileumuitkering voor arbeidsongeschikte werknemer

Een werknemer verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden na twee jaar ziekte. Het niet beëindigen van de arbeidsovereenkomst door werkgever is niet  ernstig verwijtbaar. De IVA-uitkering en de aanvulling daarop zijn niet aan te merken als vast jaarinkomen. Er is geen recht op een jubileumuitkering in verband met een 40-jarig dienstverband. Dat stelt Rechtbank Limburg.WGA

Een werknemer is op 1 januari 1976 in dienst gekomen bij de werkgever. Hij is sinds 25 september 2013 arbeidsongeschikt. Vanaf 25 september 2015 ontvangt hij een IVA-uitkering van het UWV.

Volgens UWV heeft de werkgever voldoende gedaan aan de re-integratie van de werknemer. Daarom stopt na de wachttijd van 104 weken de verplichting om bij ziekte het loon van de werknemer door te betalen.

Op 1 januari 2016 was de werknemer 40 jaar in dienst bij Akzo.

In de dienstjubileumregeling van de werkgever staat onder meer dat er recht is op een bruto jublieumuitkering als iemand 25 of 40 jaar in dienst is. De hoogte van het jaarinkomen op de jubileumdatum is daarvoor bepalend.

Wat wil werknemer?

De werknemer verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:671c lid 1 BW onder toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding, en daarnaast de werkgever te veroordelen tot betaling van dejubileumuitkering.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst toegewezen

Artikel 7:671c lid 1 BW bepaalt dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst kan ontbinden op grond van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

De kantonrechter is van oordeel dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet worden toegewezen. Hij is van plan de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden per 1 oktober 2016.

Slapend dienstverband is niet ernstig verwijtbaar

Het feit dat de werkgever de arbeidsovereenkomst slapend houdt maakt niet dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van zijn kant. Een verplichting voor de werkgever om na afloop van twee jaar ziekte c.q. na afloop van de loondoorbetalingstermijn een einde te maken aan het dienstverband bestaat immers niet.

De gevorderde transitievergoeding en de gevorderde billijke vergoeding worden dan ook afgewezen.

Jubileumuitkering valt niet onder begrip jaarinkomen

Tot slot stelt werknemer dat hij op grond van zijn 40-jarig dienstverband recht heeft op een jubileumuitkering. De werkgever betwist dat en stelt dat de IVA-uitkering van de werknemer niet onder het begrip jaarinkomen in de zin van de cao valt.

De kantonrechter is met de werkgever van oordeel dat de IVA-uitkering en de door de werkgever verstrekte aanvulling daarop niet behoren tot het jaarsalaris op grond van de cao. Ook is niet gesteld of gebleken dat de IVA-uitkering of de aanvulling zijn aan te merken als een persoonlijke toeslag of verlofcompensatietoeslag. Daarom is niet komen vast te staan dat de IVA-uitkering of de aanvulling kunnen worden aangemerkt als jaarinkomen in de zin van de cao. De werknemer heeft geen aanspraak op de gevorderde jubileumuitkering. De vordering wordt afgewezen.

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *