Nieuwsbrief maart – Kenteken gebruik door belastingdienst? Zorg en de verkiezingen en meer

Belastingdienst mag kentekenfoto niet gebruiken

De Belastingdienst mag bij controle van een rittenregistratie geen gebruik maken van kentekenfoto’s gemaakt met ANPR-camera’s. De Hoge Raad heeft dit bepaald op vrijdag 24 februari 2017.

Wie de auto van de zaak ook privé gebruikt krijgt te maken met een bijtelling, tenzij men op kalenderjaarbasis met de auto niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Dit kan men aantonen met een sluitende rittenregistratie.

ANPR-camera’s

Bij een controle van deze registratie maakt de Belastingdienst eventueel gebruik van kentekenfoto’s afkomstig van ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) op openbare wegen. Zo kan de inspecteur checken of de aangegeven locaties op de rittenregistratie overeenkomen met de foto’s gemaakt met ANPR-camera’s.

Streep door gebruik

Het gebruik door de Belastingdienst van kentekenfoto’s gemaakt met ANPR-camera’s stond ter discussie. De Hoge Raad heeft aan die discussie nu een einde gemaakt; de Belastingdienst mag definitief geen gebruik maken van de met ANPR-camera’s verzamelde gegevens. Het gebruik van dergelijke kentekenfoto’s bij de beoordeling van een rittenregistratie leidt namelijk tot een inbreuk op de privacy en dat kan alleen als dit wettelijk ook goed is vastgelegd en dat is niet het geval.

Bron: Over Salaris.nl


Dit vinden politieke partijen van de toekomst van de zorg 

15 maart gaan we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Vind jij de toekomst van de zorg in Nederland belangrijk? NU.nl heeft op een rij gezet wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen over het eigen risico, marktwerking, verpleeghuizen, abortus en euthanasie.

Eigen risico behouden of afschaffen?

VVD: Voor behoud van het eigen risico.
PvdA: Wil eigen risico afschaffen. Kosten: 4 miljard euro die moeten worden opgevangen door middel van de verhoging van de inkomstenbelastingen.
SP: Wil het eigen risico afschaffen. Zorgpremie wordt inkomensafhankelijk.
CDA: Voor behoud van eigen risico, maar wil het wel met 105 euro verlagen.
PVV: Afschaffen. Geen verdere toelichting. Partij heeft plannen niet laten doorrekenen door CPB.
D66: Voor behoud van het eigen risico.
ChristenUnie: Voor behoud van eigen risico, maar wil het wel met 100 euro verlagen.
GroenLinks: Wil het eigen risico afschaffen en de zorgpremie verlagen. Dekking: Belastingen verhogingen.
SGP: Voor behoud van eigen risico, maar wil het wel met 100 euro verlagen.
PvdD: Afschaffen. Geen verdere toelichting. Partij heeft plannen niet laten doorrekenen door CPB.
50Plus: Afschaffen. Geen verdere toelichting. Partij heeft plannen niet laten doorrekenen door CPB.

Voor of tegen marktwerking in de zorg?

VVD: Voor marktwerking.
PvdA: Gedeeltelijk tegen. Voor een uniforme basisverzekering waar verzekeraars niet met elkaar op kunnen concurreren met een verbod op reclame en marketingactiviteiten.
CDA: Marktwerking inperken. Onder andere door de invoering van een uniforme basisverzekering. Concurrentie mag op aanvullende polissen.
SP: Marktwerking volledig afschaffen. Voor een nieuw zorgstelsel: Eén Nationaal Zorgfonds zonder verzekeraars om uit te kiezen. Kosten: Enkele tientallen miljarden. Financiering: Nog onbekend.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
D66: Voor marktwerking.
ChristenUnie: Voor, maar wil minder marktwerking.
GroenLinks: Voor, met strenge regulering. Zo worden zorgverzekeraars stichtingen zonder winstoogmerk en wordt het marketingbudget gehalveerd.
SGP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PvdD: Volledig afschaffen. Voor een nieuw zorgstelsel: Eén Nationaal Zorgfonds zonder verzekeraars om uit te kiezen. Kosten: Enkele tientallen miljarden. Financiering: Nog onbekend.
50Plus: Afschaffen. Voor nieuw stelsel met centrale administratie.

Verpleeghuizen

VVD: Slechte verpleeghuizen moeten sluiten en extra investeren.
PvdA: Wil extra investeren. Extra investeringen te betalen door belastingverhoging van inkomens boven 150.000 euro per jaar.
CDA: Extra investeren in personeel.
SP: Extra investeren personeel.
PVV: Extra investeren in personeel.
D66: Extra aandacht voor LHBT’ers in verpleeghuizen.
CU: Personeel moet meer inspraak krijgen, investeren in kwaliteit van leven in verpleeghuis
GroenLinks: Extra investeren in personeel
SGP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PvdD: Investeren in personeel en extra aandacht voor LHBT’ers.
50Plus: Uit verkiezingsprogramma wordt niet duidelijk of meer of minder moet worden geïnvesteerd. De partij heeft de plannen ook niet laten doorrekenen door het CPB.

Voor of tegen abortus?

VVD: Voor.
PvdA: Voor.
CDA: Voor, maar streng kijken naar huidige criteria.
SP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
D66: Voor. Wil wettelijke bedenktijd afschaffen.
CU: Tegen.
GroenLinks: Voor. Wil verplichte bedenktijd afschaffen.
SGP: Tegen
PvdD: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
50Plus: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.

Euthanasie, voor of tegen?

VVD: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
PvdA: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
CDA: Voor. Niet voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
SP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
D66: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
CU: Tegen.
GroenLinks: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven.
SGP: Tegen
PvdD: Voor
50Plus: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven

Bron: Nu.nl


Schade leaseauto tijdens werk? Eigen risico doorbelasten mag niet

In veel autoregelingen tussen werkgever en werknemer staat nog steeds ten onrechte een bepaling over eigen risico voor schades gereden in werktijd. Dit blijkt uit onderzoek dat Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) recent heeft uitgevoerd. Werkgevers die dit eigen risico doorbelasten, overtreden de wet.

Het is heel duidelijk: een werkgever mag géén eigen risico doorbelasten als de schade onder werktijd ontstaat. Dat is wettelijk vastgelegd in artikel 7:661 van het Burgerlijk Wetboek.

Werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens werktijd is toegebracht aan spullen van de werkgever.

En hoe zit het met schade in privétijd?

Bij in privétijd gereden schade mag een werkgever het eigen risico doorbelasten. Maar dat moet dan wel in verhouding staan met wat er normaal gesproken betaald zou worden als een werknemer privé verzekerd zou zijn.

Het gebruikelijke eigen risico bij een particuliere autoschadeverzekering ligt tussen de € 150 en € 300.

De VZR is van mening dat het eigen risico voor de berijder van een auto van de zaak nooit hoger mag zijn dan deze € 300.

Bron: Boschland


Slapend dienstverband en compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Minister Asscher van Sociale Zaken beantwoordt Kamervragen over grote werkgevers die bewust werknemers ‘slapend’ in dienst houden’. Hij gaat ook in op het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

In EenVandaag van 2 februari 2017 is het item ‘Ook ‘spookcontracten’ bij grote werkgevers’?  uitgezonden.

Uit de betreffende uitzending van EenVandaag alsook uit de jurisprudentie blijkt volgens Asscher dat het inderdaad voorkomt dat grote en kleine werkgevers werknemers na afloop van de loondoorbetalingsperiode in dienst houden met als enige reden het niet willen betalen van de transitievergoeding bij ontslag.

De minister is van mening dat het alleen in dienst houden van een werknemer om (nog) geen transitievergoeding te hoeven betalen niet getuigt van fatsoenlijk werkgeverschap.

Ernstig verwijtbaar handelen van werkgever

De vraag of er in een dergelijke situatie ook sprake is van verwijtbaar handelen van de werkgever, zodanig dat hij een billijke vergoeding verschuldigd zou zijn, is ter beoordeling van de rechter aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval.

Tot nu toe is het beroep van een werknemer op ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever uitsluitend vanwege het in stand houden van een dienstverband na twee jaar ziekte door de rechter niet gehonoreerd. Ook in hoger beroep is geoordeeld dat het slapend in stand houden van het dienstverband om op die manier te ontkomen aan het betalen van een transitievergoeding niet ongeoorloofd is en geen tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst of misbruik van bevoegdheid oplevert (zie Hof Arnhem Leeuwarden 27 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6140, en Hof Den Haag 14 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3036). Daarbij wordt benadrukt dat de keuze voor het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst niet zonder verplichting is.

Passend werk kan reden zijn voor in stand houden arbeidsovereenkomst

De werkgever blijft na afloop van de loondoorbetalingsperiode bijvoorbeeld gehouden zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemer en passende arbeid aan te bieden als dat voorhanden is. Een reden om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in stand te houden kan dus bijvoorbeeld ook zijn dat de werkgever verwacht dat er binnen afzienbare termijn verbetering zal optreden in de gezondheidssituatie van de werknemer of ander passend werk beschikbaar zal komen, of omdat hij zich ook op langere termijn nog wil inspannen om een werknemer te re-integreren als de gelegenheid zich bij hem voordoet.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Voor zover het in stand houden van de arbeidsovereenkomst alleen is ingegeven door het niet willen betalen van een transitievergoeding maakt de minister uit de reactie die werkgevers hebben gegeven op het item van EenVandaag op, dat zij voornamelijk in afwachting zijn van de in Asschers brief van 21 april 2016 aangekondigde wetgeving.

Op grond daarvan krijgt de werkgever een bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaalde transitievergoeding gecompenseerd. Als gevolg van dit voorstel is er voor werkgevers geen aanleiding meer om een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer slapend in stand te houden na afloop van de loondoorbetalingsperiode uitsluitend om de transitievergoeding niet te hoeven te betalen. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld zal zo snel mogelijk bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Invoering per 1 januari 2019

Een eerdere invoering dan 1 januari 2019 is niet mogelijk. De zogenoemde compensatieregeling zal worden uitgevoerd door UWV.  Het wetsvoorstel voorziet erin dat ook ontslagvergoedingen die zijn betaald in de periode tussen 1 juli 2015 (introductie van de transitievergoeding) en de datum van inwerkingtreding van de compensatieregeling, zullen worden gecompenseerd.

Financiële risico’s voor werkgevers

Een van de risico’s van een slapend dienstverband voor de werkgever is dat bij een later ontslag een hogere transitievergoeding verschuldigd is. De transitievergoeding wordt immers berekend aan de hand van de lengte van het dienstverband. Het ligt niet voor de hand om ook de transitievergoeding te compenseren die verschuldigd is over de periode dat het dienstverband na afloop van de loondoorbetalingsperiode slapend in stand is gehouden. In samenhang met het feit dat aan het voorgenomen wetsvoorstel terugwerkende kracht zal worden verleend, is er geen reden meer om deze praktijk van slapende dienstverbanden in stand te houden en zitten daar dus ook financiële risico’s aan voor werkgevers.

Bron: Over Salaris.nl