Nieuwsbrief januari – Derdenbetalingen, eHerkenning, WAB en meer..

Derdenbetalingen uit 2019 vóór 1 februari 2020 doorgeven

Betalingen die uw organisatie in 2019 heeft gedaan aan zogenoemde derden moeten vóór 1 februari 2020 bij de Belastingdienst bekend zijn. Die IB47-melding moet via het gegevensportaal gebeuren.

Elk jaar moeten werkgevers de zogenoemde uitbetalingen aan derden digitaal doorgeven aan de Belastingdienst. Dat geldt voor betalingen in geld, maar ook voor betalingen die werkgevers in natura het voorgaande jaar uitbetaald hebben. Het gaat om de betalingen aan freelancers die geen werknemer of ondernemer zijn, ook wel derdenbetalingen genoemd. Bij veel organisaties is de term IB47 ook wel gebruikelijk.

Derdenbetalingen voor werkzaamheden en diensten

Derdenbetalingen zijn betalingen voor bepaalde werkzaamheden en diensten. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn betalingen aan freelancers voor schoonmaak, onderhoud, verbouwingen en betalingen aan sprekers en auteurs. De Belastingdienst moet op de hoogte zijn van deze betalingen aan derden, die:

  • niet bij de organisatie in dienstbetrekking zijn;
  • de werkzaamheden of diensten niet uitvoeren als ondernemer.

Vergoedingen die werkgevers geven aan hen die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeven werkgevers niet bij de Belastingdienst aan te leveren.

IB47 alleen nog digitaal melden

Sinds vorig jaar moet het doorgeven van betalingen aan derden via een online IB47-procedure. Wat niet is veranderd, is dat dit vóór 1 februari gebeurd moet zijn. Elke werkgever die hiermee te maken krijgt, moet zich bij de Belastingdienst aanmelden voor het doorgeven van de zogenoemde uitbetaalde bedragen aan derden, via een aanmeldformulier op het gegevensportaal van de Belastingdienst.

Doorgeven kan het hele jaar door

Werkgevers mogen betalingen doorgeven wanneer het uitkomt, ook steeds per maand, zolang alle betalingen uiteindelijk vóór 1 februari van het volgende jaar bij de Belastingdienst bekend zijn. Werkgevers kunnen het ook doorgeven als zij een jaar geen betaling hebben gedaan, of dat ze definitief geen betalingen aan derden meer gaan doen.

 


Gemor over verplichte eHerkenning bij aangifte

Ondernemingen moeten sinds dit jaar voor hun aangifte vennootschapsbelasting en loonbelasting verplicht inloggen met de zogeheten eHerkenning. De aangifte is daardoor niet meer gratis. Intussen gaan in de Tweede Kamer stemmen op om die verplichting uit te stellen. Toch is het de vraag of ondernemingen daar op kunnen wachten.

De eHerkenning is een digitale sleutel die steeds vaker nodig is om met overheden te kunnen communiceren. Eerder konden ondernemingen voor de aangifte inloggen via DigiD, dat wordt uitgegeven door de overheid zelf. Maar bij eHerkenning zijn de aanbieders private partijen en dus kost de digisleutel geld. Voor de aangifte is een eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig, en de kosten daarvan liggen rond de € 45 per jaar.

Voor wie is eHerkenning verplicht?

Sinds 2020 moeten ondernemers ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ gebruiken om hun aangiftes naar de fiscus te sturen. Voor een deel van hen geldt dat zij alleen kunnen inloggen met eHerkenning. Dat zijn:

Sommige ondernemers hoeven geen eHerkenning aan te schaffen:

  • Eenmanszaken (zij blijven inloggen met DigiD voor hun aangifte).
  • Organisaties die de loonaangifte uitbesteden of die de aangifte via professionele salarissoftware laten lopen.

Een deel van de werkgevers zal overigens al een eHerkenning hebben, want die digisleutel is al sinds november vorig jaar verplicht om in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV. De verplichte inlog met eHerkenning komt voor de loonaangifte al snel aan de orde. Want de aangifte over januari moet uiterlijk eind februari binnen zijn bij de fiscus. De aangifte VPB moeten ondernemingen uiterlijk 31 mei 2020 inleveren.

Vragen over wettelijke basis verplichte eHerkenning

Ondertussen klinkt in de Tweede Kamer gemor over de verplichte eHerkenning, meldt de NOS. Ook ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW keren zich tegen het een algehele verplichting. Ze zijn voorstander van eHerkenning, maar aangifte op papier zou ook mogelijk moeten blijven. Bovendien moeten ondernemingen de kosten voor eHerkenning gecompenseerd krijgen.
Eerder heeft CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt al kritische vragen gesteld over de wettelijke basis van de opgelegde verplichting. Het kabinet antwoordde toen dat die basis er al is, maar ook dat de Belastingdienst hiermee anticipeert op de Wet digitale overheid, die eigenlijk op 1 januari 2020 in zou gaan. Die wet is echter nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Omtzigt heeft nog aanvullende vragen gesteld (pdf), maar daar is nog geen antwoord op. Intussen oppert de ChristenUnie dat de verplichting voorlopig maar uitgesteld moet worden. De vraag is of ondernemingen daarop kunnen wachten met het aanvragen van eHerkenning. Bij de loonaangifte is de digisleutel zoals gezegd al snel aan de orde, en op de site eHerkenning.nl staat dat de afgifte tot enkele weken kan duren.


WABWet arbeidsmarkt in balans houdt gemoederen bezig

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een paar weken geleden in werking getreden. Werkgevers- en werknemersorganisaties willen nu graag ervaringen horen vanuit het werkveld en hebben hiervoor meldpunten opgericht.

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Met de WAB wil het kabinet de verschillen tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract verkleinen, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker is om werknemers in vaste dienst te nemen. Het is uiteraard nog te vroeg om conclusies te trekken over de gevolgen van de nieuwe wet. Tot nu toe horen werknemers- en werkgeversorganisaties zowel positieve als negatieve geluiden. Omdat de organisaties ook graag de ervaringen van werkgevers en werknemers zelf willen horen hebben zij meldpunten opgericht.

FNV ziet zowel positieve als negatieve ontwikkelingen van de WAB

Vakbond FNV vangt signalen op dat werkgevers de WAB proberen te ontduiken. In het verlengde hiervan ziet FNV een nieuwe markt ontstaan van adviseurs die werkgevers helpen bij het bedenken van constructies om de werkgeversrisico’s af te wentelen op werknemers. FNV heeft op haar website een notitie geplaatst waarin zij een aantal praktijkvoorbeelden noemt waarbij de nieuwe wet voor werknemers ongunstig uitpakte. Zo werden de tijdelijke contracten van oproepkrachten (tool) niet verlengd om te voorkomen dat dat de werkgever ze een vaste arbeidsomvang moest aanbieden. Maar FNV hoort ook dat werkgevers juist meer vaste contracten aanbieden of contracten met een vaste arbeidsomvang. FNV verwacht dat de komende maanden duidelijk zal worden welke situaties de overhand zullen krijgen.

Vakcentrale en werkgeversorganisaties richten meldpunten op

De vakcentrale voor professionals (VCP) wil de komende maanden inventariseren hoe de WAB in de praktijk werkt. Hiervoor heeft de VCP een meldpunt in het leven geroepen waar werknemers hun ervaringen met de WAB kwijt kunnen.
Een aantal werkgeversorganisaties hebben ook gezamenlijk een meldpunt ingesteld. Op de website Werkt de WAB voor jou? kunnen werkgevers hun vragen en zorgen over de WAB uiten. De werkgeversorganisaties willen op die manier te weten komen hoe de WAB uitpakt voor werkgevers. De initiatiefnemers van het meldpunt hebben eerder campagne gevoerd tegen de WAB. Hiermee hebben zij bereikt dat jonge werknemers die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken onder de lage WW-premie vallen.


Loonheffingen 2020: de normbedragen op een rijLoonheffingen

Hoewel de meeste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen in 2020 gelijk blijven, is de belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting wél gestegen.

Werkgevers die aan werknemers iets uitdelen, mogen dat lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten of de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen van de werkkostenregeling, dan is er belasting over verschuldigd. Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen. Begin dit jaar publiceerde de Belastingdienst in de tweede editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (pdf) de normbedragen voor 2020. De meeste zijn gelijk gebleven aan die van 2019, maar niet allemaal.

Twee typen normbedragen

Er zijn twee soorten normbedragen:

  • de normbedragen die de werkgever maximaal onbelast aan de werknemer kan vergoeden, zoals  een reiskostenvergoeding of een verhuisvergoeding;
  • de normbedragen die de werkgever moet hanteren als hij iets vergoedt of verstrekt. Hij moet dan een bepaald bedrag – minus de eventuele eigen bijdrage – bij het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte (tool). Dat geldt bijvoorbeeld voor maaltijden in de bedrijfskantine en voor inwoning en huisvesting op de werkplek.

Overzicht normbedragen

Hieronder ziet u een kort overzicht van hoeveel een werkgever maximaal onbelast kan vergoeden of juist moet hanteren voor een vergoeding of verstrekking.

Vergoeding of verstrekking Bedrag
Vrijgestelde zakelijke-kilometervergoeding € 0,19
Belaste waarde van maaltijd in bedrijfskantine € 3,35
Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek € 5,60
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten € 7.750
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand € 170
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar € 1.700
Vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen € 27
Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder € 46.000

Bron: Hr Rendement


Save the date

28 mei 2020 staat onze jaarlijkse Korentodag gepland. Het complete programma volgt later. Wel kunnen we vast een tipje van de sluier oplichten.
Dit jaar houden we het in Burgers Zoo in Arnhem. Het is een unieke beleving in een avontuurlijke sfeer. 28 mei 2020.

De officiële uitnodiging volgt.