Nieuwsbrief december – E-mail voldoende? Onbelaste reiskostenvergoeding, belastingtarieven 22 en overzicht personeelsmaatregelen

In deze nieuwsbrief:

Kerstgroet van onze collega’s

Namens alle collega’s van Korento: Hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en succesvol 2022.


Contract opzeggen met aangetekende brief, of is een e-mail ook genoeg?

Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om formele berichten te zenden. Per aangetekende brief bijvoorbeeld. Dat ziet er serieus uit, maar of die brief ook daadwerkelijk aankomt, weet je niet.

Als de geadresseerde niet thuis is, belandt de brief op het postkantoor. En lang niet iedereen meldt zich daar vervolgens om de post op te halen. Een whatsappbericht ziet er minder serieus uit, maar twee blauwe vinkjes geven wel snel zekerheid over de ontvangst. Welke methode moet je wanneer gebruiken?

Als vuistregel kun je hanteren: gebruik de digitale (en goedkopere) variant, tenzij je écht zekerheid moet hebben. Die ruimte heb je, want de wet zit ook op dit punt mooi in elkaar.

Die is namelijk zo geschreven dat je alle mogelijke moderne communicatiemiddelen kunt gebruiken om formele berichten te verzenden. Van de wetgever mag je een postduif gebruiken om een contract op te zeggen en een bericht in de app Telegram is net zo geldig als een papieren telegram.

Waar het om gaat is dat het bericht daadwerkelijk ontvangen wordt door degene aan wie je het stuurt. Of dat gelukt is, moet je als verzender bewijzen. Hoe je dat bewijst, is aan jou. Dat kan bijvoorbeeld ook door een ‘print screen’ te laten zien van twee blauwe vinkjes bij een bericht.

De wet kent één uitzondering. Als het bericht niet of niet op tijd ontvangen is door de eigen schuld van de geadresseerde, geldt het toch als ontvangen. Als iemand zijn brievenbus dichtschroeft, is het zijn eigen risico dat hij jouw post niet meer kan ontvangen.

Haal jezelf geen ‘onnodige’ post op de hals

De wet staat alle mogelijke communicatiemiddelen toe, maar sommige partijen maken het zichzelf graag lastig. Zij nemen dan bijvoorbeeld in hun (huur)overeenkomst op, dat de overeenkomst alleen kan worden opgezegd per aangetekende brief of per deurwaardersexploot.

Met zo’n manier van opzeggen is niets mis, maar vervolgens wordt er vaak toch opgezegd met een gewone brief of per e-mail. Dat leidt dan weer tot onzekerheid over de geldigheid van de opzegging.

De oplossing is ook hier weer eenvoudig. Maak geen afspraken over met wat voor soort brief de overeenkomst moet worden opgezegd. Stuur, als het nodig is, gewoon een e-mail met het vriendelijke verzoek de ontvangst te bevestigen.

Vriendelijk vragen om ontvangstbevestiging

Het is nog niet zo gemakkelijk om te bewijzen dat iemand een bericht heeft ontvangen. Je kunt wel laten zien dat je een e-mail heeft verzonden, maar daarmee is nog niet gezegd dat die e-mail ook is aangekomen.

Dat je een kopie van een verzonden brief heeft bewaard, zegt ook niet zo veel. Brieven komen meestal goed aan, maar het gaat ook wel eens mis. Dat risico is voor de verzender.

De simpelste methode om dit probleem op te lossen is als volgt. Je verstuurt formele berichten (opzeggingen, aansprakelijkstellingen en dergelijke) alleen nog maar per e-mail en in de e-mail vraag je vriendelijk om de ontvangst daarvan even te bevestigen.

Negen van de tien keer ontvang je zo’n bevestiging meteen. Daarmee heb je het bewijs in handen dat jouw bericht (op tijd) is ontvangen. Zelfs zonder zo’n verzoek zal op dit soort berichten overigens vaak wel gereageerd worden, al dan niet met een verontwaardigd verweer. Ook dan staat juridisch vast dat het bericht is ontvangen, en zit je dus goed.

Verstopte ontvanger

Het wordt ingewikkeld als je geen ontvangstbevestiging krijgt, helemaal als er ook nog een termijn van toepassing is. Als je de indruk heeft dat de ontvanger van jouw berichten zich expres zit te verstoppen, kun je een aangetekende brief verzenden. Dat doe je door jouw brief digitaal aan te melden, al kunt je tot april 2022 ook nog stickers met een streepjescode plakken.

Bij een aangetekende brief vraagt de postbode bij de bezorging om de handtekening van de geadresseerde. De brief wordt niet afgegeven bij de buren, maar een volwassen huisgenoot van de geadresseerde mag ook tekenen voor ontvangst.

Als er niemand thuis is, laat de postbode een bericht achter en kan de geadresseerde de brief later afhalen op het postkantoor. Doet hij dat niet, dan krijgt u de brief uiteindelijk weer terug, maar dan bent u minstens een ruime week verder. In dat geval heeft jouw brief de ontvanger dus niet bereikt.

Risico verzender of ontvanger

Hier komt de wettelijke uitzondering van pas. Als iemand zijn aangetekende post niet afhaalt van het postkantoor, is dat zijn eigen risico. De Hoge Raad heeft in 2010 bepaald dat de brief in zo’n geval geldt als ontvangen als de verzender kan bewijzen dat de aangetekende brief op het juiste adres is aangeboden en niet op het postkantoor is opgehaald.

De Hoge Raad heeft nog niet geoordeeld over de situatie waarin de aangetekende brief is ontvangen door een volwassen huisgenoot en de geadresseerde beweert dat hij de brief nooit ontvangen heeft. Daar zit dus nog een risico.

Een aangetekende brief is ook een risico als je nog maar een heel korte termijn heeft. Als uw opzegging op de 31ste van de maand ontvangen moet zijn, heb je een probleem als de ontvanger de brief pas op de derde van de nieuwe maand op het postkantoor ophaalt.

Qua bewijs levert het jou geen voordeel op, maar het is wel praktisch om naast de aangetekende brief ook altijd een gewone brief te sturen met dezelfde inhoud. Die wordt namelijk gewoon bezorgd als er niemand thuis is en hoeft dus niet te worden opgehaald op het postkantoor.

Jouw hoogste doel is immers niet om bewijs van ontvangst te verzamelen voor een eventuele rechtszaak. Je wilt in de eerste plaats laten weten dat de ander jouw schade moet vergoeden of dat je een overeenkomst opzegt.

Digitale leesbevestiging nuttig hulpmiddel

Voor digitale varianten van aangetekende brieven geldt hetzelfde als voor gewone aangetekende brieven. Het is een nuttig hulpmiddel en het geeft meer zekerheid over de ontvangst van het bericht. Dat is nog geen waterdicht bewijs, maar alle beetjes helpen.

Dat geldt dus ook voor de normale ontvangst- en leesbevestiging in jouw e-mailprogramma. Als daaruit blijkt dat het bericht ontvangen en gelezen is, kun je die vinkjes gebruiken om te bewijzen dat het bericht ontvangen is. Dat bewijs is niet zo sterk als een deurwaardersexploot, maar het helpt wel, zeker als je het combineert met andere bewijzen.


Nieuw kabinet wil hogere onbelaste reiskostenvergoeding

In het Coalitieakkoord 2021-2025 geven VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan dat ze de onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2024 willen verhogen. Een concreet bedrag per kilometer wordt niet genoemd.15 december 2021 |

Om reizen naar werk betaalbaar te houden, wil het nieuwe kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen. Het voornemen is verrassend, omdat het ministerie van Financiën eerder nog aangaf dat het niet op een indexatie van de huidige kilometervergoeding van € 0,19 zit te wachten. De verhoging staat nu gepland per 1 januari 2024. De precieze tariefsverhoging wordt later nader uitgewerkt, daarover is nog niets bekend. Volgens de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord gaat deze aanpassing de overheid in 2024 € 200 miljoen kosten en vanaf 2025 € 400 miljoen per jaar. 

Gerichte vrijstelling van € 0,19 per kilometer gaat omhoog

Onder de huidige regels van de werkkostenregeling geldt een gerichte vrijstelling voor maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer. Dit bedrag kan de werkgever dus onbelast aan de werknemer vergoeden. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Vanaf 2024 is een hogere onbelaste vergoeding per kilometer mogelijk.Belastingtarieven 2022 zijn definitief

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de belastingplannen voor volgend jaar van het huidige demissionaire kabinet. Dat betekent dat de tarieven voor de inkomsten-/loonbelasting en de vennootschapsbelasting definitief vaststaan.

De Tweede Kamer heeft al medio november ingestemd met zes van de acht wetsvoorstellen uit het belastingpakket van het kabinet. Twee wetsvoorstellen zijn namelijk nog aangehouden. Vandaag heeft ook een ruime meerderheid van de Eerste Kamer groen licht gegeven voor deze wetsvoorstellen. Alleen de Fractie-Otten, de Partij voor de Dieren en de SGP hebben tegen gestemd.

Thuiswerkvergoeding en bijtelling elektrische auto

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is, kunnen eerder aangekondigde belastingplannen voor 2022 ook in werking treden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het invoeren van een onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten. Verder wordt er gesleuteld aan de bijtelling voor elektrische auto’s en gaat het fiscale voordeel op milieu-investeringen (MIA) omhoog.
De plannen zijn echter niet in beton gegoten. Want deels hangt de voortgang er ook vanaf hoe voortvarend het nieuwe kabinet aan de slag gaat met het schrappen of toevoegen van plannen. In het kersverse coalitieakkoord is nog geen gigantische verbouwing van het belastingstelsel aangekondigd. Maar bijvoorbeeld wel ingrepen in de zelfstandigenaftrek en in de heffing op spaargeld en beleggingen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Belastingtarieven 2022 staan vast

De tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting voor 2022 staan nu definitief vast. Het tarief in de eerste schijf daalt licht, van 37,1% in 2021 naar 37,07% in 2022. Maar de eerste schijf wordt wél langer. Het 37,07%-tarief geldt in 2022 tot een inkomen van € 69.398, tegen € 68.507 dit jaar. Boven deze grens blijft het tarief gelijk: 49,5%. Een tabel met alle tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting en de opbouw daarvan vindt u hier.
Ook de afbouw van het aftrektarief gaat door. Diverse posten, zoals de hypotheekrenteaftrek, zijn in 2022 nog maar tegen 40% aftrekbaar. In 2023 zakt dit verder naar 37,05%, wat in dat jaar het beoogde tarief in de eerste schijf is. Het verloop van de afbouw ziet er zo uit:

Jaar20192020202120222023
Maximaal aftrektarief49%46%43%40%37,05%

Laag VPB-tarief opgerekt, WKR weer ‘normaal’

Voor ondernemingen is het positief dat de hogere eerste schijf in de vennootschapsbelasting (VPB) de behandeling in het parlement overleefd heeft. Want die ophoging oogst ook kritiek, omdat die concerns een fiscale prikkel zou geven om zich op te knippen. Een motie die het kabinet expliciet vroeg om de verhoging terug te draaien haalde het vandaag niet in de Eerste Kamer. Dus vallen winsten tot € 395.000 in 2022 onder het lage VPB-tarief van 15%. Dit jaar ligt die grens nog op € 245.000. Het hoge VPB-tarief gaat wel omhoog, van 25% nu naar 25,8% in 2022.
Verder staat nu vast dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) weer kleiner wordt. Na twee jaar met extra ruimte voor werkgevers gaat de vrije ruimte in 2022 terug naar ‘normaal’. De vrije ruimte in de WKR is volgend jaar 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en daarboven 1,18%.

Eerste Kamer wil eenvoudiger belastingstelsel

Tijdens de behandeling van de belastingplannen heeft de Eerste Kamer ook drie moties aangenomen. Eén daarvan roept de regering op om zo snel mogelijk een einde te maken aan het belasten van spaargeld op basis van een fictief rendement. Het nieuwe kabinet heeft hier wel plannen voor gepresenteerd, maar dit zal niet eerder dan 2025 lukken
Ook een motie die oproept om het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid en belastingen ‘de komende jaren significant te vereenvoudigen’ is aangenomen. Tot slot was er ook een meerderheid voor een motie die de regering verzoekt om aan alle AOW-gerechtigden volgend jaar een eenmalige extra uitkering van € 200 uit te betalen.


Coronasteun

Coronasteun opnieuw verlengd tot en met maart 2022

Met het verlengen van de coronamaatregelen, verlengt het demissionaire kabinet ook het coronasteunpakket. Zo staan loonkostensubsidie NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook in het eerste kwartaal van 2022 open. Voor het vierde kwartaal van 2021 wordt de steun bovendien uitgebreid.

Dit is een update van een bericht dat eerder op 16 december 2021 is gepubliceerd, omdat het kabinet heeft besloten om de steun voor het vierde kwartaal van 2021 uit te breiden.

Werkgevers kunnen straks ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW aanvragen. Dit wordt de achtste aanvraagperiode van de loonkostensubsidie, maar de regeling staat bij UWV bekend als NOW 6. Voor deze nieuwe openstelling zijn de voorwaarden waarschijnlijk min of meer vergelijkbaar met de NOW 5 (de zevende aanvraagperiode). Voor de NOW 5 is het aanvraagloket nog open tot en met 31 januari 2022, en deze subsidie geldt voor de maanden november en december 2021.

Kabinet kondigt verruiming NOW aan

Voor de NOW 6 moet een werkgever waarschijnlijk minimaal 20% omzetverlies hebben en is het vergoedingspercentage 85%. De volledige voorwaarden maakt het kabinet in januari 2022 bekend. Wel heeft het kabinet vandaag al in een Kamerbrief (pdf) laten weten dat het steunpercentage voor de NOW 6 wordt verruimd, en dat die verruiming ook geldt voor de NOW 5. De verruiming houdt in dat de begrenzing voor het maximaal op te geven omzetverlies omhooggaat. UWV rekent voor deze periodes dan met maximaal 90% van het omzetverlies van een organisatie (ook als het omzetverlies in werkelijkheid 100% is). Tijdens de vorige openstelling van de NOW was dit nog 80%.

TVL loopt door in eerste kwartaal 2022

De voorwaarden van de TVL zullen in het eerste kwartaal van 2022 gelijk zijn aan die van de huidige TVL. Ondernemers kunnen voor het vierde kwartaal van 2021 gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 20% omzetverlies lijden. Aanvankelijk was de drempel 30% omzetverlies, maar het kabinet heeft besloten om dat te verlagen. Ondernemingen die minstens 20% omzetverlies hebben kunnen al TVL aanvragen over het vierde kwartaal. Maar uitvoerder RVO zal deze aanvragen aanhouden tot er goedkeuring is van de Europese Commissie voor de uitbreiding. Voor de openstelling van de TVL in het eerste kwartaal van 2022 geldt dat het subsidiepercentage 100% blijft. Een mkb-onderneming kan maximaal € 550.000 TVL ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal € 600.000.

Ook andere steunmaatregelen verlengd

Het kabinet trekt nog meer steunmaatregelen door in 2022. Dat gaat onder meer om:  

  • Verschillende regelingen voor financiering met staatsgarantie, zoals de speciale ‘coronavarianten’ van de BMKB en de GO en het Klein Krediet Corona (KKC) blijven in het eerste én tweede kwartaal van 2022 beschikbaar.
  • De tegemoetkoming voor de evenementenbranche wordt verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022.
  • De versoepelde voorwaarden voor de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) blijven gelden in het eerste kwartaal van 2022. 

Goedkeuring vaste reiskostenvergoeding stopt per 31 december 2021

Het belastinguitstel voor ondernemers had het kabinet eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. In januari beslist het kabinet of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. De afspraak houdt in dat er voor thuiswerkdagen van grensarbeiders van uit mag worden gegaan dat ze zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider zou hebben gewerkt zonder de coronamaatregelen. Over de goedkeuring voor het doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding geeft het kabinet nu duidelijk aan dat die afloopt per 31 december 2021. Ook de mogelijkheid voor een betaalpauze voor hypotheken vervalt.


Regeerakkoord 2021: overzicht personeelsmaatregelen

Vorige week hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun toekomstplannen gepresenteerd. Het Coalitieakkoord 2021-2025 staat vol interessante maatregelen voor werkgevers en werknemers. Waarmee moeten zij in de komende jaren rekening houden?

Onder de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ publiceerden de coalitiepartijen in 50 pagina’s heel veel plannen voor de komende regeerperiode, en soms ook voor de periode daarna. De plannen worden de komende jaren verder uitgewerkt. 

Plannen coalitieakkoord voor werkgevers

De belangrijkste kabinetsvoornemens waarmee werkgevers en werknemers rekening moeten houden zijn: 

Arbeidsvoorwaarden:

Arbeidsmarkt en inkomen:

Jongeren:

Re-integratie:

Buitenlandse werknemers:

Bron: HR Rendement