Nieuwsbrief april

PrivacyCorona en privacy

Werknemers vragen of ze corona hebben? Of hun temperatuur opnemen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft wat meer duidelijkheid gegeven.

Geen medische gegevens verwerken

Een werkgever mag geen medische gegevens van zijn personeel verwerken. U mag uw werknemers dus niet vragen naar hun gezondheid of een test afnemen ter controle. De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet.

Zelf testen mag niet

Een werkgever mag werknemers niet zelf testen op corona. Het is wel toegestaan de (bedrijfs)arts personeel te laten testen op corona. De (bedrijfs)arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. Is de werknemer ziek, dan kan hij of zij zich op de gebruikelijke manier ziek melden.Heeft een werknemer verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan mag de werkgever deze werknemer – onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis – naar huis sturen. Ook mag een werkgever de werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle.

Volgens EDPB wel mogelijk werknemers met corona te registeren

De EDPB, zeg maar de Europese Autoriteit Persoonsgegevens, heeft eerder deze week een persbericht uitgestuurd waarin wordt aangegeven dat werkgevers, zonder toestemming van de werknemer, persoonsgegevens mogen verwerken in verband met het coronavirus. De grondslag is dan artikel 9 lid 2 sub i AVG (volksgezondheid). Daarnaast hebben werkgevers ook een belang vanwege hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek en gezonde werkomgeving en met het oog op bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden etc. Uiteraard moet de beveiliging op orde zijn en mogen alleen die gegevens verwerkt worden die ook noodzakelijk zijn voor het betreffende doel. Dit biedt dus de mogelijkheid om medewerkers die hun werk nog wel zouden kunnen doen maar symptomen van corona hebben of vanwege andere omstandigheden niet kunnen werken, te registreren. Hiermee wordt het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens overruled. (bron: WVO Advocaten).

 Werkbare regels voor 1,5-metersamenleving in de maak

Allerlei branches komen met plannen hoe zij de deuren weer willen openen in de ‘1,5-metersamenleving’. Daaruit blijkt dat dit zeker geen eitje is, of niet bijster rendabel voor ondernemers. In het algemeen moeten werkgevers nadenken over de herstart-na-corona, aangezien de gemiddelde kantoortuin niet bemeten is op 1,5 meter afstand houden.

Als onderdeel van de coronamaatregelen (tool) hebben onder meer horeca-ondernemingen en reisbureaus verplicht de deuren moeten sluiten. Vóórdat deze sectoren überhaupt weer voorzichtig open mogen, moeten zij eerst protocollen inleveren bij de overheid. Daaruit moet blijken hoe zij rekening gaan houden met de regels voor afstand houden en hygiëne. Een overheidscommissie  moet het protocol goedkeuren.

Horeca noemt 1,5 meter onwerkbaar

Omgaan met de 1,5-metersamenleving is in sommige sectoren geen sinecure. In de horeca is het zelfs ‘onwerkbaar’, zo heeft branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) al laten weten. Met 1,5 meter afstand tussen klanten is de bar snel ‘vol’. En dus is het geen vetpot. De branchevereniging heeft wel een concept-protocol ingeleverd, maar wil ook ‘aanvullende steunmaatregelen’ van het kabinet.
De tandartsen hebben het protocol om weer open te gaan klaar, de kappers werken er aan. En ook bijvoorbeeld NL Actief, de branchevereniging van onder meer fitnesscentra, heeft een concept-protocol opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld dat er per 10 m2 vloeroppervlak 1 sporter in het complex mag zijn, en dat sporters niet in het fitnesscentrum mogen douchen. Verder zijn er voor sectoren die nog wel doordraaien, zoals winkels en zakelijke dienstverlening, ook protocollen om ‘verantwoord’ zaken te blijven doen.

Protocol voor 1,5 meter afstand op kantoor

Organisaties met vooral kantoorwerkers hebben weer andere zorgen. Veel werknemers bivakkeren al weken in hun thuiskantoor (tool), maar hoe moet dat straks als de kantoren weer voorzichtig open gaan? En dat is dan nog los van de vraag of werknemers die met het openbaar vervoer reizen überhaupt kunnen komen.
In de gemiddelde kantoortuin is de afstand tussen bureaus van directe collega’s lang niet altijd 1,5 meter. Dus alle werknemers in één keer weer naar kantoor laten komen is niet mogelijk. Werkgevers kunnen denken aan het opsplitsen van teams of teamleden afwisselend thuis en op kantoor laten werken. In elk geval zal de werkgever zelf regels of een eigen protocol op moeten stellen. Ook kan de risico- evaluatie & inventarisatie aangevuld worden met de risico’s die de coronacrisis met zich meebrengt en hoe de werkgever die aanpakt. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met zo’n wijziging in een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden.


1 op de 5 ondernemingen lijdt zwaar onder coronacrisis

Momenteel bevinden 622.780 Nederlandse ondernemingen zich in de gevarenzone als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van het coronavirus. Dat is 1 op de 5 ondernemingen. Dit blijkt uit een berekening van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Data-analisten van Graydon maakten inzichtelijk wat de financiële gezondheid van ondernemingen was voor aanvang van de eerste kabinetsmaatregelen en daarna. Uit de doorrekening blijkt ook dat van alle ondernemingen die in februari 2020 nog als financieel gezond werden gezien op dit moment 16,5% in zwaar weer zit.

Horeca en transport hardst getroffen

Niet verrassend is dat van alle sectoren de horeca het hardst wordt getroffen. 73% van alle horecaondernemingen wordt bovengemiddeld geraakt. Een gevolg van de sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden tot in ieder geval 28 april. Ook de transport & logistieksector heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Daar wordt 39% van alle ondernemingen flink getroffen.

Minder grote impact

De maatregelen hebben ook veel impact op de cultuur, sport en recreatiesector (38%) en de overige dienstverlening (37%), waaronder bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons. Er zijn echter ook sectoren waar de maatregelen vooralsnog een minder grote impact lijken te hebben, zoals de winning van delfstoffen, de landbouw en visserij en de (semi-)overheid.

Winst en solvabiliteit niet gebruikt voor berekening

Graydon maakte voor de berekening gebruik van een nieuw model. Traditionele parameters zoals winst en solvabiliteit kunnen nu niet worden gebruikt voor berekening van de financiële gezondheid. Zij zijn gebaseerd op een draaiende economie. Nu sommige sectoren zijn stilgezet en veel ondernemingen door het thuiswerken vaak niet optimaal kunnen presteren, is gekeken naar de impact die het virus heeft op de onderneming. Daarvoor is gebruik gemaakt van sectorkenmerken, het betaalgedrag, het (internationale) relatienetwerk, de omvang van ondernemingen en actuele data van het RIVM.


 Geen verrekening loonkostensubsidie met NOW

De loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkten wordt niet verrekend met de tegemoetkoming op basis van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dat liet Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten in antwoord op Kamervragen.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) verplicht werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor arbeidsbeperkten om de toekenning van de NOW-tegemoetkoming te melden bij de gemeente waarvan zij de loonkostensubsidie ontvangen. De gemeente zou vervolgens de loonkostensubsidie verrekenen met de NOW-tegemoetkoming. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot echter om geen verdere stappen te zetten om deze verrekening mogelijk te maken. Dat liet ze weten in antwoord op Kamervragen. De noodzaak voor een verplichting voor deze werkgevers om de toekenning van de NOW-tegemoetkoming te melden bij de gemeente vervalt hierdoor.
De verrekening moest een dubbele financiering van de loonkosten van arbeidsbeperkten voorkomen, maar blijkt lastig uitvoerbaar. Hiervoor zijn namelijk ingrijpende aanpassingen nodig in de uitvoeringssystemen van de gemeenten en die brengen extra kosten mee.

Acceptatie van dubbele financiering loonkosten

Door het afschaffen van de verrekening wordt de dubbele financiering van de loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking in deze bijzondere tijden van corona geaccepteerd. Dit moet onrust voorkomen bij werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst hebben. Deze werkgevers mogen ook gebruik blijven maken van de extra voorzieningen die zijn bedoeld voor de arbeidsbeperkte werknemers, zoals de no-riskpolis. De staatssecretaris vindt het verder belangrijk dat de ondersteunende maatregelen, zoals een jobcoach, blijven doorlopen.


Wanneer kunt u betaling subsidie NOW verwachten?

Organisaties kunnen door de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van UWV. Omdat zij vanwege de coronacrisis het geld snel nodig hebben, betaalt UWV zo spoedig mogelijk een voorschot op het subsidiebedrag uit.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) regelt voor werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten voor 3 kalendermaanden. De bedoeling is dat een werkgever snel na zijn subsidieaanvraag een voorschot van 80% op het subsidiebedrag ontvangt. Officieel moet UWV binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag beslissen over de subsidie en overgaan tot betaling. Er is echter voorgenomen om dit vlugger te doen, namelijk binnen 2 à 4 weken. Tot dusver blijkt dit haalbaar voor het instituut: al enkele dagen na het openen van de NOW-regeling ontvingen duizenden werkgevers het eerste deel van het voorschot.

Termijnen NOW voor voorschot, doorgeven omzet en afronding

UWV betaalt het voorschot uit in drie termijnen. Tussen de betalingen zit ongeveer een maand. Op het deel van de tegemoetkoming dat daarna nog resteert, moet de werkgever wat langer wachten. Binnen 24 weken na afloop van de 3 doorgegeven maanden met verwacht omzetverlies meldt de werkgever bij UWV wat het precieze omzetverlies is geweest. In de NOW staat dat UWV vervolgens 52 weken heeft om het definitieve subsidiebedrag vast te stellen. Veel werkgevers zullen binnen 22 weken uitsluitsel krijgen, maar UWV kan bij twijfels meer tijd nodig hebben voor controles.

Definitief subsidiebedrag kan nog even op zich laten wachten

In theorie is het dus mogelijk dat een werkgever die subsidie aanvraagt voor omzetverlies in mei, juni en juli, pas in augustus 2021 hoort wat de definitieve tegemoetkoming is. Is de werkgever zelf laat met het melden van het omzetverlies, dan ontvangt hij het bedrag in het slechtste geval begin 2022.
Het is overigens verre van zeker dat de werkgever de overige 20% van het oorspronkelijk bepaalde subsidiebedrag op zijn rekening gestort krijgt. Als bijvoorbeeld het omzetverlies anders was dan verwacht of de loonsom na januari 2020 is gedaald, wordt het definitieve bedrag aangepast.

Bron: Hr Rendement

 


Korentodag wordt verplaatst

We hebben het al eerder gecommuniceerd, maar toch nog even voor de zekerheid. 28 mei 2020 stond onze jaarlijkse Korentodag gepland. I.v.m. het coronavirus zullen we deze verplaatsen.