Mag werkgever verzoek om urenwijziging weigeren?

Wil een werknemer vanwege de coronacrisis meer of minder uren werken, dan mag de werkgever dit verzoek in veel gevallen niet weigeren. De Wet flexibel werken speelt hierbij een belangrijke rol.

Door de coronacrisis kan bij een werknemer de behoefte ontstaan om meer of juist minder uren te willen werken. Hij kan hiervoor een verzoek indienen bij de werkgever. Bij een dergelijk verzoek gaan werknemer en werkgever eerst samen in overleg om te kijken of zij tot een oplossing kunnen komen waar zij zich allebei in kunnen vinden. Maar lukt dit niet, dan komt de wet om de hoek kijken, met name de Wet flexibel werken (WFW). De WFW (tool) bepaalt dat de werknemer in principe één keer per jaar een verzoek op basis van de WFW kan indienen om zijn arbeidsduur te vermeerderen of verminderen. De aanpassing kan tijdelijk of structureel zijn.
De werkgever moet een verzoek op basis van de WFW accepteren, tenzij er ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ zijn (in artikel 2, lid 9 en 10 van de WFW staan enkele voorbeelden). Dit is echter lastig aan te tonen. In het uiterste geval kan een rechter hierover een uitspraak doen.

Werkgever moet snel reageren op verzoek

De werknemer moet zijn verzoek om wijziging van de arbeidsduur uiterlijk 2 maanden vóór de beoogde ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever indienen. De werkgever moet vervolgens uiterlijk één maand vóór de ingangsdatum schriftelijk op het verzoek reageren. Laat hij dit na, dan wordt het verzoek van de werknemer automatisch ingewilligd.

Wet flexibel werken is niet voor iedereen bruikbaar

De werknemer kan pas een verzoek om aanpassing van zijn arbeidsduur indienen als hij minstens 26 weken in dienst is op het moment dat de door hem gewenste wijziging moet ingaan, tenzij er sprake is van bepaalde ‘onvoorziene omstandigheden’. Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan ook geen verzoek op grond van de WFW doen. Verder geldt de WFW niet voor organisaties met minder dan 10 werknemers. Deze organisaties moeten zelf een regeling treffen voor verzoeken voor aanpassing van de arbeidsduur. En let op: in een cao of regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen voor bepaalde onderdelen van de wet andere afspraken zijn gemaakt.

Bron: HR Rendement