Loon doorbetalen aan zieke werknemer en wachtdagen

Een werkgever betaalt maximaal 2 jaar het loon door als een werknemer ziek is. Soms krijgt een werknemer te maken met loonvrije wachtdagen bij ziekte. Dat betekent dat hij over maximaal de eerste 2 ziektedagen geen loon ontvangt.

De werkgever betaalt het loon maximaal 2 jaar lang door. De werknemer ontvangt dan minstens 70 procent van het laatstverdiende loon. Dit geldt als hij een vast contract of tijdelijk contract heeft.

Na 2 jaar ziekte heeft de werknemer misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of hij hier recht op heeft.

Als het tijdelijke contract tijdens ziekte afloopt, hoeft de werkgever geen loon meer door te betalen. De werkgever vraagt voor de werknemer een ziektewetuitkering aan bij UWV. UWV helpt ook om weer werk te vinden.

Is iemand langer dan 6 weken ziek als het tijdelijke contract afloopt? Dan stelt de werkgever samen met de werknemer een re-integratieverslag op. Hiermee beoordeelt UWV of werknemer en werkgever genoeg hebben gedaan om iemand weer te kunnen laten werken.

Loonvrije wachtdagen

Meestal krijgt de werknemer vanaf de 1e dag van de ziekte loon doorbetaald. Maar een werknemer kan te maken krijgen met wachtdagen. De werkgever hoeft dan over maximaal de 1e 2 dagen geen loon te betalen.  Dit mag, als dit in de arbeidsovereenkomst of cao staat.

Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding. Is de werknemer ziek geweest en wordt hij binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan krijgt hij vanaf de 1e ziektedag doorbetaald.

Ziekteperiodes optellen

Als er tussen 2 ziekteperiodes minder dan 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Bijvoorbeeld: een werknemer is 10 weken ziek. Na werkhervatting wordt hij binnen 4 weken opnieuw ziek. Deze ziekteperiode start dan met de 11e ziekteweek.

Oproepkrachten en uitzendkrachten

Is iemand oproepkracht en wordt hij ziek? Dan bepaalt het contract hoe lang de werkgever loon doorbetaalt. Als hij als uitzendkracht werkt, vindt u de afspraken over loon bij ziekte in de cao voor uitzendkrachten.

Bron: Rijksoverheid