Bedrijven komen in actie bij discriminatie

Bedrijven komen nog steeds in actie bij discriminatie. Met een kleine daling ten opzichte van het jaar ervoor, is in 2016 73 procent van de bedrijven waar het College van de Rechten voor de Mens een oordeel tegen uitsprak, overgaan tot individuele of structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Dat blijkt uit het  jaarverslag van het College.

Denk aan het aanbieden van excuses of een schadevergoding. Maar veel vaker nemen bedrijven echt structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen.

Arbeidsmarktdiscriminatie

Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt kunnen tot grote maatschappelijke problemen leiden. Ze kunnen vergaande gevolgen hebben voor andere mensenrechten, zoals het recht op arbeid, het recht op een adequate levensstandaard en menselijke waardigheid.

Om discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt aan te pakken startte het College in 2016 een programma  waarbij de focus ligt op twee onderdelen.

Dat is ten eerste de toeleiding tot de arbeidsmarkt dat zich toespitst op discriminatie en stereotypering bij stages en leerplekken in het beroepsonderwijs.

Het tweede richt zich op de toegang tot de arbeidsmarkt dat gaat over het tegengaan van discriminatie en stereotypering in nieuwe methoden van werving en selectie.

Selecteren zonder vooroordelen

Veel werkgevers zijn zich ervan bewust dat stereotypering ook een rol kan spelen in de sollicitatieprocedures. In 2016 heeft dit bewustzijn geresulteerd in een toegenomen vraag naar de training ‘ Selecteren zonder vooroordelen’.

Op een positieve manier wordt daarin samen met HR-adviseurs en managers nagegaan wat een organisatie kan doen om de selectie zo neutraal mogelijk in te richten zodat iedereen een gelijke kans krijgt.

Zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

In 2016 deed het College opnieuw onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk. In vergelijking met het eerdere onderzoek uit 2012 bleek dit in aard en omvang niet veranderd: van de ondervraagde vrouwen heeft nog steeds 43 procent te maken gehad met een vermoedelijke vorm van zwangerschapsdiscriminatie. Zo werd bij 44 procent van de vrouwen met een tijdelijk contract het contract niet verlengd vanwege hun zwangerschap.

Actieplan

Het College adviseert om zowel de informatievoorziening richting vrouwen en werkgevers als de handhaving van de wet te verbeteren. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en het advies van het College werkt het ministerie van Sociale Zaken samen met een breed netwerk van stakeholders aan een actieplan.

Beloningsonderscheid op hogescholen

‘Verdient een man meer?’ Dat is de naam van het onderzoek dat het College in januari 2016 overhandigde aan minister Bussemaker van Onderwijs.

Het rapport gaat over gelijke beloning van mannen en vrouwen bij Nederlandse hogescholen en legt diverse valkuilen bloot die ongelijke beloning in de hand kunnen werken. In situaties waar onterecht te weinig geld wordt toegekend, lopen vrouwen twee keer zo veel én twee keer zo vaak geld mis als mannen, blijkt uit het onderzoek.

Minister Bussemaker heeft aangegeven naar aanleiding van het rapport in gesprek te gaan met de hogescholen.

Bron: Over Salaris.nl