Jaarlijks € 1,5 miljard aan opleidingsbudget onbenut

Werkgevers trekken jaarlijks zo’n € 4,2 miljard uit voor de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Maar hiervan blijft ongeveer € 1,5 miljard ‘liggen’, blijkt uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Het onderzoek en het totale opleidingsbudget tonen aan dat werkgevers de scholing van werknemers hoog in het vaandel hebben staan. In bijna 80% van de cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen zijn afspraken opgenomen over opleiding en ontwikkeling. Zijn die er niet, dan zijn er toch vaak maatwerkafspraken mogelijk voor scholing.

Opleidingsbudget stimuleert niet automatisch

Over het algemeen zijn werkgevers redelijk tevreden over het leren en ontwikkelen binnen hun organisatie. Wel vinden ze dat werknemers de beschikbare budgetten beter kunnen benutten (artikel). De meeste werkgevers stellen jaarlijks een bedrag tussen € 500 en € 1000 per werknemer beschikbaar, maar ook een bedrag tussen € 1000 en € 1.500 komt regelmatig voor. Dat zo’n 45% van het totale opleidingsbudget in Nederland onbenut blijft, betekent dat het beschikbaar zijn van budget werknemers niet automatisch stimuleert om zich te ontwikkelen.
Enkele belangrijke redenen voor het onbenutte opleidingsbudget zijn volgens de werkgevers:

  • een gebrek aan tijd of een te hoge werkdruk onder werknemers;
  • onwetendheid onder werknemers over welke opleiding(en) te volgen;
  • het ontbreken van motivatie bij werknemers voor het volgen van een opleiding.

Concrete afspraken over scholing

Veel werkgevers menen dat leren en ontwikkelen te vrijblijvend is en dat de stimulans voor werknemers om tot actie over te gaan vaak ontbreekt. Het zou helpen als werkgevers concrete afspraken maken met werknemers over scholing, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse gesprekkencyclus (artikel). Ook tijd vrijmaken voor werknemers zodat zij een opleiding kunnen volgen onder werktijd, is zinvol (bij verplichte opleidingen is dat bovendien een wettelijk voorschrift). Verder wordt een leercultuur bevorderd (artikel) als werknemers de gelegenheid krijgen om ook niet-werkgerelateerde opleidingen te volgen, bijvoorbeeld voor hun persoonlijk ontwikkeling.

Stimulerende rol van leidinggevenden

De werkgever doet er in elk geval goed aan een concreet opleidingsbeleid op te stellen (artikel). Het is aan leidinggevenden om werknemers te stimuleren om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld met een persoonlijk ontwikkelingsplan (toolbox). Als de werkgever de juiste randvoorwaarden schept, vergroot hij de kans om van leren en ontwikkelen in de organisatie een succes te maken, al is het uiteindelijk aan de werknemer zelf.

BRON: Rendement.nl