Andere ontslagboete bij NOW 2.0

covid19Het kabinet wilde bij het verlengen van de NOW de ‘ontslagboete’ schrappen, maar is hier toch op teruggekomen. Ook onder de NOW 2.0 kunnen organisaties financieel benadeeld worden als zij overgaan tot ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Vorige week presenteerde het kabinet een tweede pakket aan noodmaatregelen om organisaties en werkenden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze week zijn er alweer enkele wijzigingen in dit pakket aangebracht. Zo is besloten dat de periode van de tweede steunronde geen 3 maar 4 maanden zal duren, tot 1 oktober 2020. Op aandringen van de oppositiepartijen en in overleg met de sociale partners is ook afgesproken dat er een extra bepaling in de NOW 2.0 komt om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan.

Bij collectief ontslag mogelijk subsidieverlaging met 5%

Als een organisatie een tegemoetkoming in de loonkosten op basis van de NOW ontvangt en een ontslagaanvraag indient voor minimaal 20 werknemers (collectief ontslag), kort UWV bij de subsidievaststelling het totale subsidiebedrag met 5%. Een werkgever die echter tot een akkoord weet te komen met belanghebbende vakbonden over de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen, ontkomt aan de korting van 5%. Ontbreken deze vakbonden, dan kan de werkgever een akkoord proberen te sluiten met een andere werknemersvertegenwoordiging. Eventueel kan mediation via een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie nog een uitweg zijn.

Verlaging tegemoetkoming met loon ontslagen personeel

Bij bedrijfseconomisch ontslag (artikel) dat niet als collectief ontslag is aan te merken, volgt geen verlaging van het totale subsidiebedrag met 5%. Wel trekt UWV ook in dit geval via een formule het volledige loon (100%) van de ontslagen werknemers af van het subsidiebedrag. Waar de correctie onder de eerste NOW 150% is, wordt deze onder NOW 2.0 dus 100%. Het percentage omzetverlies is – in tegenstelling tot bij de berekening van het subsidiebedrag – bij de correctie niet van invloed, wat er in de praktijk voor kan zorgen dat werkgevers nog steeds een onevenredig deel of zelfs het volledige subsidiebedrag verliezen. Daarnaast is het ontslag zelf – als UWV dit ontslag toestaat – ook niet kosteloos: de werkgever moet aan ontslagen werknemers een transitievergoeding betalen.

Bron: HR Rendement