Filter op categorieën

Nieuws

Geschenk op Valentijnsdag onbelast uitdelen

Valentijn

Als de werkgever op Valentijnsdag suikerharten wil uitdelen aan de werknemers, moet hij de waarde van die geschenken op de juiste manier verwerken in de administratie. Deze geschenken hoeven echter niet altijd ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te komen.

Deelt uw organisatie een Valentijnsgeschenk uit aan werknemers, dan is het niet de bedoeling dat de waarde ervan bij het belaste loon van de werknemer wordt geteld. Dan draait de werknemer immers zelf op voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Om de geschenken onbelast te laten, kan de werkgever ze aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte (tool). Ook voor uw organisatie is dit gunstig: er zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de geschenken.

Andere regels bij derden

Koopt de werkgever ook voor zakelijke relaties; of voor uitzendkrachten of freelancers die voor de organisatie werken, hetzelfde geschenk dan is het gebruikelijk dat uw organisatie de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. De werkgever moet 45% eindheffing afdragen over de totale waarde van het geschenk aan een niet-werknemer (tool), zolang het snoephart niet duurder is dan € 135. In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. Uw organisatie moet de ontvanger informeren over het feit dat hij eindheffing op het geschenk heeft toegepast.

Gemeenschappelijke schaal suikerhartjes is onbelast

De werkgever kan ervoor kiezen om voor elk personeelslid een apart Valentijnsgeschenk te kopen, maar hij kan in plaats daarvan ook een grote schaal suikerharten op de tafel in de kantine zetten voor algemeen gebruik. Er is dan sprake van een consumptie op de werkplek, en daarvoor geldt onder de werkkostenregeling een nihilwaardering. In dat geval blijft de vrije ruimte ongemoeid.

Bron: Rendement

Deel deze pagina:

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt.

Let op! Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het parlement. 

Goed voor het mkb

De maatregel is vooral bedoeld voor het mkb. Met name kleinere werkgevers met een bescheiden loonsom profiteren ervan.

Maximaal € 2.000 meer

Het hogere percentage van 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom betekent dat maximaal € 2.000 aan extra belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen kan worden gegeven.

Voorbeeld:
Een werkgever met een loonsom van € 500.000 kan nu 1,2% ofwel € 6.000 uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf volgend jaar wordt dit 1,7% x € 400.000 + 1,2% x € 100.000 ofwel € 6.800 + € 1.200 = € 8.000.

Kerstpakket

De werkkostenregeling kan bijvoorbeeld worden gebruikt om onbelast een kerstpakket aan het personeel te geven of bijvoorbeeld een cadeau voor het behalen van een target.

Minder vaak eindheffing

De verruiming betekent dat met name kleinere werkgevers minder vaak een eindheffing van 80% over vergoedingen en verstrekkingen moeten betalen. Deze is namelijk verschuldigd wanneer er meer wordt uitgegeven dan de vrijgestelde bedragen en komt voor rekening van de werkgever.

Bron: Boschland

Deel deze pagina:

Agile workshop

Gisteren hebben alle Korento-medewerkers (25+) in 5 teams (team Finance, team Payroll/HR, team Raet, team AFAS en team Infor) deelgenomen aan de Agile workshop. Natasha de Vreeze was deze dag onze Agile coach! Een topper en ontzettende aanrader. Zeer leerzaam, teambuilding en veel lol!

Zo moesten we bijvoorbeeld in teams een bouwplan opstellen voor papieren vliegtuigen. Deze vliegtuigen moesten voldoen aan enkele eisen:

  • Het vliegtuig moest kunnen vliegen;
  • Het vliegtuig moest voorzien zijn van ramen;
  • Het vliegtuig moest voorzien zijn van een logo, waarbij enkele vorm van marketing een pré was;
  • En, het leukste: we mochten per persoon 1 vouw uitvoeren. Teamwork was zeer belangrijk. De productowner mocht niet meevouwen.

Toch leuk dat team Infor, met hun vliegtuigen merk ‘Inforce’, gewonnen had bij deze leuke opdracht.

We willen Johan Bleumink, commercieel directeur Infor Benelux/Scandinavië,  bedanken voor deze toplocatie bij Infor!

Deel deze pagina:

Belastingvrij schenken in 2019

schenkingWilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%.

Schenkvrijstelling kinderen

De algemene schenkvrijstelling voor kinderen bedraagt in 2019 € 5.428 per kind. Dit bedrag kan per kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig verhoogd worden tot € 26.040. Wordt de schenking gebruikt voor een dure studie of de aankoop van een eigen woning, dan is dit bedrag eenmalig € 54.246 in geval van een dure studie of € 102.010 ten behoeve van een eigen woning. Over deze bedragen hoeft dus geen schenkbelasting worden te betaald.

Tip: Deze laatste vrijstelling ten behoeve van de aankoop van een eigen woning geldt niet alleen voor de schenking aan een kind, maar ook voor een schenking aan willekeurige derden. 

Let op! Voor de verhoogde vrijstellingen geldt als voorwaarde dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. 

Niet alleen voor aankoop woning

De vrijstelling van € 102.010 geldt als met het bedrag van de schenking een eigen woning wordt gekocht, maar ook als het geld gebruikt wordt voor een verbouwing van de woning of om de hypotheekschuld mee af te lossen.

Let op! Het bedrag van de schenking voor het aflossen van de hypotheekschuld vermindert de fiscale schuld voor de eigen woning en vermindert dus ook de aftrek van hypotheekrente. 

Kleinkinderen en anderen

U mag jaarlijks ook uw kleinkinderen of een ieder ander een belastingvrij bedrag schenken. Dit bedrag is voor 2019 € 2.173.

Meer schenken dan de vrijstelling

Het tarief voor schenken aan de kinderen boven de vrijstelling en kleinkinderen blijft ongewijzigd. Het tarief bedraagt voor kinderen 10% en voor kleinkinderen 18% tot een bedrag van € 124.727. Ook dit bedrag is verhoogd vanwege de inflatie. Over het meerdere, dus boven de € 124.727, betaalt een kind 20% en een kleinkind 36% schenkbelasting.

 

Deel deze pagina:

Kabinet schrapt deel van de wijzigingen in de WIA

VerslavingszorgEen deel van de wijzigingen van de WIA die in het regeerakkoord waren afgesproken, zijn van de baan. Deze maatregelen konden op te weinig steun rekenen onder werkgevers en werknemers.

In het regeerakkoord stonden afspraken over de loondoorbetaling bij ziekte en een aantal wijzigingen in de WIA. De combinatie van deze maatregelen zou voor minder verplichtingen van werkgevers bij ziekte moeten zorgen en het beroep op de WIA moeten verminderen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laten weten dat hij afziet van de volgende bezuinigingen op de WIA:

  • Aanpassing van het schattingsbesluit: het schattingsbesluit bepaalt onder meer de manier waarop de arbeidsongeschiktheid van een werknemer wordt vastgesteld. Het plan was om dit schattingsbesluit aan te scherpen, waardoor er minder werknemers arbeidsongeschikt zouden worden verklaard.
  • Invoeren van  inkomenseis voor de groep iet duurzaam 80% tot 100% arbeidsongeschikten. Mensen die in deze groep vallen, zouden alleen nog een loonaanvullingsuitkering kunnen krijgen als zij minimaal 50% van hun zogenoemde restverdiencapaciteit zouden benutten. Arbeidsongeschikten die niet minstens de helft van de restverdiencapaciteit benutten, zouden een WGA-vervolguitkering krijgen die veel lager is.

WIA-maatregelen die wel doorgaan

Er zijn ook een aantal maatregelen met betrekking tot de WIA die het kabinet wel wil laten doorgaan:

  • Het besluit om het verdienvermogen van arbeidsongeschikten die weer aan het werk gaan in de eerste vijf jaar niet te herbeoordelen. Het aanvaarden van werk zal hierdoor niet meer tot onzekerheid leiden over het verlies van een uitkering.
  • Er komt een experiment met scholingsaanbod voor arbeidsongeschikten bij wie scholing medisch gezien haalbaar is. De scholing moet zorgen voor meer werkhervattingsmogelijkheden.
  • UWV krijgt extra geld voor persoonlijke dienstverlening aan WGA- en Wajong-gerechtigden.

Daarnaast komt er een werkgroep in de Stichting van de Arbeid, met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het ministerie van SZW, die zal onderzoeken welke maatregelen kunnen stimuleren dat meer volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk kunnen.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: