Filter op categorieën

Nieuws

Werkgever moet waarschuwen voor vervallen vakantiedagen

Per 1 juli 2021 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd. De werkgever is verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten.

verlof

Informeert de werkgever niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn (infographic), dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn. Deze wettelijke vakantiedagen verjaren in dat geval pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is in rechtspraak besloten. Door de coronacrisis hebben veel werknemers een groot aantal dagen over. Door reisbeperkingen en het thuiswerken waren mensen aan huis gebonden, waardoor de noodzaak om vrije dagen op te nemen door veel werknemers niet gevoeld zal zijn. Ook zijn er sectoren die door corona helemaal dicht waren. De ophoping van vakantiedagen maakt het nu extra belangrijk om er werk van te maken.

Schriftelijke herinnering sturen over vervaltermijn vakantiedagen

Als de werkgever werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de naderende vervaltermijn, doet hij er goed aan dit alsnog te doen. Heeft de werkgever de werknemers al wel gewaarschuwd, dan kan hij overwegen ze nogmaals via de mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan (al kan bij arbeidsongeschiktheid de situatie complexer zijn). Wettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen of verrekenen met ziektedagen, is niet toegestaan.

Werknemer niet dwingen om vakantiedagen op te nemen

De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen weg te werken. Wel kan hij het aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen, zodat hij de vrijheid ervaart om uren op te nemen. Uiteraard vraagt dit om goede interne afstemming, waarbij voor leidinggevenden een belangrijke rol is weggelegd.
Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Vaak is de vrijdag na Hemelvaart een geschikte ‘kandidaat’. Dit jaar valt Koningsdag op een dinsdag, dus ook maandag 26 april kan een goede optie zijn. Bij een bedrijfsregeling is wel een akkoord van de werknemers nodig. Dit ad hoc regelen is daarom lastig.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

UWV biedt werkgevers betere arbeidsmarktinformatie

Om werkgevers en werkzoekenden beter te bedienen, is eind maart de vernieuwde website werk.nl/arbeidsmarktinformatie live gegaan. Op de site wordt voor werkgevers en werkzoekenden snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt wat er speelt op de arbeidsmarkt.

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s, waarbinnen UWV samenwerkt met gemeenten om werkgevers en werkzoekenden zo goed mogelijk te bedienen. Op de website van UWV hebben alle regio’s een eigen pagina. Hier is behalve de landelijke, sectorale en beroepeninformatie, belangrijke arbeidsmarktinformatie over de betreffende regio terug te vinden.

Interactieve arbeidsmarktdashboards

De website is ingericht met negen verschillende interactieve arbeidsmarktdashboards waarop door middel van selecties ingezoomd kan worden op relevante informatie. Voor werkgevers is dit interessant omdat aan de hand van criteria een selectie gemaakt kan worden in zaken als het aantal vacatures en het aantal geregistreerde werkzoekenden. Zo is in het dashboard Spanningsindicator onder andere per regio te vinden hoeveel vacatures er openstaan en hoeveel kortdurend werkzoekenden er zijn om die vacatures eventueel mee te vervullen. Naast deze gegevens is er informatie te vinden over kansen, ontwikkelingen en achtergronden binnen de verschillende regio’s.

Dashboards worden maandelijks bijgewerkt

Ten slotte is het aantal ontslagaanvragen vindbaar. Van alle ontslagaanvragen die bij UWV binnenkomen, wordt maandelijks een analyse gemaakt. De resultaten verwerkt het instituut in een dashboard. Zo is per periode, sector, arbeidsmarktregio of provincie terug te vinden wat de ontwikkelingen op ontslaggebied zijn, zowel op werkgevers- als werknemersniveau. UWV werkt alle dashboards maandelijks bij, waardoor de informatie up-to-date is en het een goede manier is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Meer inzicht nodig door coronacrisis

De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt veranderd, waardoor er behoefte is aan meer inzichten. Wat de gevolgen zijn, waar die het grootst zijn, maar ook waar en in welke beroepen de beste kansen liggen. Uit onderzoek van UWV onder 2.800 werkgevers blijkt dat de gevolgen regionaal en sectoraal sterk verschillen, maar dat er wel een verband bestaat tussen deze twee. Zo is het baanverlies in de regio Amsterdam het grootst, wat te verklaren is door de door coronamaatregelen hard geraakte horeca- en cultuursector. Werkgevers verwachten voor de komende jaren aanhoudende problemen met de invulling van bepaalde functies, voornamelijk die van vakmensen in de zorg, techniek, ICT en het onderwijs.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Slaapklachten door corona lijken toe te nemen

Corona en de lockdown blijken een negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van slaap. Vooral mensen in contactberoepen met een grote kans op besmetting ondervinden hier de gevolgen van. Dit blijkt uit Belgisch universitair onderzoek.

De Belgische respondenten hadden meer slapeloosheidsklachten dan tijdens een eerder onderzoek tijdens de eerste lockdown. Het percentage dat symptomen rapporteerde, was toegenomen van 19% naar 29%. En dat is bovendien een stuk hoger dan de 7-8% die slapeloosheidsklachten meldde toen de wereld nog niet van corona (tool) gehoord had. Alle soorten klachten worden gemeld, van slecht inslapen via tussendoor wakker worden tot veel eerder ontwaken dan normaal. Ook het dagritme lijkt door corona te veranderen: men gaat later naar bed en staat later op. Verder rapporteerden respondenten vaker stress-symptomen als nachtmerries en een grotere behoefte aan mentale en fysieke rust. Dit speelde vooral bij respondenten in de werkzame leeftijd, tussen de 25-64 jaar. Deelnemers die ook nog eens een grote kans op besmetting hadden vanwege hun beroep, meldden de meeste slaapklachten.  

Hoeveelheid klachten bijna verdrievoudigd 

Onderzoekers van de VU Brussel ondervroegen ruim 3.200 Belgische respondenten. De resultaten geven daarom natuurlijk allereerst de Belgische situatie weer, maar het is aannemelijk dat zij voor veel Nederlanders ook op zullen gaan. Het onderzoek was een vervolg op eerder onderzoek tijdens de eerste lockdown. Dit was internationaal van opzet en wees uit dat de hoeveelheid slapeloosheidsklachten destijds bijna verdrievoudigd was ten opzichte van de situatie in het pre-coronatijdperk.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Elk jaar bij de start van de astronomische lente en voor aanvang van alle voorjaarsfeestdagen is het een terugkerende vraag: is Goede Vrijdag een officiële feestdag? En als het een officiële feestdag is, hebben werknemers vrij met behoud van loon of moeten zij werken?

Goede Vrijdag is een officieel door de Rijksoverheid erkende feestdag. Een veelgehoord misverstand is dat een officiële feestdag voor werknemers automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag betekent. Er is namelijk geen wet waarin is vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn. Dit kan ook niet omdat het in sommige sectoren – zoals bijvoorbeeld de zorg – onvermijdelijk kan zijn op een feestdag te werken. De hoofdregel is dat Goede Vrijdag geen recht geeft op een vrije dag, tenzij in de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement andere afspraken staan.

Afspraken in cao of arbeidsovereenkomst leidend

Veel werknemers moeten op Goede Vrijdag gewoon aan het werk. Staat het zwart-op-wit dat werknemers vrij zijn op Goede Vrijdag, dan moet de werkgever ook het loon doorbetalen. Of er toeslagen of andere regelingen gelden voor het werken op feestdagen, staat ook in de cao of arbeidsovereenkomst en verschilt mogelijk per feestdag. Zo zijn toeslagen op bijvoorbeeld Hemelvaartsdag meer gangbaar dan op Goede Vrijdag. Bovendien worden er in steeds meer cao’s niet alleen afspraken gemaakt over de christelijke feestdagen, maar ook over bijvoorbeeld islamitische feesten. Gezien de verschillende afspraken is het bij twijfel goed om te controleren hoe het in de cao vastgelegd is. Is een cao-bepaling over feestdagen onduidelijk, dan kan een cao-partij of cao-commissie zich hierover uitspreken. 

Goede Vrijdag als verplichte vrije dag aanwijzen

Geldt er voor een organisatie geen cao of staat er in de cao niets over het vrij geven op Goede Vrijdag of andere feestdagen, dan heeft de werkgever op dit vlak in principe geen verplichtingen tegenover werknemers (op voorwaarde dat er niets anders is afgesproken). Wel kan een werknemer op Goede Vrijdag zelf een vakantiedag opnemen. Ook kunnen werkgevers Goede Vrijdag als verplichte vrije dag (tool) aanwijzen. Voor alle werknemers die normaal gesproken op deze vrijdag zouden werken, wordt dan verplicht één dag van het vakantiesaldo afgeschreven. Voor deze maatregel moet de werkgever wel toestemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Wat als goedkeuring vaste reiskostenvergoeding eindigt?

Aan werknemers die tijdens de coronacrisis thuiswerken en daardoor een veranderd reispatroon hebben, mag de werkgever onder voorwaarden de onbelaste reiskostenvergoeding blijven uitbetalen. Deze goedkeuring loopt in ieder geval tot 1 april 2021. Wat zijn de gevolgen als de goedkeuring per die datum eindigt?

Sinds het begin van de coronacrisis geldt een goedkeuring van het ministerie van Financiën die ervoor zorgt dat een werkgever geen gevolgen hoeft te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt door de coronamaatregelen. Op dit moment geldt de goedkeuring in ieder geval tot 1 april 2021, en het is op dit moment nog niet bekend of de goedkeuring wordt verlengd of vervalt. De werkgever mag daardoor blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste vergoeding van reiskosten is gebaseerd. Voorwaarde is wel dat het een vaste reiskostenvergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend. 

Reiskosten van thuiswerkers onbelast blijven vergoeden

Als de goedkeuring per 1 april 2021 eindigt, heeft een werkgever nog drie mogelijkheden om de reiskosten van thuiswerken onbelast te blijven vergoeden. De eerste optie is het in kaart brengen van de (veranderde) reispatronen van de werknemers. Hierbij moet de werkgever op individueel niveau gaan kijken of een werknemer nog voldoet aan de 36 weken- of 128 dageneis om in aanmerking te komen voor de vaste onbelaste vergoeding. De tweede mogelijkheid is om de daadwerkelijk gereisde dagen van werknemers te vergoeden. Een derde mogelijkheid is om de reiskostenvergoeding die niet aan de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling voldoet, aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Dit zou een dure aangelegenheid kunnen worden, want bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: