Wet Autobrief II – fiscale voordelen PHEV’s vervallen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de memorie van antwoord betreffende het wetsvoorstel Autobrief II naar de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel bouwt de fiscale stimulering van plug-in hybride auto’s (PHEV’s) stapsgewijs af en zet vol in op het fiscaal stimuleren van nulemissieauto’s.

De staatssecretaris erkent dat het risico op oversubsidiëring bij de nulemissieauto’s groter is dan het risico op ondersubsidiëring. Om die reden heeft hij toegezegd de maatregelen uit dit wetsvoorstel al in 2018 te evalueren, zodat het mogelijk is om beleidsmatig bij te sturen vanaf 2019.7_verkleind

Wiebes heeft toegezegd om in het voorjaar van 2018, bij wijze van tussentijdse monitoring, de Tweede Kamer te informeren over het aantal nulemissieauto’s dat in 2017 in Nederland nieuw verkocht is. Indien de Tweede Kamer zich dan uitspreekt voor aanpassing van de korting op het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s, kan de staatssecretaris een spoedwetsvoorstel in procedure brengen waarin een aanpassing van het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s is opgenomen.

In het wetsvoorstel wordt het fiscale instrumentarium tot en met 2020 volledig ingezet voor de transitie naar nulemissieauto’s.

Minder PHEV’s, meer EV’s
Gevraagd wordt welk deel van het aantal nieuwverkopen puur elektrisch (EV) is en welk deel plug-in hybride (PHEV). Van de 91.340 PHEV’s en EV’s op 31 januari 2016 bedraagt het aantal EV’s circa 9000.

Met ingang van 2017 zijn er nauwelijks nog fiscale voordelen voor nieuwgekochte PHEV’s. Vanaf 2017 wordt een afzonderlijke BPM-tabel voor PHEV’s geïntroduceerd, waardoor de hoogte van de BPM hoger uitvalt dan in 2016. Daarnaast vervalt met ingang van 2017 voor nieuwe PHEV’s de milieugerelateerde korting in de bijtelling, zodat het algemene tarief van 22 procent van toepassing is. Als gevolg van deze maatregelen verwacht het kabinet dat het aantal nieuwverkochte PHEV’s niet zal verdubbelen naar 182.000, maar zal dalen.

Anders ligt het voor nulemissieauto’s. Nulemissieauto’s houden tot en met 2020 aanzienlijke fiscale voordelen: een vrijstelling van MRB en BPM en een milieukorting op de bijtelling van 18 procent. In de raming voor Autobrief II is uitgegaan van een toename van het aantal EV’s tot 25.000 eind 2017.

Bijtelling
Werknemers, ondernemers en resultaatgenieters die een auto van de zaak ook voor privédoeleinden (mogen) gebruiken genieten een voordeel. Om discussies over de waarde van het voordeel op individueel niveau te voorkomen is gekozen voor een forfaitair systeem dat relatief eenvoudig en goed uitvoerbaar is, waarbij wordt uitgegaan van een vast percentage van de catalogusprijs van de auto.

Randvoorwaarde voor de vaststelling van het bijtellingspercentage blijft echter dat het percentage enerzijds niet zodanig laag mag zijn, dat feitelijk sprake is van een fiscaal gunstigere behandeling van iemand met een auto van de zaak ten opzichte van iemand met een eigen auto en anderzijds niet zodanig hoog mag zijn dat het in aanmerking te nemen voordeel in de regel te hoog zou zijn. Met dit wetsvoorstel is naar het oordeel van het kabinet zo goed mogelijk aan die randvoorwaarde voldaan.

Bron: Oversalaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *