Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging is in lijn met de trend van voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,84%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,10 procentpunt omhoog, naar 0,68%.

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale premies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om te kiezen om het risico zelf te dragen (eigenrisicodrager) of om zich publiek te verzekeren via UWV.

De premievaststelling voor 2022 is tot stand gekomen tijdens de coronacrisis. Om die reden zijn de ramingen die ten grondslag liggen aan de premievaststelling onzekerder dan normaal. UWV heeft zich bij de ramingen voornamelijk gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2021, dat het Centraal Planbureau (CPB) op 31 maart 2021 publiceerde.

Terugbrengen tekort en overschot

Bij de vaststelling van de premies voor 2022 is ook rekening gehouden met een vermogenstekort van € 0,5 miljard voor de Ziektewet en vermogensoverschot van € 1,0 miljard voor de WGA. De komende jaren brengt UWV dit tekort en overschot geleidelijk terug door lichte aanpassingen van de premies. De stijging van de werkgeverspremie voor de Ziektewet is hierdoor iets groter en de stijging van de premie bij de WGA is iets minder groot. Door dit geleidelijk te doen, zorgen wij ervoor dat de premies niet al te veel van jaar op jaar veranderen.

Stijging premie WGA

Het gemiddelde premiepercentage WGA 2022 stijgt ten opzichte van 2021 van 0,78% naar 0,84%. Dit komt voornamelijk omdat de uitkeringslasten nog niet het structurele niveau hebben bereikt door uitbreidingen van het aantal WGA-gerechtigden. Onder deze groep vallen werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers die langer moeten doorwerken door de verhoging van de pensioenleeftijd. Daarnaast is er een verhogend effect van eigenrisicodragers die de afgelopen jaren zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering van UWV.

De stijgende trend van de uitkeringslasten bij de WGA komt ook tot uitdrukking in de ontwikkeling van de sectorale percentages van de WGA. Van de 67 sectoren stijgt voor 40 sectoren de premie, voor 1 sector (horeca en catering) blijft de premie gelijk en voor 26 sectoren daalt de premie.
In 2019 waren 22.200 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 84 miljard (38% van de totale loonsom). In 2020 zijn 21.000 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van € 89 miljard (39% van de totale loonsom). De verwachting is dat het marktaandeel van eigenrisicodragers in 2021 en 2022 stabiel blijft.

Premie Ziektewet omhoog

Het gemiddelde premiepercentage Ziektewet stijgt van 0,58% in 2020 naar 0,68% in 2021. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de Ziektewet-lasten sinds 2019 jaarlijks sterker gestegen zijn dan verwacht en doordat een te gering deel van uitvoeringskosten aan de Ziektewet werden toegerekend
De stijgende trend van het gemiddelde percentage is ook zichtbaar in de ontwikkeling van de sectorale percentages van de Ziektewet. Van de 67 sectoren stijgt bij 52 sectoren de premie, bij 1 sector (sector 58 Dakdekkersbedrijf) blijft de premie gelijk en bij 14 sectoren daalt de premie

Salarisnet