Wat wijzigt er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) wijzigen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die verschillende partijen moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen.

Een overzicht van de wijzigingen in het wetsvoorstel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking leest u hierna. De wetswijziging moet op 1 juli 2017 in werking treden.

1 Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts

Knelpunten waren dat de bedrijfsarts onvoldoende als onafhankelijk wordt gezien en er werkgevers zijn zonder overeenkomst. De maatregelen die zijn gericht op de aanpak van deze knelpunten zijn:

 • Het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd.
 • In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren.
 • Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:
 1. De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
 2. De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
 3. De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
 4. De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
 5. De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
 6. De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • In plaats van bijstand verlenen is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt duidelijker dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. Werkgever en werknemer zijn samen zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.

2 Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

 • Invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker.
 • Verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.

3 Beter onderkennen en melden beroepsziekten

 • De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

4 Meer preventie

Een aantal maatregelen in het wetsvoorstel zal tot meer aandacht voor preventie in bedrijven leiden.

 • In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

5 Handhaving

 • Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.
 • De elementen van het contract zijn ook handhaafbaar gemaakt
 • Eventuele invoering van een boete bij niet melden van beroepsziekten

Bron: Arboportaal