Verruiming voorwaarden werkvoorziening per 1 juli 2021

SubsidieWerkgevers kunnen sinds 2020 een subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor arbeidsbeperkten. Enkele voorwaarden van deze pilot generieke werkvoorziening worden verruimd per 1 juli 2021.

Het demissionaire kabinet wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Met de pilot generieke werkvoorziening kunnen werkgevers daarom sinds 1 maart 2020 subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor een potentiële werknemer met een arbeidsbeperking. Maar de bevoegdheid van UWV om de subsidie toe te kennen is op drie punten beperkt. Het kabinet acht die onwenselijk voor een effectieve uitvoering van de generieke werkgeversvoorziening. De overheid wil experimenteren met het loslaten van deze beperkingen. Dat blijkt uit het Ontwerpbesluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen van demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het streven is om het besluit vanaf 1 juli 2021 in werking te laten treden.

Uitbreiding van doelgroep van werknemers

De tweede fase van de pilot die op 1 juli 2021 begint bevat de volgende verruimingen. De werkgever hoeft straks niet meer de arbeidsgehandicapte werknemer op te geven bij de subsidieaanvraag. Nu moet de werknemer bij de start van de pilot nog in beeld zijn bij de werkgever. De werkgever informeert straks UWV over de arbeidsgehandicapte die bij hem werkt vanaf het moment van realisatie vanaf de werkplekaanpassingen. Wel moet de werkgever aangeven welke werkplekaanpassingen worden beoogd, voor welke beperking deze aanpassingen worden gedaan en hoeveel arbeidsgehandicapten de voorziening kunnen benutten.
Verder wordt de doelgroep van werknemers uitgebreid. Nu verstrekt UWV alleen nog subsidie voor werknemers met een structurele beperking vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Daar komen werknemers uit de doelgroepen banenafspraak en loonkostensubsidie of beschut werk bij. Tenslotte kan een werkgever straks ook subsidie aanvragen voor meeneembare voorzieningen. Dit zijn middelen die meestal niet bij een organisatie aanwezig zijn, zoals een brailleleesregel of orthopedische werkschoenen.

Voortzetting generieke werkvoorziening op basis van resultaten evaluatie

Aan deze experimenteerwetgeving is een evaluatie verbonden. De overheid wil zo weten hoe de pilot in de praktijk is verlopen, wat de resultaten zijn en of het doel van het experiment is behaald. Op basis hiervan wordt besloten over de voortzetting van de generieke werkvoorziening. Minister Koolmees stuurt uiterlijk 1 juli 2026 een verslag naar de Tweede Kamer.

Bron: HR Rendement