Nieuwsbrief september – Cultuurgiften onder vuur, werkgever aansprakelijk voor downloaden en meer..

Cultuurgiften onder vuur

Bij giften aan culturele instellingen met een ANBI-status geldt sinds 2012 een multiplier van 25% in de IB en 50% in de Vpb. Dat wil zeggen dat particulieren die €500 aan zo’n instelling schenken, €625 euro als gift op hun IB-aangifte kunnen opvoeren. Bij bedrijven geldt iets vergelijkbaars: de gift die van de winst wordtVuur afgetrokken mag met 50% worden verhoogd. Deze regeling vervalt op 1 januari 2018. Dit jaar en volgend jaar zullen dus de laatste jaren zijn waarin culturele goede doelen van het effect van de multiplier kunnen profiteren.

De multiplier kent een maximum en mag jaarlijks maximaal een verhoging van de schenking met €1250 opleveren (in totaal: €2500). De multiplier werkt ook bij schenkingen aan culturele ANBI’s die men heeft vastgelegd in een overeenkomst van periodieke schenking. Zo’n overeenkomst kan interessant zijn omdat er bij periodieke schenkingen aan een ANBI die voor minstens vijf jaar worden toegezegd, geen drempel voor aftrek geldt en er geen maximum aan de hoogte van de gift gesteld wordt.

Doordat de goedkeuring van de Europese Commissie voor de multiplier even op zich liet wachten is de regeling indertijd met een jaar verlengd. Ook in 2013 gedane periodieke schenkingen konden op die manier volledig gebruik maken van de multiplier.

Periodieke giften bedreigd

Het aflopen van de multiplierregeling is jammer voor culturele goede doelen maar het is niet de grootste bedreiging. Uit de onlangs uitgelekte lijst met potentiële bezuinigingen van de overheid blijkt namelijk dat er gedacht wordt aan het veel minder aantrekkelijk maken van periodieke giften. Deze zouden op dezelfde manier behandeld kunnen gaan worden als gewone giften, waarbij er dus een drempel voor aftrek zou gaan gelden en ook een maximum.

Bron: Boschland


Werkgever aansprakelijk voor downloaden illegale software door werknemer

Een werkgever is aansprakelijk voor een door een werknemer op een laptop van de werkgever illegaal gekopieerd softwareprogramma. Dat oordeelt Rechtbank Rotterdam.

Tussen Siemens en een werkgever is in geschil of de werkgever inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Siemens omdat op één van de computers een illegale versie van het softwareprogramma is aangetroffen en of het bedrijf de daardoor door Siemens gestelde schade moet vergoeden.

DPce werkgever is van mening dat hij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het illegaal kopiëren van het softwareprogramma, omdat hij daarvan niet op de hoogte was en hij niet kan voorkomen dat een werknemer gemakkelijk van internet te downloaden software op een computer van de werkgever zet.

Aansprakelijkheid

Op grond van art. 6:170 BW is degene in wiens dienst een ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk voor de schade, aan een derde toegebracht door een fout van die ondergeschikte, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst de ondergeschikte staat, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap heeft over de gedragingen waarin de fout is gelegen.

Functioneel verband

Volgens de werkgever bestaat er geen functioneel verband tussen het kopiëren van de illegale versie van het softwareprogramma en de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden omdat hij dat programma niet nodig had voor die werkzaamheden.

Maar ook fouten buiten de taakvervulling kunnen tot aansprakelijkheid leiden, ook als de werkgever niet op de hoogte was. Het gaat erom of de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van de opgedragen werkzaamheden is vergroot. Daarvan is sprake omdat aan de werknemer ‘administrator’-rechten zijn verleend.

Het functionele verband is verder af te leiden uit het feit dat het softwareprogramma ook legaal door andere werknemers van de werkgever werd gebruikt en de illegale kopie in werktijd is gebruikt op een laptop die door de werkgever ter beschikking is gesteld. Aan dit alles doet niet af dat de werknemer het softwareprogramma niet nodig had voor de hem opgedragen werkzaamheden.

De werkgever heeft de bevoegdheid werknemers te verbieden illegaal software te kopiëren. Het is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een dergelijk verbod. Ook is irrelevant dat software gemakkelijk van internet is te downloaden en dat dit buiten het zicht van de werkgever heeft plaatsgevonden. Op de werkgever rust risicoaansprakelijkheid.

Schadevergoeding
De werkgever moet een schadevergoeding aan Siemens betalen.

De illegale versie van het softwareprogramma heeft twee en een halve maand op de laptop gestaan en is verwijderd zodra de werkgever wist dat het programma er illegaal op stond.

De licentie- en onderhoudsvergoeding over die periode bedraagt 13.750 euro. De werkgever moet daarnaast nog 5.000 euro betalen aan vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid.

Bron: Over Salaris.nl


Eigen bedrijf naast uw vaste baan

Veel starters durven de overstap vanuit een vaste baan niet zomaar te maken en kiezen eerst voor het parttime ondernemerschap. Welke aspecten moet u dan in de gaten houden?

Het starten van een eigen bedrijf kent veel voordelen, maar ook onzekerheden. Veel ondernemers kiezen er daarom hun baan in loondienst nog een tijdje aan te houden of deze parttime te combineren met een eigen bedrijf. Voor het verkrijgen van een aantal ondernemersvoordelen is echteBuildingr wel vereist dat u minstens 1.225 uren in uw bedrijf werkt. Deze eis geldt voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de speur- en ontwikkelingsaftrek.

Startende ondernemer

Ook geldt dat u meer dan de helft van de arbeidstijd werkzaam moet zijn in uw eigen bedrijf. Alleen voor startende ondernemers geldt deze laatste eis niet. Fiscaal wordt u voor deze regel als starter gezien als u in één of meer van de vijf voorafgaande jaren nog geen ondernemer was.

Tip: Starters mogen dus meer dan de helft van hun arbeidstijd besteden aan een baan in  loondienst, zonder dat het recht op genoemde faciliteiten verloren gaat. U moet wel minstens 1.225 uur in uw bedrijf werken. Zodra u fiscaal geen starter meer bent, moet u ervoor zorgen dat u meer uren in uw eigen bedrijf werkt dan voor de baas. Lukt dit niet, dan heeft u geen recht meer op de faciliteiten.

Let op! Werkt u in loondienst en heeft u daarnaast een eigen bedrijf, dan is het extra van belang dat u kunt bewijzen dat u voldoende uren in uw eigen bedrijf werkt. Zorg dat u dit hard kunt maken door het bijhouden van een urenstaat. Specificeer hoeveel uren u besteed heeft aan werkzaamheden voor uw eigen bedrijf en welke activiteiten dit betrof.

Bron: Boschland


Vrijwillige vertrekregeling populair bij werknemers Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes van Financiën verwacht dat ongeveer 5200 mensen bij de Belastingdienst gebruik gaan maken van een vrijwillige vertrekregeling. De regeling is populair bij de circa 30.000 mensen die bij de fiscus werken. Zo’n 6900 medewerkers hebben zich inmiddels gemeld voor de regeling, meldde Het Financieele Dagblad (FD).

koffieWiebes gaat ervan uit dat er minder mensen vertrekken. Mensen die zich aanmelden voor de regeling zitten volgens hem nog nergens aan vast. Na de aanmelding gaan ze een traject in en dan blijkt dat “een deel van die mensen toch uiteindelijk besluit om de aanmelding niet in een definitief vertrek om te zetten”.

Op 1 juni lag het aantal aanmeldingen nog op 4000.

Nieuw personeel

De regeling in verband met een reorganisatie is bedoeld om 5000 personeelsleden uit zichzelf te laten vertrekken. De Belastingdienst neemt ook weer 1500 nieuwe medewerkers met kennis van moderne technieken aan.

Eerder werd al wel duidelijk dat de regeling veel populairder was dan voorzien. Daarop vervroegde de Belastingdienst de aanmeldingstermijn tot 1 september. Volgens het FD is mede daardoor de afgelopen weken een stormloop ontketend onder werknemers die weg willen.

De continuïteit van de Belastingdienst komt volgens Wiebes niet in gevaar door de grote belangstelling voor de regeling. Met de medewerkers wordt overlegd over hun vertrek en dat zal deels gefaseerd gaan, aldus de staatssecretaris.

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *