Nieuwsbrief maart – NOW misbruik, loonaangifte en werkplek thuis

In deze nieuwsbrief:

Veel signalen van misbruik van NOW en TOZO in 2020 verhogen

Afgelopen jaar ontving UWV ruim 1.400 signalen van mogelijke overtreding van de regels van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werk (NOW). Het ging om signalen bij meer dan 1.100 werkgevers. Er was vooral sprake van manipulatie van cijfers. Ook bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) waren er onrechtmatigheden.

Een werkgever die lijdt aan omzetverlies door de coronacrisis kan loonkosten gecompenseerd krijgen via de NOW. Kent UWV de subsidie toe, dan krijgt de werkgever eerst een voorschot van 80% van het subsidiebedrag. Voor vaststelling van het definitieve subsidiebedrag moet de werkgever na afloop opnieuw een aanvraag indienen bij UWV. De meeste signalen die UWV in 2020 ontving over mogelijke fraude door misbruik van de NOW betrof manipulatie van de omzet of van de loonsom. In totaal namen beide bijna 80% van alle signalen voor hun rekening. Daarnaast kreeg UWV bijvoorbeeld ook meldingen van identiteitsfraude. In 2020 is de subsidie in 11 gevallen stopgezet.

Mogelijke strafbare feiten

De Inspectie SZW ontving afgelopen jaar van verschillende partijen ruim 650 signalen van mogelijke strafbare feiten die te maken hadden met de coronamaatregelen van de rijksoverheid, zoals de NOW en de TOZO. In totaal zijn 24 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Inmiddels heeft de Inspectie acht daarvan afgerond door het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie te versturen. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om een besluit te nemen over eventuele strafrechtelijke vervolging.

Onrechtmatigheden in inkomen

Op dit moment er nog geen eenduidig beeld van misbruik van de TOZO. Gemeenten verrichten vooral controle achteraf. Uit de verrichtte controles tot dusverre blijkt dat verreweg de meeste onrechtmatigheden betrekking hebben op wijzigingen in het inkomen, gevolgd door situaties met de leefvorm/de BasisRegistratie Personen (BRP) en twijfel over bestaande bedrijfsactiviteiten vóór aanvang van de TOZO.
De TOZO zorgt ervoor dat zelfstandig ondernemers een uitkering kunnen krijgen in deze coronaperiode als zij voldoen aan de voorwaarden. Ondernemers die een beroep hebben gedaan op de TOZO vinden het bedrag terug in de vooringevulde aangifte.


Vóór 1 april correctie loonaangifte 2015 indienen

Werkgevers die over 2015 van de Belastingdienst een correctie moeten indienen, hebben daarvoor nog tot 1 april 2021 de tijd. Na het verstrijken van een kalenderjaar hebben werkgevers normaal gesproken vijf jaar de tijd om correcties in de aangifte loonheffingen in te dienen, maar bij een correctieverplichting is die deadline drie maanden later.

Werkgevers kunnen tot vijf jaar na afloop van een kalenderjaar op eigen initiatief een correctie indienen als zij een fout ontdekken in de aangifte loonheffingen. In 2021 kan de Belastingdienst dus geen correctieberichten over 2015 meer verwerken. De fiscus wijst deze correcties dan ook per brief naar de werkgever af. Heeft de Belastingdienst echter zelf een werkgever op een fout in de aangifte loonheffingen van 2015 gewezen en heeft de werkgever hiervoor nog geen correctie ingediend, dan moet hij dat vóór 1 april 2021 alsnog doen. De Belastingdienst kan een werkgever boetes en mogelijk ook belastingrente opleggen bij een correctie over een vorig jaar.

Correcties tot 1 april alleen in twee bijzondere situaties

Alleen in twee bijzondere situaties kunnen werkgevers tot 1 april 2021 een correctie indienen over een aangiftetijdvak van 2015. Eén van die situaties is dus een correctieverplichting van de Belastingdienst over een loonaangifte van 2015.
De andere situatie waarin een werknemer nog tot 1 april een correctie kan indienen, is die waarin hij vorig jaar al ontdekte dat hij in 2015 te veel of juist te weinig loonheffingen heeft aangegeven en de Belastingdienst al vóór 1 januari 2021 hierover een brief heeft gestuurd. De Belastingdienst kan dan alsnog vragen om een correctie, die de werkgever deze maand nog moet indienen.

Rekening houden met andere tabellen en percentages

Werkgevers die dit jaar een losse correctie indienen over een vorig jaar moeten er rekening mee houden dat er over dat jaar andere tabellen, percentages en heffingskortingen golden. Bovendien moeten zij latere loonaangiften uit hetzelfde jaar misschien ook corrigeren, als gevolg van voortschrijdend cumulatief rekenen (infographic).


Handreiking gerichte vrijstellingen voor werkplek thuis

Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, heeft een handreiking gepubliceerd over de werkplek thuis. Deze handreiking is al een aantal jaren oud, maar is nu aangevuld met actuele informatie en voorbeelden.

In de geactualiseerde handreiking komen de gerichte vrijstellingen voor vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van arbovoorzieningen en noodzakelijke apparatuur uitgebreid aan de orde. In dat laatste geval gaat het om gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Forum Salaris zet de voorwaarden voor deze gerichte vrijstellingen op een rij en geeft enkele voorbeelden. De Belastingdienst krijgt veel vragen over de werkplek thuis.

Vergoeding inrichting thuiswerkplek zonder factuur

Eén van de nieuw opgenomen voorbeelden gaat over de situatie dat werknemers een vergoeding van € 500 ontvangen voor de inrichting van de thuiswerkplek. Ze hoeven geen factuur in te leveren. De werkgever wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. In dit geval komt de vergoeding van € 500 ten laste van de vrije ruimte. De gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en noodzakelijke voorzieningen zijn niet van toepassing. De werkgever kan zonder factuur immers niet toetsen of voldaan is aan de voorwaarden van deze gerichte vrijstellingen.

Geen gerichte vrijstelling voor vaste thuiswerkvergoeding

Een ander voorbeeld gaat over de gevolgen voor de werkkostenregeling van een vaste thuiswerkvergoeding. Het Nibud heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken gemiddeld € 2 per dag zijn. Deze kosten zien op koffie/thee, water-, gas- en elektriciteitsverbruik, wc-papier en afschrijving bureau en stoel. Een werkgever geeft hiervoor een vaste vergoeding. Hij wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. In dat geval komt de vaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag ten laste van de vrije ruimte. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling.


Nieuwe subsidie NL leert door voor scholing in sectoren

Nadat de eerdere twee regelingen van ‘NL leert door’ vanwege het grote aantal aanvragen snel aan het subsidieplafond zaten, heeft het kabinet met de derde regeling – NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk – voor 2021 € 71,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het verdere behoud van werkgelegenheid.

Waar de eerste twee regelingen zich specifiek richtten op behoud van werk of overgang naar ander werk door middel van ontwikkeladvies (NLLD-OA) en (om)scholing (NLLD-S), is de meest recente uitbreiding gericht op het per sector aanbieden van ontwikkeladvies, scholing, begeleiding naar ander werk of het verkrijgen van een certificaat ter erkenning van ervaring en competenties (EVC). Hiermee wil het demissionaire kabinet het voor werkzoekenden en mensen die vanwege de coronacrisis hun baan dreigen kwijt te raken, makkelijker maken weer aan het werk te gaan. Ook deze subsidieregeling is onderdeel van het economische coronabeleid van het kabinet.

Subsidie voor scholing en ontwikkeling per sector

Subsidies voor de activiteiten moeten worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden tussen onder andere werkgevers- en werknemersorganisaties en kunnen vanaf nu, tot uiterlijk 26 april 2021 (17.00 uur), ingediend worden bij Uitvoering van Beleid SZW. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de activiteit, waarbij er een maximumvergoeding van 80% van de gemaakte kosten geldt. De resterende 20% wordt gezien als bijdrage vanuit de betrokken sector. Voor werkgevers geldt dat ze bij de verschillende brancheorganisaties kunnen informeren of er in hun sector voor de werknemers mogelijkheden zijn voor opleiding en ontwikkeling binnen NL leert door.


Vrouwen, migranten en LHBTI’s hebben vaker fysieke klachten

Vrouwen, migranten en LHBTI’s hebben vaker last van spier- en skeletaandoeningen. Eén van de oorzaken is dat zij vaker discriminatie ervaren dan andere groepen, waardoor deze fysieke klachten kunnen ontstaan.

Discriminatie doet wat met mensen: dat blijkt maar weer uit een rapport van het Europees Agentschap voor Veiligheid op het Werk (EU-OSHA). Vrouwen, LHBTI’s en migranten ontwikkelen vaker spier- en skeletaandoeningen dan andere groepen. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de psychische druk waar deze groep aan blootgesteld wordt op het werk. Zij worden vaker gepest, uitgescholden, seksueel lastig gevallen en gediscrimineerd. Hierdoor kampen ze met weinig zelfvertrouwen, faalangst en stress, waardoor ze vatbaarder worden voor angstaanvallen, depressies of een burn-out. Maar het kan zich dus ook fysiek uiten. Stress (tool) leidt tot constante spierspanning en die kan op haar beurt weer spier- en skeletaandoeningen tot gevolg hebben.

Langdurig dezelfde bewegingen

Ook het werk zelf werkt spier- en skeletklachten in de hand. Vrouwen, LHBTI’s en migranten hebben vaker werk waarbij ze langdurig dezelfde bewegingen moeten maken, in lastige houdingen werken, langdurig achtereen zitten, knielen of zware gewichten moeten tillen. Hierdoor ontwikkelen ze bijvoorbeeld rugpijn, nek- en schouderklachten of pijn aan de benen. Ook werken ze vaak in beroepen waar de tijdsdruk hoog is en ze structureel te weinig tijd hebben om hun taken af te ronden.

Organisatorische aspecten en onderbetaling

Organisatorische aspecten werken dit probleem vaak nog in de hand. Omdat deze groep minder snel carrière maakt, blijven ze lang in een functie die ongunstige gezondheidseffecten (tool) heeft. Ook zijn ze ondervertegenwoordigd in de hogere regionen van een organisatie, zodat hun problemen slecht ‘gezien’ worden. Daarnaast draagt onderbetaling of – in het geval van vrouwen – minder betaald krijgen voor hetzelfde werk bij aan stress en minderwaardige gevoelens.  

Bron: HR Rendement