Nieuwsbrief maart – COVID19: WAB maatregelen, kinderopvang, vervolgmaatregelen enz.

WWZ, transitievergoedingKabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

Op initiatief van ActiZ hebben de Zorgbranches minister Koolmees verzocht de hoge WW premie als gevolg van extra werk boven de contractuele arbeidsduur, die op grond van de WAB regelgeving inzake premiedifferentiatie WW geldt, tijdelijk op te schorten. Het kabinet heeft besloten de zorg daarin tegemoet te komen. Tevens heeft het kabinet in overleg met sociale partners een aantal aanvullende WAB maatregelen genomen.

Geen hoog WW tarief bij tussentijdse uitbetaling voor extra inzet

Vandaag (18 maart 2020) is een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd met daarin (zie vraag 1.14) de gevraagde aanpassing.

Er zijn vragen gekomen over hoe werkgevers moeten handelen bij werknemers die werken op basis van een zogenoemde jaarurennorm (of andere overeenkomsten waarbij de arbeidsduur niet per week of per maand is vastgesteld) en die ook overwerken. Een arbeidsovereenkomst waarin één aantal uren per tijdseenheid van maximaal een jaar is overeengekomen en het recht op loon gelijkmatig is verspreid over de afgesproken tijdseenheid is geen oproepovereenkomst. Tussentijdse uitbetalingen van overwerk bij de zogenoemde jaarurennorm zijn toegestaan zonder dat daarmee de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. De overwerkuren en de betalingen in het kader van overwerk mogen niet worden verrekend met uren of loon later in het jaar. Het overwerk moet dus een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en beloning in het kader van de jaarurennorm.

Aanvullende WAB maatregelen

Dinsdagavond 17 maart 2020 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de volgende maatregelen staan omtrent de WAB, die ook de Zorgsector tegemoetkomen. Zie ook vraag 1.15 van het Kennisdocument.

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Kamerbrief 17 maart 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Op 9 december jl. (Kamerstuk 35 074 nr. 73) heeft de minister van SZW aan uw Kamer gemeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.


Kinderopvang open voor werknemers met cruciaal beroepKinderdagverblijf

De Rijksoverheid heeft een lijst met cruciale beroepen opgesteld. Werknemers met deze beroepen zijn onmisbaar op de werkvloer. Zij moeten de samenleving draaiende houden tijdens de uitbraak van COVID-19. Werknemers in de beroepsgroepen die vragen om een continue bezetting kunnen gebruik blijven maken van de kinderopvang.

Scholen en kinderdagverblijven en buitenschoolse schoolopvang zijn gesloten tot in ieder geval 6 april 2020. Om ervoor te zorgen dat werknemers of verzorgenden in cruciale beroepen hun werk kunnen blijven uitvoeren terwijl ze geen opvang hebben voor hun kinderen, heeft de overheid besloten dat de kinderopvang voor deze groep werknemers beschikbaar blijft. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend maar geeft wel inzicht in de belangrijkste beroepen. Denk aan de beroepen in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen maar ook internet- en datadiensten, drinkwatervoorzieningen of de distributie van elektriciteit.

Beiden werkzaam in cruciaal beroep is geen harde eis voor opvang

Als in een gezin één ouder of verzorgenden een cruciaal beroep uitvoert, moeten zij zelf de opvang van de kinderen regelen. Zo kan de partner in een niet-cruciaal beroep mogelijk thuisblijven om de kinderen op te vangen. Lukt het niet om zelf opvang te regelen, dan kunnen deze werknemers alsnog gebruikmaken van de school of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders of verzorgenden een cruciaal beroep moeten uitoefenen.

Lijst cruciale beroepen is bewust zo beperkt mogelijk

De lijst met cruciale beroepen is bewust zo beperkt mogelijk om de opvangfunctie van scholen en opvangorganisaties zo beperkt mogelijk te houden. Eén van de uitgangspunten van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is immers dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. Om organisaties te steunen, presenteerde het kabinet al een noodpakket maatregelen vanwege coronacrisis.


KinderenKind thuis vanwege corona: moet werknemer verlof nemen?

Door de sluiting van scholen en kinderdagverblijven vanwege het coronavirus zoeken werknemers naar oplossingen voor hun kinderen en het werk. Als zij niet (volledig) hun werk thuis kunnen voortzetten, moeten ze mogelijk vakantie- of verlofdagen opnemen.

Omdat een werknemer plotsklaps naar opvang moet zoeken voor thuisblijvende kinderen, kan hij zo nodig calamiteiten- en ander kort verzuimverlof opnemen. Tijdens dit verlof blijft hij loon ontvangen. De werknemer neemt het verlof op voor de tijd die nodig is om het dringende probleem op te lossen. Het verlof is bedoeld voor een korte duur (niet meer dan enkele dagen) en biedt geen structurele oplossing. Een werknemer die thuis kan werken, hoeft deze verlofvorm niet te gebruiken.

Vakantiedagen of ouderschapsverlof tijdens sluiting scholen

Lukt het de werknemer niet om opvang voor de kinderen te regelen en is het niet mogelijk om de functie (volledig) thuis uit te voeren, dan zal hij samen met zijn werkgever op zoek moeten naar een alternatief. Mogelijk komt het aan op het opnemen van vakantiedagen of onbetaald (ouderschaps)verlof. De werkgever zou echter kunnen besluiten door deze uitzonderlijke situatie tijdelijk het loon (deels) door te betalen.

Kortdurend of langdurend zorgverlof bij ziekte van kind

Is een kind thuis én is hij ziek – misschien wel door COVID-19 – dan kan de werknemer voor noodzakelijke verzorging zorgverlof opnemen. Dit kent twee vormen: kortdurend en langdurend zorgverlof (V&A). Kortdurend zorgverlof duurt per jaar maximaal tweemaal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer krijgt tijdens dit verlof minimaal 70% van zijn loon doorbetaald, met het wettelijk minimumloon als minimum. Tijdens het langdurend zorgverlof – dat jaarlijks maximaal zesmaal de wekelijkse arbeidsduur bedraagt – heeft de werknemer geen recht op loon. Maar ook in deze situatie bestaat natuurlijk de mogelijkheid om resterende vakantiedagen op te nemen.


Vervolgmaatregelen coronacrisis voor justitiejustitie

Steeds meer organisaties sluiten hun deuren in de strijd tegen het coronavirus. Inmiddels heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid ook vervolgmaatregelen aangekondigd voor justitie. Deze maatregelen zijn ingrijpend voor zowel werknemers als andere betrokkenen.

Als aanvulling op het Noodpakket maatregelen vanwege coronacrisis heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid ook vervolgmaatregelen aangekondigd voor justitie. Zo heeft de Rechtspraak in overleg met het Openbaar Ministerie, de advocatuur en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, besloten de gerechtsgebouwen te sluiten. Dit houdt in dat er géén zittingen plaatsvinden sinds dinsdag 17 maart (0.00 uur) tot en met 6 april 2020. Hierop geldt een uitzondering voor zittingen met een dringende noodzaak zoals een rechterlijke toets voor het vasthouden van verdachten, het uit huis plaatsen van kinderen, ondertoezichtstellingen of vreemdelingenbewaring in het kader van uitzetting. Voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt dezelfde maatregel.
Ook het Juridisch Loket heeft al haar vestigingen, servicepunten en overige externe locaties gesloten voor inloopbalies en spreekuren. Het Juridisch Loket is sinds 16 maart nog wel telefonisch, via e-mail en internet bereikbaar.

Raad van Kinderbescherming en Halt-straf

De uitvoering van werk- en leerstraffen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Halt-straf zijn per 16 maart tot 6 april 2020 opgeschort. Halt-medewerkers voeren de gesprekken met jongeren zo veel mogelijk via beeldcommunicatie of telefonisch, zodat dit onderdeel van de Halt-straffen zo veel mogelijk kan doorgaan. Ook de reclassering schort de uitvoering van werkstraffen op sinds 16 maart tot in ieder geval 16 maart 2020. De reclassering houdt daar waar mogelijk telefonisch contact maar huisbezoeken vervallen.

COA-opvang gesloten voor vreemdelingen

De toegang tot locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is beperkt. Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken worden sinds 16 maart geen vreemdelingen die in Nederland aankomen meer toegelaten tot COA-opvang. Contacten zijn tot een minimum beperkt. Er vindt geen registratie en identificatie plaats en ook geen verhoren door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De loketfunctie van het IND is beperkt tot spoedzaken. De COA-locaties volgen de adviezen van het RIVM om de gezondheid van de COA-werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Verdere maatregelen worden zo snel mogelijk uitgewerkt.

Bron: Hr Rendement


Keep safe

Een bericht van ons

Naast deze zakelijke kennisgeving over het Coronavirus, willen wij al onze klanten, leveranciers, partners en andere connecties veel sterkte en gezondheid wensen in deze periode. Let goed op elkaar. Hopelijk zien we elkaar gauw weer, in goede gezondheid.

 

 


Save the date

28 mei 2020 staat onze jaarlijkse Korentodag gepland. De uitnodiging wordt deze week gedrukt. Wel kunnen we vast een tipje van de sluier oplichten.
Dit jaar houden we het in Burgers Zoo in Arnhem. Het is een unieke beleving in een avontuurlijke sfeer. 28 mei 2020.

De officiële uitnodiging volgt.