Nieuwsbrief juni – Functioneren vertrouwenspersoon, geboorteverlof, arbowet en meer

In deze nieuwsbrief:


VertrouwenspersoonFunctioneren vertrouwenspersoon kan beter

Het ministerie van SZW heeft onderzoek laten doen naar de rol en positie van vertrouwenspersonen binnen organisaties. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er een aantal concrete aandachtspunten zijn voor het functioneren van vertrouwenspersonen.

Uit het rapport “Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen” in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) blijkt dat er werk aan de winkel is voor werkgevers, vertrouwenspersonen en de ondernemingsraden.

Een aantal feiten uit het onderzoek op een rij:

 • 28% van de organisaties met 5 tot 10 werknemers heeft een vertrouwenspersoon;
 • 92% van de organisaties met meer dan 100 werknemers heeft een vertrouwenspersoon;
 • 53% van de werkgever heeft een vertrouwenspersoon aangesteld omdat hij in de veronderstelling is dat dit wettelijk verplicht is; dit is echter niet wettelijke verplicht;
 • 63% van de organisaties heeft een interne vertrouwenspersoon aangesteld, 16% een externe vertrouwenspersoon, 22% heeft zowel een interne- als een externe vertrouwenspersoon;
 • 68% van de vertrouwenspersonen heeft een opleiding gevolgd voor zijn functie, 50% van de externe vertrouwenspersonen en 10% van de interne vertrouwenspersonen volgt jaarlijks nascholing.

Verbeterpunten voor functioneren vertrouwenspersoon

Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal aspecten in het bijzonder aandacht nodig hebben voor het goed functioneren van vertrouwenspersonen. Punten waar zowel vertrouwenspersonen zelf als werkgevers en ondernemingsraden verbeteringen kunnen doorvoeren zijn:

 • de bekendheid, beschikbaarheid en bereikbaar van vertrouwenspersonen;
 • het risico op loyaliteitsconflicten voor interne vertrouwenspersonen doordat ze de betrokkenen kennen;
 • de invulling van de taken van de vertrouwenspersonen in de praktijk, deze blijkt in de praktijk nogal uiteen te lopen en te verschillen per vertrouwenspersoon;
 • de bereidheid van werkgevers om signalen en adviezen van vertrouwenspersonen opvolging te geven (cruciaal voor de effectiviteit van een vertrouwenspersoon).

OR kan rol en positie vertrouwenspersoon verbeteren

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomt en tegengaat. Het aanstellen van een in- of externe vertrouwenspersoon kan onderdeel zijn van dit beleid. Werknemers kunnen bij zo’n vertrouwenspersoon in vertrouwen melding maken van bijvoorbeeld ongewenst gedrag.
Een ondernemingsraad (OR) moet erop toezien dat de werkgever zich aan de wettelijke bepalingen houdt. Daarnaast heeft een OR instemmingsrecht als het beleid op dit gebied wordt opgesteld, gewijzigd of ingetrokken. Ook kan een OR op basis van het initiatiefrecht een voorstel aan de bestuurder doen om een vertrouwenspersoon aan te stellen of concrete verbeterpunten voorleggen wat betreft het huidige beleid op dit gebied of de invulling van de functie. Zo kan de OR dus bijdragen aan het verbeteren van de rol en positie van de vertrouwenspersoon.


Vijf dagen betaald geboorteverlof voor partners vanaf 2019Geboorteverlof

Het geboorteverlof voor partners gaat per 1 januari 2019 van twee naar vijf dagen betaald verlof. Vanaf juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Zij hebben dan recht op een uitkering van 70 procent van het loon.

Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is.

Vanaf juli 2020: vijf weken extra geboorteverlof

Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat op 1 januari 2019 in.


ArbowetArbowet per 1 juli 2018 – basiscontract op orde?

Werkgevers moeten op 1 juli 2018 alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten. Contracten die na 1 juli 2017 zijn afgesloten moeten direct voldoen aan de wettelijke vereisten.

Basiscontract 

Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder meer over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract sluiten met een gecertificeerde arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling.

In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken volgens de Arbowet. De werkgever organiseert het arbo- en verzuimbeleid dan via een maatwerkregeling. Hoe het ook geregeld is, iedere werkgever is uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract.

Second opinion bedrijfsarts 

Een andere belangrijke wijziging in de Arbowet is de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies.

Voorkom boetes: controleer contract 

Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbocontract met de arbodienstverlener te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW.


Student

Student moet oppassen met bijverdienen

Neemt een organisatie studenten of scholieren in dienst, dan is het verstandig als de werkgever deze werknemers wijst op de bijverdiengrens voor de studiefinanciering of kinderbijslag. Flink bijverdienen is namelijk niet altijd zonder gevolgen!

In veel organisaties wordt de zomerdrukte opgevangen door studenten of scholieren aan te nemen. Deze vakantiekrachten hebben in veel gevallen recht op een studielening of op studiefinanciering. Levert hun vakantiebaantje te veel op, dan moeten ze die lening of financiering stopzetten om te voorkomen dat ze na afloop van 2018 veel moeten terugbetalen.

Ook grens bij studentenreisproduct

De bijverdiengrens is in 2018 voor drie groepen werknemers van belang:

 • mbo’ers onder de 18 met een zogenoemd studentenreisproduct;
 • mbo’ers van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen;
 • hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs.

Deze groepen werknemers mogen in 2018 op jaarbasis maximaal € 14.456 bijverdienen. Het gaat daarbij om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Ook inkomsten van buiten Nederland tellen mee.

Niet voor alle studenten van belang

In het hoger onderwijs bestaan twee stelsels voor studiefinanciering naast elkaar: het oude stelsel (met een basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en lening) en het nieuwe stelsel (zonder basisbeurs). Studenten in het hoger onderwijs die volledig in het nieuwe stelsel vallen, hoeven geen rekening te houden met de bijverdiengrens. Dat hoeft zelfs niet als zij een studentenreisproduct hebben.

Jonger dan 18: kinderbijslag

Vakantiekrachten die jonger zijn dan 18 jaar, krijgen mogelijk te maken met de bijverdiengrens voor de kinderbijslag. Is de vakantiekracht 16 of 17 jaar, dan krijgen zijn  ouders in 2018 geen kinderbijslag als hij in een kwartaal meer dan € 1.285 netto bijverdient. Het doet er niet toe of de jongere uit- of thuiswonend is. In de zomervakantie ­– de periode tussen twee schooljaren – mag hij nog € 1.319 netto extra verdienen. Voor 15-jarigen geldt geen bijverdienmaximum.


Bronnen: Rendement en Over Salaris.nl


FeedbackFeedback company

Wij zijn constant bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Het kan daarom zijn dat je een mailtje van ons hebt ontvangen om ons te beoordelen. Wij hebben Feedback Company gevraagd ons daarbij te ondersteunen.

Geen mail ontvangen, maar je wilt ons graag helpen? Stuur even een mailtje naar Evelien. Zij zal een linkje sturen. E.walsh@korento.nl


AVG toolboxAVG Toolbox voor sportverenigingen

We hebben speciaal voor sportverenigingen en sportscholen de AVG-toolbox ontwikkeld! Met minimale inzet AVG-bewust en AVG-proof.

Met een projectteam van 7 professionals hebben we dit mooie en goede product neergezet. Met teksten en voorbeelden speciaal voor sportverenigingen en sportscholen!