Nieuwsbrief juni – UWV past werkwijzer aan, thuiswerken tot vaccin en vergoeding onkosten eHerkenning

Caring UWV past werkwijzer aan: werkgever krijgt soms uitstel

UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter en het addendum COVID-19 geactualiseerd. Uit het document blijkt dat de werkgever enige uitstel krijgt om op verzoek van UWV een goede reden te geven voor het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen.

In de aangepaste werkwijzer van 1 mei 2020 (pdf) kunnen werkgevers, bedrijfsartsen en andere betrokkenen actuele informatie vinden over de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers en de invloed van het coronavirus hierop. De wijzigingen zijn in de werkwijzer aangegeven met een blauwe lijn links in de kantlijn. UWV heeft diverse onderdelen aangepast, waaronder de paragrafen over het ontslagverbod tijdens ziekte en over arbeidsconflict en re-integratie.

Deugdelijke grond voor tekortkomingen

De belangrijkste (tekst-)aanpassing is dat de werkgever en de door hem ingeschakelde deskundigen de gelegenheid wordt geboden om een weloverwogen reactie te geven op een verzoek van UWV over het vaststellen van een zogenoemde deugdelijke grond. Is er volgens UWV geen sprake van een bevredigend re-integratieresultaat en vindt UWV dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn, dan gaat de arbeidsdeskundige bij de werkgever na of er een deugdelijke grond bestaat voor deze tekortkomingen. De werkgever krijgt nu enige uitstel om hierop te reageren. Dat kan betekenen dat de arbeidsdeskundigen en werkgever afspreken dat zij daarover later (opnieuw) contact zullen hebben.

UWV houdt rekening met coronamaatregelen

UWV heeft in april 2020 een addendum aan de werkwijzer toegevoegd. Het addendum geeft onder andere aan dat UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag rekening zal houden met bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus, waardoor de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet kon nakomen. UWV zal in deze gevallen maatwerk toepassen. In het bijgewerkte addendum van 1 mei 2020 schrijft UWV dat het kabinet inmiddels de coronamaatregelen heeft versoepeld, maar dat het instituut rekening blijft houden met de eventuele gevolgen hiervan voor de re-integratieverplichtingen. De arbeidsdeskundige gaat bij de beoordeling van het re-integratieverslag uit van de maatregelen die golden in de betreffende periode.


 Helft Nederlanders werkt liefst thuis tot er een vaccin is vaccin

Maar liefst 53 procent van de Nederlanders die momenteel vanuit huis werken, keert liever niet terug naar kantoor totdat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt een gebrek aan vertrouwen in collega’s te zijn; meer dan de helft van de ondervraagden is er namelijk niet gerust op dat zij zich aan alle coronamaatregelen houden.

Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.012 Nederlanders die thuiswerken, uitgevoerd door Panelinzicht. Opvallend genoeg zijn de ondervraagden een stuk minder kritisch over hun eigen striktheid. Maar liefst 81 procent verwacht zich bij terugkeer naar kantoor, te allen tijde aan de voorschriften van het RIVM te houden. Vooral dertigers zijn opvallend mild over hun gedrag (85 procent) en erg wantrouwend richting collega’s (60 procent).

Hygiëne onvoldoende

Een andere belangrijke reden om nog even niet terug te keren naar kantoor is een gebrek aan algehele frisheid. Zo stelt maar liefst een derde van de respondenten dat de hygiëne bij hen op kantoor onvoldoende is. Ondanks de door het RIVM opgestelde richtlijnen, wordt er slechts in beperkte mate beterschap verwacht. Zo denkt de helft van de ondervraagden dat hun werkgever de werkvloer niet coronaproof kan maken. Daarnaast zegt maar liefst 24 procent dat hun bedrijf zich onvoldoende inzet voor een coronavrij-kantoor. Met 32 procent zijn vooral werknemers tot veertig jaar erg kritisch over de ijver van hun werkgever op dit gebied.

Niet alleen het kantoor zelf, maar ook de reis ernaartoe is voor veel respondenten een risico dat ze het liefst nog even uit de weg gaan. Maar liefst 69 procent van hen zegt het openbaar vervoer actief te ontwijken totdat er een vaccin is ontwikkeld.


E-herkenningVergoeding voor kosten eHerkenning bij aangifte

De overheid komt toch met een compensatieregeling voor het aanschaffen van de zogeheten eHerkenning. Die geldt voor ondernemingen en organisaties die de digitale sleutel alleen gebruiken om aangifte te doen. De vergoeding is € 24,20 per jaar. Eenmanszaken krijgen de compensatie niet.

Sinds dit jaar is de eHerkenning deels verplicht voor ‘contact’ met de Belastingdienst. Werkgevers die zelf hun loonaangifte doen en ondernemingen die aangifte vennootschapsbelasting doen kunnen alleen met eHerkenning terecht bij de fiscus. Eenmanszaken kunnen aangifte blijven doen door in te loggen met hun DigiD.

Speciale eHerkenning alléén voor aangifte

In tegenstelling tot DigiD kost het aanschaffen van een eHerkenningsmiddel geld. Dat leidde tot gemor in ondernemerskringen en in de Tweede Kamer. Kern van de boodschap: maak aangifte doen voor ondernemers weer gratis, het is immers verplicht. Eerder dit jaar stelde staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën nog dat zo’n vergoeding niet kon, omdat dat op staatssteun zou gaan lijken.
Nu is er toch een compensatieregeling gevonden die de toets der kritiek kan doorstaan, schrijft Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Er komt een speciale eHerkenning die alleen te gebruiken is voor het doen van aangifte, en dáárvan worden de kosten vergoed. Ondernemingen die eHerkenning ook ergens anders voor gebruiken, krijgen dus geen compensatie. Daarmee vallen werkgevers in principe al af, omdat zij de eHerkenning nodig hebben om in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV. De nieuwe ‘eHerkenning Belastingdienst’ zou vanaf augustus beschikbaar moeten zijn. Het eerder gegeven uitstel van loonaangifte is verlengd tot 1 augustus 2020.

Compensatie eHerkenning € 24,20 per jaar

Ondernemers die de eHerkenning alleen nodig hebben voor de aangifte en al een ‘ruimere’ eHerkenning hebben gekocht, kunnen die downgraden om alsnog compensatie te krijgen. Er is geen onderscheid in bedrijfsgrootte. De compensatieregeling heeft verder de volgende kenmerken:

  • De compensatie is een standaardbedrag van € 24,20 per jaar inclusief BTW. Dat is momenteel de laagste prijs voor een 3-jarig contract.
  • Per onderneming wordt de compensatie 1 keer uitbetaald.
  • Schaft de onderneming een uitgebreidere eHerkenning aan, dan kan de onderneming daar dus geen compensatie voor krijgen.
  • De regeling geldt vooralsnog voor 2 jaar. Daarna bekijkt het kabinet of deze compensatie nog steeds de beste oplossing is.

Accountants bezorgd over fraude met NOW-regeling fraude

Bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU – Nederland) zijn meldingen binnengekomen over misbruik van de steunmaatregelen die de rijksoverheid heeft ingevoerd als gevolg van de coronacrisis. Er waren meldingen over de regeling voor zzp’ers (Tozo) en de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TOGS). Ook over fraude met de NOW-regeling zijn er zorgen.

Sinds maart 2020 kunnen werkgevers gebruikmaken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Hebben ondernemingen te kampen met omzetverlies, dan kunnen zij onder voorwaarden subsidie krijgen, zodat zij hun werknemers kunnen blijven betalen. Van het voorschotbedrag dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) uitkeert is tot dusverre 71% terechtgekomen bij kleine tot middelgrote bedrijven, met maximaal 250 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers ontvingen samen 29%.

Latere verzending van facturen

Er zijn tot nu toe bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 21 meldingen van NOW-fraude, berichtte de NOS recent. Accountants vrezen echter dat de echte cijfers hoger liggen. Een manier van fraude om voor de NOW in aanmerking te komen, is het later verzenden van facturen waardoor het lijkt alsof een onderneming in een bepaalde periode minder omzet draait. Accountants hebben de verantwoordelijkheid om te controleren of er inderdaad sprake is van omzetdaling.

Accountantsverklaring verplicht

Voor de NOW is een accountantsverklaring verplicht voor ondernemingen die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een vast te stellen subsidie van € 125.000 is een accountantsverklaring vereist. Alle ondernemingen die de NOW ontvangen, moeten kunnen aantonen minimaal 20% minder omzet te hebben behaald over een periode van 3 maanden. Als bij een controle achteraf blijkt dat er is gefraudeerd, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot strafrechtelijke vervolging.


RekenregelsRekenregels per 1 juli 2020 gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 juli 2020 gepubliceerd. Daarin staan de gevolgen van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

In de rekenregels per 1 juli 2020 (pdf) staan het nieuwe maximumdagloon en de nieuwe uurlooncriteria die per 1 juli gelden voor het jeugd-LIV. Deze bedragen veranderen mee met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020, dat stijgt met 1,6%. Als gevolg daarvan stijgen de daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW per 1 juli met hetzelfde percentage. Daardoor is het maximumdagloon voor deze uitkeringen per 1 juli 2020 € 222,78.

Maximumpremieloon verandert niet

De werkgever hoeft bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de loonaangifte alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens. Dit is het maximumpremieloon, en de hoogte wordt voor elk nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en het Zorgverzekeringswet maximumbijdrageloon veranderen per 1 juli niet. De bedragen staan voor heel 2020 vast op € 57.232.

Verder staan in de rekenregels (of de bijbehorende bijlagen) ook de schijflengtes en tarieven voor de sociale premies voor 2020. Deze zijn ten opzichte van 1 januari ook onveranderd.


Bron: HR Rendement / HR Prakijk