Nieuwsbrief juli – Werkloosheid gedaald, jongeren en vakantiewerk, privacy en meer..

Werkloosheid daalt voor het eerst sinds 2011 onder 5 procent

De werkloosheid is in juni gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar.

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand afgenomen tot 446.000 personen in juni. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Uitkeringsinstantie UWV telde eind juni 372.000 WW-uitkeringen.

Jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid was in juni met 8,9 procent ook lager dan zes jaar geleden (9,5 procent). Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers was echter nog hoger dan in 2011 (4,7 tegenover 4,1). Verder daalt de jeugdwerkloosheid de laatste drie maanden sneller dan bij de oudere leeftijdsgroepen. De daling van de werkloosheid bij ouderen vlakte begin 2017 juist af.

Het aantal WW-uitkeringen is sterker gedaald onder jongeren tot 25 jaar (min 5,4 procent) dan onder 55-plussers (min 2,7 procent). Daarnaast is de afname van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van mei groter onder mannen (min 4,8 procent) dan onder vrouwen (min 2,2 procent).

Uitkeringen

Vergeleken met juni 2016 daalde het aantal uitkeringen sterk, met meer dan 15 procent. Bij bouwbedrijven is het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld afgenomen ten opzichte van een jaar geleden met bijna 43 procent, zo merkte het CBS op.

Het UWV verstrekte 208.000 nieuwe uitkeringen in de eerste zes maanden van het jaar. Hiermee is het aantal nieuwe uitkeringen met 20,7 procent afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.

In bijna alle sectoren is sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde bovengemiddeld bij bouwbedrijven en grootwinkelbedrijven. Wel wijkt de bankensector af, die liet een stijging van bijna 19 procent zien in het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van 2016.

Demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak van een prachtige opsteker. ”Dit is opnieuw een mooie mijlpaal in de strijd tegen werkloosheid, maar vooral geweldig voor al die mensen die een baan gevonden hebben”, zo gaf hij onder meer aan.

Door: ANP

 


Jongeren en vakantiewerk: hoe zit het precies?

Als een jongere vakantiewerk doet, moet hij in ieder geval het minimumloon verdienen.Hoe hoog het minimumloon is, hangt af van de leeftijd. Is iemand jonger dan 15 jaar, dan geldt er nog geen minimumloon.

Minimumjeugdloon

Een jongere kan zelf berekenen hoeveel het minimumloon voor hem is. Het gaat om een bruto bedrag waar nog belastingen en premies vanaf gaan.

Is iemand 13 of 14 jaar,dan geldt er geen officieel minimumloon.

Rekenhulp minimumloon berekenen

Brutosalaris

Op de loonstrook staat hoeveel loon iemand krijgt. En wat het minimumloon voor zijn leeftijd is. Het loon dat een jongere op je bankrekening krijgt is meestal minder dan wat op de loonstrook staat. Want de werkgever moet nog belastingen betalen over het brutoloon. De jongere houdt dus een lager bedrag over: het nettoloon.

Geld terugvragen van Belastingdienst

Waarschijnlijk is er meer belasting op het loon ingehouden dan een jongere eigenlijk hoeft te betalen. Dit geld kan de jongere terugvragen van de Belastingdienst.

Jongeren – belasting terugkrijgen of toeslag aanvragen

Vakantiewerk en kinderbijslag

Als iemand jonger is dan 16, maakt het voor de kinderbijslag niet uit hoeveel hij verdient met vakantiewerk. Maar vanaf zijn 16e kan het voor de kinderbijslag wel uitmaken wat een jongere verdient.

Een jongere van 16 of 17 jaar mag niet meer dan € 1.265 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of de jongere thuis woont of uitwonend is. Als de jongere meer dan € 1.265 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan.

Een jongere mag in de zomervakantie € 1.299 netto extra verdienen (dus € 1.265 + € 1.299).

Bijverdienen en kinderbijslag

Jongeren onder de 18 jaar

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn, mogen een aantal werkzaamheden niet uitvoeren. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken tussen 23.00 en 6.00 uur. Uitzonderingen zijn:

  • bij oefeningen van Defensie;
  • voor leerlingen in de binnenvaart;
  • voor leerling-broodbakkers en leerling-banketbakkers;
  • leerlingen in het bakkersbedrijf mogen om 4.00 uur ’s nachts beginnen als dat nodig is voor hun opleiding.

Jongeren van 16 en 17 jaar

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die zij wel mogen uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. Jongeren van 16 en 17 mogen niet ’s nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden.

Jongeren van 15 jaar

Jongeren van 15 jaar mogen buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar zij moeten zich aan de regels voor werktijden en rusttijden houden. Onder voorwaarden mogen zij op zondag werken. Voor 15-jarigen die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden aparte regels. Zij mogen ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

Jongeren van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen. Er zijn ook werkzaamheden die 15-jarigen niet mogen doen. Zoals achter de kassa werken of te zware dingen tillen.

Jongeren van 13 en 14 jaar

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen. Ook mogen ze helpen bij licht, niet-industrieel werk. Zoals helpen bij het vakken vullen in een winkel. Een aantal werkzaamheden is verboden voor deze leeftijdsgroep.

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen tussen 7.00 uur en 19.00 uur beperkt werken. Tijdens schoolweken mogen ze minder werken dan in vakantieweken. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen niet op zondag werken.

Inspectie SZW

Werkgever én ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. De Inspectie SZW kan hun een boete opleggen als deze regels niet worden nageleefd. Werkgever en ouders kunnen beiden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Bron: Salarisnet.nl


 

Btw-wetgeving op vouchers verandert 1 januari 2019

Publicatiedatum: 17-07-2017

De btw-wetgeving inzake vouchers, zoals cadeaubonnen, wordt per 2019 aangepast. Dit vanwege een Europese richtlijn, die erop gericht is dubbele heffing van btw of het achterwege blijven van btw-heffing, te voorkomen.

Eenmalig of meervoudig gebruik

Voor vouchers wordt een onderscheid gemaakt tussen eenmalig en meervoudig te gebruiken vouchers. In het nieuwe wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat bij eenmalig te gebruiken vouchers de btw-heffing plaatsvindt op het moment van uitgifte. Bij meervoudig te gebruiken vouchers is dit het moment waarop de voucher wordt ingewisseld voor een product of dienst.

Wijziging voor Nederland

Voor meervoudig te gebruiken vouchers betekent dit een wijziging voor Nederland, omdat momenteel altijd btw wordt geheven op het moment van aanschaf van de voucher. Voor eenmalig te gebruiken vouchers verandert er voor ons niets. Verder worden vouchers niet langer beschouwd als van btw vrijgestelde waardepapieren. Dit betekent onder meer dat de uitgever van de voucher voortaan btw kan verrekenen.

Let op! Kortingsbonnen worden in het wetsvoorstel niet als voucher beschouwd. Verder is wettelijk bepaald dat de nieuwe regels niet mogen leiden tot een andere btw-heffing op toegangskaartjes, zoals voor bioscopen, en op vervoerbewijzen.

Telefoonkaarten

Voor telefoonkaarten verandert er door het wetsvoorstel weinig. Dit komt omdat de heffing van btw op telefoonkaarten momenteel al verloopt zoals in het wetsvoorstel wordt omschreven.


Hoe zit het met bewaartermijn personeelsdossier onder nieuwe privacywet?

Hoe zit het met de bewaartermijnen van persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming? Gaan deze veranderen zodra de nieuwe EU-wet geldt?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat in op 25 mei 2018. Dezelfde privacywetgeving  is dan van toepassing in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer.

Wijzigen bewaartermijnen onder nieuwe privacywet?

Zodra de AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als nu. Het uitgangspunt blijft dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking.

Fiscale bewaarplicht

Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst een werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn de loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze moet de werkgever 5 jaar bewaren nadat een werknemer uit dienst is.

2 jaar nadat werknemer uit dienst is

Voor andere gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens is de richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat de werknemer uit dienst is.

Sollicitatiegegevens

Het is gebruikelijk dat een organisatie sollicitatiegegevens verwijdert uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wel kan de sollicitant toestemming geven om zijn gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.

Lees meer over de AVG op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

Bron: Over Salaris.nl


Talentmanagement volgens twee derde medewerkers niet gericht op iedereen

Hoewel de meeste bestuurders en HR-managers zeggen het talentmanagementbeleid te richten op iedereen in de organisatie, ervaren lang niet alle medewerkers dit in de praktijk. Slechts 31 procent heeft het gevoel dat talentmanagement binnen de organisatie op hen gericht is. Volgens ruim een op de vijf medewerkers (21%) doet hun werkgever helemaal niet aan talentmanagement en 16 procent heeft überhaupt geen idee of er een talentmanagementbeleid is binnen de organisatie. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet, onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.

Medewerkers niet op talenten ingezet

Verder blijkt uit de Raet HR Benchmark dat twee derde van de medewerkers vindt dat hun leidinggevende op de hoogte is van hun ambities en talenten, maar dat slechts iets meer dan de helft (53%) ervaart dat zij ook daadwerkelijk worden ingezet op deze talenten. Het realiseren van effectief talentmanagement is volgens bestuurders een taak van HR. 64 procent zegt het belangrijk te vinden dat de HR-afdeling zich hard maakt voor het formulerenvan een duidelijke visie en het opstellen van een beleid op het gebied van talentmanagement.

HenkJan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet: “Iedereen heeft talent. Het is daarom van belang het talentmanagementbeleid op alle medewerkers te richten en niet enkel op de meest veelbelovende ‘happy few’. Dat medewerkers dit wel zo ervaren, geeft aan dat er werk aan de winkel is voor HR. Maak talentmanagement meer zichtbaar in de organisatie en zoek samen met medewerkers naar hun kwaliteiten. Neem de natuurlijke talenten en persoonlijke drijfveren van medewerkers hierbij als uitgangspunt. Juist door hier het werk op af te stemmen en meer te denken in rollen in plaats van functies, functioneren medewerkers het best, leren zij het snelst en zijn zij het meest gelukkig en gemotiveerd.”

Bron: Raet.nl


Maak kennis met onze dienst: Financieel

Heeft u (tijdelijke) ondersteuning op het gebied van debiteuren/crediteuren, het maken van facturen of financiële inrichting nodig? Korento kan u hiermee helpen. Neem contact met ons op voor vragen of de beschikbaarheid van onze consultants.