Nieuwsbrief juli – De laatste arbeidsmarktinformatie, certificeringen, onze HR Manager en meer..

Beste lezer,

Welkom bij onze nieuwste nieuwsbrief! Terwijl de Vierdaagse de derde dag er bijna op heeft zitten, schrijf ik deze nieuwsbrief. Onze collega Lise loopt ook mee. Hopelijk kunnen we haar morgen feliciteren met een opgespelde medaille! Sowieso al een knappe prestatie. Over tot de orde van de dag. Ontdek de nieuwe Korento certificeringen, impact van daglicht op werk, verzuimbureau tips, banenafspraak 2022 en inzichten over arbeidsongeschiktheid bij vrouwen. Ook stelt onze HR Manager, Tim Schuurmans, zich graag aan jullie voor! Blijf op de hoogte van de laatste arbeidsmarktinformatie.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Evelien Walsh

In deze nieuwsbrief:


Even voorstellen – Tim Schuurmans

Hallo, ik ben Tim Schuurmans, 42 jaar, na een lange relatie weer single en woonachtig in Limburg in de buurt van Roermond. Sinds 1 september 2010 werkzaam voor de mede-eigenaar van Korento en sinds 2013 als HR Manager ook werkzaam voor Korento.

In die hoedanigheid adviseer ik het management met betrekking tot het personeelsbeleid en voer het zelf ook uit. Daarnaast adviseer, stimuleer, begeleid en coach ik onze medewerkers om het aanwezige talent optimaal te benutten en verder tot ontwikkeling te laten komen. Hierbij word ik ondersteunt door de software van AFAS, Dialog en Skillstown en mijn collega Janneke die zich onder andere met werving bezighoudt.

Ik haal er veel plezier uit om bezig te zijn met de ontwikkeling van Korento als organisatie en al haar medewerkers. Ik probeer met enige regelmaat op kantoor in Arnhem aanwezig te zijn. Ik kom er graag om van de prettige werksfeer te proeven, aanspreekbaar te zijn voor collega’s, de cultuur uit te dragen en deel uit te maken van het geweldige teamgevoel. De ruimte en het vertrouwen dat Marion mij geeft om mijn werk te kunnen doen, stimuleert mij om mij zelf ook te blijven ontwikkelen.     

In mijn vrije tijd ben ik minimaal 1 keer per week te vinden op de tennisbaan en probeer ik daarnaast ook af en toe een fietstocht te maken op mijn gravelbike. Verder geniet ik van spontane uitstapjes en activiteiten met vrienden en familie, stedentrips naar het buitenland en verre reizen. Ik hoop ooit nog eens om de Nacht van Gulpen voor de 4e keer te gaan lopen, maar dan moet ik wel eerst tijd nemen om te trainen.


Korento certificeringen | Wij zijn mega trots op het behalen van meerdere certificaten!

Onze klanten staan centraal. We hechten enorm veel waarde aan de kwaliteit van onze diensten en de veiligheid van gegevens. Informatiebeveiliging en het continue kunnen en willen verbeteren is voor ons van groot belang voor het goed uitvoeren van onze diensten.

Certificeringen

We zijn dan ook trots om te vermelden dat we meerdere certificaten hebben behaald. Dit zijn de ISO9001, ISO27001, NEN7510 en ISAE3402-type II. Certificaten die onze toewijding aan informatiebeveiliging en kwaliteit onderstrepen.

Dit door de bijdrage van alle collega’s gedurende een periode van een jaar implementatie!

En trouwens, op de foto is een persoon niet zichtbaar omdat hij een certificaat voor zich houdt. Grappig hoe informatiebeveiliging soms onzichtbaar kan zijn, maar daarom niet minder belangrijk!

Zien jullie wie het is?


Werken zonder daglicht mag, maar is niet wenselijk

Stel dat er in het bedrijfspand enkele kamers zijn zonder ramen, waardoor er geen sprankje zon of zelfs daglicht binnenvalt. Verder zijn het prima vertrekken met een goede airconditioning en voldoende kunstlicht. Zijn deze kamers dan geschikt om er werkplekken in te creëren? Ja en nee!

Er zijn niet echt harde eisen gesteld aan het binnenkomen van daglicht op de werkplek. Artikel 3.6 van het Arbobesluit zegt hierover: “Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig.” Door de toevoeging ‘voor zover mogelijk’ is duidelijk dat er dus geen keiharde verplichting bestaat om te zorgen dat er daglicht doordringt op de werkplek. En áls er daglicht op de werkplek is, dan is ook de bepaling ‘voldoende’ een kwestie van interpretatie. Het is dus duidelijk dat de wetgever daglicht op de werkplek zeer wenselijk vindt, maar het niet af wil dwingen. 

Voldoende lux en roulatiesysteem

Een goede werkgever neemt echter het zekere voor het onzekere. Die begrijpt wel dat mensen een stuk prettiger werken als ze ook eens door een raam kunnen kijken. Is dat echt onmogelijk, dan kunnen andere maatregelen het werken in een kamer zonder daglicht in ieder geval draaglijker maken. Zo moet er voor kantoorwerk minimaal 500 lux-verlichting zijn, maar liever meer. Ook geheel andere maatrgelen, zoals een roulatiesysteem, kunnen werken zonder daglicht draaglijker maken. Werknemers zijn ook veel productiever als ze voldoende daglicht hebben op hun werkplek. Te lang op een plek met alleen kunstlicht zitten, kan zelfs slaapstoornissen en stress in de hand werken. 

Oudere werknemer meer licht nodig

Denk verder aan de positie van oudere werknemers. Na een bepaalde leeftijd gaat de souplesse van de ogen achteruit. Ze passen zich niet zo makkelijk meer aan en de lenzen laten minder licht door. Oudere werknemers kunnen daarom extra last van weinig licht hebben. Dit kan soms wel vijf keer minder zijn dan bij jonge mensen. Hierdoor kan een oudere werknemer die verder gezond is, door gebrekkig licht toch sneller moe worden. Een lichtplan opstellen voor de werkplek (artikel) is dus een goed idee.


Werkgever moet opletten bij inzet verzuimbureau

Verzuimbureaus kunnen werkgevers veel werk uit handen nemen. Ze verwerken de ziekmelding van arbeidsongeschikte werknemers en houden contact met met hen in verband met de re-integratie. De werkgever zal echter goed in de gaten moeten houden of zo’n verzuimbureau zich daarbij aan de regels houdt en geen schade veroorzaakt.

De medische informatie van een werknemer valt onder het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Het verstrekken van medische informatie aan derden is dan ook een schending van de privacy; de bedrijfsarts mag deze bijvoorbeeld niet aan de werkgever geven. Ook mag alleen een bedrijfsarts naar medische gegevens van een zieke werknemer vragen en deze registreren. Medewerkers van verzuimbureaus zijn hiertoe, tenzij ze bedrijfsarts zijn, dus niet bevoegd.

Verzuimbureaus kunnen schade veroorzaken

Een werkgever moet voorkomen dat verzuimbureaus werknemers te veel onder druk zetten om zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. Dit zal de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer geen goed doen. Daarnaast loopt de werkgever het risico dat een werknemer te vroeg weer aan het werk gaat, om vervolgens alsnog langdurig uit te vallen. Langdurig verzuim is niet alleen kostbaar, maar kan er zelfs toe leiden dat een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt voor de schade die hij daardoor hij daardoor oploopt.

Verzuimbureaus moeten zich aan de regels houden

Medewerkers van een verzuimbureau mogen volgens de AVG niet vragen naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Ook mogen zij de medische gegevens van de werknemers niet vastleggen in een digitaal dossier. In het verleden is gebleken dat verzuimbureaus zich niet altijd aan die regels houden, dus werkgevers moeten daarop letten.

Tips bij het gebruik van een verzuimbureau

Werkt een werkgever samen met een verzuimorganisatie, dan doet hij er goed aan werknemers regelmatig te vragen naar hun ervaringen met het bureau. In de overeenkomst die hij sluit met een bureau moeten duidelijke afspraken staan over de taken die het bureau voor hem uitvoert en moet de aansprakelijkheid geregeld zijn als het verzuimbureau zich niet aan deze afspraken houdt.


Doelstelling banenafspraak in 2022 opnieuw niet gehaald

In 2022 hebben werkgevers in de overheids- en marktsector de gezamenlijke doelstelling voor het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking niet behaald. Dat is al voor het derde jaar op rij. Ook afgelopen jaar was dit vooral te wijten aan de overheidswerkgevers.

De banenafspraak houdt in dat werkgevers in 2026 125.000 extra banen moeten hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking ten opzichte van de nulmeting uit 2012; 100.000 door ‘de markt’ en 25.000 door de overheid. Het aantal extra gerealiseerde banen stond eind 2022 echter op 81.117, terwijl dit volgens het ‘schema’ 92.500 moest zijn. In totaal waren er eind 2022 156.296 banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Dat in inclusief de 75.179 banen ten tijde van de nulmeting.

Achterstand overheid loopt op

Met 71.113 extra banen hebben de marktwerkgevers – net als in 2021 – de eigen tussentijdse doelstelling van 70.000 behaald. De overheidswerkgevers hebben met 10.004 extra banen nog niet de helft van de eind 2022 beoogde 22.500 banen gecreëerd. Kijkend naar alleen 2022, dan heeft de markt 10.146 extra banen gerealiseerd ten opzichte van eind 2021. Bij de overheid was er in die periode zelfs een daling te zien van 1.838 banen. Toch blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’ van het Sociaal Cultureel Planbureau dat 58,8% van de ondervraagde overheidswerkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, tegenover 18,3% van álle ondervraagde werkgevers.

Verbreding doelgroep banenafspraak

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, die jaarlijks rapporteert over de doelstellingen, complimenteert de marktwerkgevers, maar noemt het achterblijven van de overheidswerkgevers teleurstellend en zorgelijk. Specifieke maatregelen voor overheidswerkgevers moeten deze achterstand verkleinen. Eerder kondigde de minister al aan onder meer de doelgroep van de banenafspraak uit te willen breiden en het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de banenafspraak te hervatten, om zo het doel van 125.000 extra banen in 2026 te halen.


Vrouwen vaker arbeidsongeschikt dan mannen

Mannelijke werknemers in Nederland hadden in 2022 minder ziekteverzuim dan vrouwen. Het ziekteverzuim lag bij de werkneemsters gemiddeld 31% hoger. Voor organisaties is het interessant om – met behulp van HR Analytics – de statistieken los te laten op het eigen personeel. Zo kunnen gericht maatregelen genomen worden om verzuim te verminderen of te voorkomen.

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBR) blijkt dat vrouwen in 2022 een gemiddeld verzuimpercentage van 6,3% hadden en mannen 4,2%. De hoogte van het ziektverzuim dat hoofdzakelijk door het werk is veroorzaakt, scoort bij mannen en vrouwen nagenoeg gelijk. Bij mannen is dit 7,2%, bij vrouwen 7,3%. 

Hoeveel effect heeft werk op het ziekteverzuim?

Het verschil tussen mannen en vrouwen is groter waar het gaat om verzuim dat voor een deel van het werk veroorzaakt wordt: bij mannen 10,6%, bij vrouwen 12,7%. Ziekteverzuim dat niet is veroorzaakt door het werk heeft de hoogste scores: 75,1% bij mannen en 73% bij vrouwen.

Hoeveel effect heeft leeftijd op het ziekteverzuim gehad?

Bij zowel mannen als vrouwen is zichtbaar dat het ziekteverzuim met de jaren stijgt. In de leeftijdsperiode van 15 tot 65 jaar is het ziektverzuim bij beiden steeds wat hoger. Opvallend is dat in de leeftijdscategorie 65-75 jaar (toolbox) een daling in het verzuimpercentage te zien is. Voor latere leeftijden zijn bij CBR geen gegevens beschikbaar.

In alle leeftijdscategoriën is het ziekteverzuim bij vrouwen hoger dan dat van mannen, maar het verschil was in 2022 het grootst tussen mannen en vrouwen tussen de 25 en 45 jaar: meer dan het dubbele. Die verschillen zijn het meest zichtbaar bij verzuim dat voor een deel door het werk veroorzaakt wordt en verzuim dat niet werkgerelateerd is. 

Preventiemaatregelen nemen met HR Analytics

Organisaties doen er goed aan om dit soort analyses te maken van het ziekteverzuim van hun eigen werknemers. Vooral bij organisaties met veel personeel kunnen de uitkomsten veelzeggend zijn. 

Het toepassen van datamining, statistiek, analyse en modellering op gegevens over werknemers heet HR Analytics. Hiermee kunnen organisaties op een datagedreven manier strategische en voorspellende HR-analyses maken en beslissingen met data onderbouwen. Met een gedegen analyse is het onder meer mogelijk gerichte maatregelen te nemen om ziekteverzuim te verminderen of te voorkomen.


Bron: HR Rendement