Nieuwsbrief januari – Nieuwe collega’s, mentale klachten en groen, verhuiskosten en meer..

In deze nieuwsbrief:

Nieuwe collega’s

Deze maand zijn er vier nieuwe collega’s gestart bij Korento. We verwelkomen Marianne, Rebecca, Frank en Diana.
Benieuwd naar onze collega’s?


Minder mentale klachten door vergroening werkplek

Een groene werkomgeving is goed voor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers. Dat gaat verder dan het plaatsen van planten in kantoorruimtes. De geestelijke gezondheidszorg zet vergroening in voor de vermindering van mentale gezondheidsproblemen.

Werkgevers die activiteiten als lunchwandelen bij hun werknemers stimuleren, houden daar mogelijk weerbaarder werknemers aan over. ‘Buiten zijn’ kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mentale gezondheid. Dat dit belang inmiddels erkend wordt, blijkt uit ‘Recept voor Groene GGZ’, geschreven door vertegenwoordigers van 14 GGZ-instellingen. Hierin staan plannen om vergroening te gebruiken voor de verbetering van gezondheid en welzijn van medewerkers en cliënten. Daarvoor kijken de deelnemende organisaties niet alleen naar de arbeidsomstandigheden in het pand, maar ook naar de gebouwen zelf en de omgeving ervan. Dat leidde tot een aantal voorstellen voor een groenere GGZ:

  • Het actief betrekken van mensen in de omgeving van de GGZ-terreinen bij het vergroenen van de terreinen waarop de instellingen staan.
  • Het enthousiast maken van de behandelaars en begeleiders om vaker naar buiten te gaan met cliënten.
  • Het biodiverser en klimaatvriendelijk maken van gebouwen en terreinen die gebruikt worden voor de behandeling van cliënten.

Wandelen vermindert depressie en stress

Tijd in de natuur doorbrengen, heeft verschillende positieve effecten voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Buiten zijn werkt ontspannend waardoor het lichaam minder cortisol aanmaakt en meer oxytocine. Mensen ervaren dus minder stress en meer geluksgevoel. Daardoor maken ze makkelijker contact en voelen ze zich meer verbonden met anderen. Daarnaast zorgen bomen voor schone lucht doordat ze CO2– concentraties verminderen en schadelijke stoffen uit de lucht filteren. Wie buiten is, beweegt automatisch meer en dat is gezond. Elke dag wandelen kan klachten als depressie, stress en angststoornissen met de helft doen afnemen.

Vergroenen van de werkplek

Het Groene Recept is opgesteld in samenwerking met IVN Natuureducatie. Volgens Brits onderzoek voelen mensen die minstens 120 minuten per week in de natuur doorbrengen, zich gelukkiger. Nu staan veel bedrijfspanden in een stedelijke omgeving en tussen andere gebouwen. Toch zijn er ook dan mogelijkheden voor vergroening en meer groenbeleving. De werkplek vergroenen door plaatsen van planten en ‘groene’ wandbekleding verbetert het binnenklimaat. Daarnaast kunnen werkgevers lunchwandelen stimuleren, vaker bedrijfsactiviteiten in de buitenlucht organiseren en de mogelijkheden voor vergroening van de omgeving onderzoeken, eventueel in samenwerking met andere werkgevers op hetzelfde terrein of in hetzelfde pand. 


Het onbelast vergoeden van verhuiskosten van werknemers

Werkgevers kunnen in sommige gevallen tot een bepaald maximum een verhuizing van werknemers onbelast vergoeden. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Vergoedingen voor verhuiskosten zijn in principe loon van de werknemer, maar soms kan een werkgever zijn werknemer een onbelaste vergoeding betalen. Hiervoor moet de verhuizing verband houden met de dienstbetrekking van de werknemer. Is dat het geval, dan mag de werkgever een gericht vrijgestelde verhuiskostenvergoeding geven van maximaal € 7.750. Dit bedrag mogen werkgevers geven naast de vergoeding van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel.

Voldoende samenhang met dienstbetrekking als voorwaarde

De voorwaarde voor de onbelaste verhuisvergoeding is dus dat de verhuizing voldoende samenhangt met de dienstbetrekking (infographic). Daarvan is in elk geval sprake als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  • De werknemer verhuist binnen twee jaar na het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking of overplaatsing binnen de organisatie.
  • De afstand tussen de oude woning van de werknemer is meer dan 25 kilometer en door de verhuizing wordt de afstand tussen zijn nieuwe woning en zijn werk minstens 60% minder.

Er zijn echter meer situaties denkbaar waarin de verhuizing sterk samenhangt met de dienstbetrekking. In bijzondere situaties kan een werkgever zelfs een onbelaste verhuiskostenvergoeding geven aan een werknemer die bij de organisatie uit dienst gaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer daardoor niet langer in een dienstwoning kan blijven wonen.

Aan- en verkoopkosten woning zijn loon van werknemer

Er bestaat geen gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor aan- en verkoopkosten van woningen. Deze vergoedingen zijn loon van de werknemer. Maar de werkgever kan dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.


Let op bij thuiswerkvergoeding en vast klantbezoek

Als een werknemer op een thuiswerkdag een klant bezoekt, kan de werkgever voor zowel de thuiswerkvergoeding als reiskostenvergoeding een gerichte vrijstelling toepassen. Samenloop is mogelijk. Het wordt anders als de werknemer deze klant minimaal 40 dagen per jaar bezoekt.

Op Forum Salaris – een online platform van de Belastingdienst (account nodig) – zette de Belastingdienst vragen en antwoorden op een rij die zijn gesteld tijdens het Ondersteuning softwareontwikkelaars (OSWO) jaarcongres 2021 van de Belastingdienst. Eén van de vragen gaat over de vaste werkplek. 

Vaste plaats van werkzaamheden bij minimaal 40 dagen

De per 2022 geïntroduceerde gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR) voor de vergoeding van thuiswerkkosten (infographic) kan meestal niet samengaan met de gerichte vrijstelling voor reiskosten. Een onderneming moet een keuze maken voor een werkdag waarop de werknemer zowel (deels) thuiswerkt als zakelijk naar een vaste plaats van werkzaamheden reist: een zogenoemde ‘gemengde werkdag’ (vraag en antwoord)

Thuiswerk- en reiskostenvergoeding bij klantbezoek

Meestal is er niets aan de hand bij het bezoek van een klant op een thuiswerkdag. In dat geval kan de werkgever – naast de gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding – ook de reiskosten van het eigen of openbaar vervoer gericht vrijgesteld vergoeden. Maar als het gaat om een vast klantbezoek dat regelmatig plaatsvindt, kan er sprake zijn van een vaste plaats van werkzaamheden. Dat is het geval als de werknemer meer dan 40 dagen per kalenderjaar naar die klant reist. De thuiswerkdag waarop naar de vaste klant wordt gereisd, geldt hierdoor als ‘gemende werkdag’. Dat betekent dat de werkgever een keuze moet maken, omdat hij dan alleen de gerichte vrijstelling voor vergoeding voor de thuiswerkkosten óf voor de reiskosten kan benutten. 

Correctie in de aangifte loonheffingen bij 40 dagen of meer

Soms kan een werkgever vooraf niet bepalen hoeveel dagen een werknemer naar een klant zal reizen in een kalenderjaar. Als de werkgever aanneemt dat de werknemer minder dan 40 keer de klant gaat bezoeken, ontvangt de werknemer een thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding. Als achteraf blijkt dat hij de klant toch vaker dan 40 keer bezocht heeft, moet de werkgever de vergoedingen corrigeren in de aangifte loonheffingen. In dat geval kan hij achteraf maar op één van beide vergoedingen de gerichte vrijstelling toepassen.Einde ondernemersportaal ‘Digitaal aangeven ondernemers’

De laatste BTW-aangifte over 2021 is ook meteen de laatste aangifte die BTW-plichtigen kunnen doen via het ondernemersportaal ‘Digitaal aangeven ondernemers’. Het portaal is na 31 januari niet meer beschikbaar (met 1 uitzondering). De eerste BTW-aangifte over 2022 kan straks alleen gedaan worden via MijnBelastingdienst Zakelijk, administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener.

Waar al eerder de aangifte vennootschapsbelasting en de loonaangifte al verplicht via Mijn Belastingdienst Zakelijk zijn gaan lopen was dat voor de BTW nog niet zo. Maar vanaf dit jaar kunnen ook BTW-plichtigen hun aangifte niet meer doen via het ondernemersportaal ‘Digitaal aangeven ondernemers’. De laatste BTW-aangifte over 2021 is dus ook meteen de laatste aangifte die via het ‘oude’ ondernemersportaal gedaan kan worden.

Eerste aangifte via MijnBelastingdienst Zakelijk

De eerste BTW-aangifte (toolbox) over 2022 (infographic) zal dus via MijnBelastingdienst Zakelijk gedaan moeten worden. Eenmanszaken kunnen inloggen met DigiD bij Mijn Belastingdienst Zakelijk, wat een gratis inlogmiddel is. Maar voor andere rechtsvormen zoals de bv geldt dat niet. Zij moeten de digitale sleutel eHerkenning (video) kopen om binnen te komen, met betrouwbaarheidsniveau 3. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om via administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener BTW-aangifte te doen.

Uitzondering voor ondernemers die zich niet kunnen inschrijven

BTW-ondernemers die zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen nog wel even gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal. Voor hen verdwijnt het portaal verdwijnt pas als het voor alle ondernemers mogelijk is over te stappen op MijnBelastingdienst Zakelijk. Deze ondernemers kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om aangifte te doen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Bron: HR Rendement