Nieuwsbrief december – Kinderopvangtoeslag, kerstpakket of nieuwsjaarsgeschenk en modelovereenkomst in de wacht

Tegemoetkoming kinderopvang in 2017 omhoog

De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 omhoog. Nagenoeg alle ouders die gebruik maken van kinderopvang gaan er op vooruit. Omdat de minimale bijdrage van de overheid stijgt van 23,8% naakidsr 33,3%, profiteren zeker de hogere inkomens.

Als u voor één of meer van uw kinderen kinderopvang heeft geregeld, kunt u hiervoor een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Deze tegemoetkoming, de kinderopvangtoeslag, gaat volgend jaar omhoog. Als u aan de voorwaarden voldoet heeft u altijd recht op toeslag, los van de hoogte van uw inkomen.

Let op! De toeslag blijft inkomensafhankelijk en wordt dus minder naarmate uw inkomen stijgt.

Meer toeslag voor hogere inkomens

Met name hogere inkomens krijgen volgend jaar verhoudingsgewijs meer toeslag. Dit komt omdat de minimale bijdrage van de overheid voor het eerste kind stijgt van 23,8% naar 33,3%. Dit minimumpercentage is van toepassing op inkomens vanaf ongeveer €100.000.

Verhoging maximale uurprijs

De toeslagen worden verhoogd, maar daarnaast wordt volgend jaar ook een verhoging doorgevoerd van de maximale uurprijs waarvoor u toeslag kunt krijgen. Deze bedraagt 2,5% en er vindt een indexatie van de uurprijs met 1,6% plaats. Daar staat tegenover dat ook het toetsinkomen, het inkomen dat bepaalt hoeveel toeslag u krijgt, wordt geïndexeerd. Tenslotte wordt de regeling verlengd dat u een half jaar werkloos mag zijn, alvorens de toeslag vervalt.

Wat scheelt dat in de portemonnee? 

Stel: u heeft twee kinderen waarvoor u bij beiden gebruik maakt van 100 uur dagopvang per maand à €7 per uur. U heeft een partner en een gezamenlijk inkomen van €50.000. U krijgt volgend jaar €504 meer toeslag. Bij een gezamenlijk inkomen van €100.000 krijgt u volgend jaar €408 meer toeslag.

Tip: Voor de kinderopvangtoeslag geldt geen vermogenstoets. Dit betekent dat u de toeslag ook krijgt als u over een flink vermogen beschikt. Bovendien draagt de overheid altijd bij via de kinderopvangtoeslag, ook voor hogere inkomens. Vraag de toeslag dus altijd aan als uw kinderen opvang genieten.


Kerstpakket of nieuwjaarsgeschenk?

Krijgt uw personeel elk jaar een kerstpakket, maar is uw vrije ruimte dit jaar al vol? Voorkom dan 80% belastingheffing en vervang het kerstpakket door een nieuwjaarsgeschenk.gift

Aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen zijn binnen de werkkostenregeling niet belast tot 1,2% van uw totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Overschrijdt u dit jaar de vrije ruimte door een kerstpakket aan uw personeel te geven, dan bedraagt de belastingheffing 80% over deze overschrijding.

U kunt deze belastingheffing voorkomen door in plaats van een kerstpakket een nieuwjaarsgeschenk te geven. Het nieuwjaarsgeschenk kunt u dan immers in uw vrije ruimte van 2017 onderbrengen.

Let op! Bedenk wel dat schuiven weinig zin heeft als u in 2017 eenzelfde tekort in uw vrije ruimte verwacht.


Modelovereenkomst in de wacht

De staatssecretaris heeft aangekondigd dat de handhaving rondom de Wet DBA in ieder geval is uitgesteld tot 1 januari 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdmodelovereenkomstrachtnemers tot die tijd geen naheffingen en boetes krijgen, tenzij sprake is van kwaadwillende opdrachtgevers. De Belastingdienst heeft op haar website aangegeven hoe u voorlopig om kunt gaan met de modelovereenkomsten.

Onderzoek arbeidswetgeving
Het kabinet gaat de komende tijd de arbeidswetgeving nader beoordelen en met name onderzoeken hoe de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘geen verplichting tot persoonlijke arbeid’ concreter en meer in lijn met het huidige maatschappelijke beeld van arbeidsverhoudingen kunnen worden ingevuld.

Modelovereenkomt op laag pitje
Totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, kunt u de modelovereenkomsten voorlopig op een laag pitje zetten. Dit betekent dat als u met een modelovereenkomst werkt, u dit niet hoeft te stoppen maar die werkwijze gewoon kunt voortzetten. Werkt u nog niet volgens een modelovereenkomst, dan hoeft u dat nu ook nog niet te gaan doen. Concreet betekent dit dat u dus geen modelovereenkomst hoeft af te sluiten, dat u uw werkwijzen nog niet hoeft aan te passen en dat u ook geen eigen overeenkomsten meer hoeft voor te leggen bij de Belastingdienst. U kunt er gewoon voor kiezen om de resultaten van het onderzoek af te wachten. De Belastingdienst zal aan u geen naheffingen of boetes opleggen.

Kwaadwillende opdrachtgevers
Er geldt een uitzondering voor kwaadwillende opdrachtgevers. Bij hen gaat de Belastingdienst vanaf 1 mei 2017 onverkort handhavend optreden. U hoeft echter niet bang te zijn dat u al snel als kwaadwillend wordt aangemerkt. Daarvoor moet u, terwijl u weet of had kunnen weten dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, echt opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. Het gaat dus niet om situaties waarin mogelijk onzekerheid is over het begrip gezagsrelatie maar alleen om opdrachtgevers die opereren in een context van opzet, fraude of zwendel.


Tijdelijk of vast dienstverband na contractverlenging?

Veel tijdelijke arbeidscontracten lopen af op 31 december. Dan doet zich voor werkgevers altijd de vraag voor of het dienstverband met de werknemer voortgezet moet worden of niet. Soms speelt daarbij ook een rol of de werknemer bij verlenging van het contract in vaste dienst treedt.

Hoe zit het ook alweer met de regels rondcontractom tijdelijke en vaste contracten?
Sinds juli 2015 zijn de regels wanneer sprake is van een tijdelijk of een vast dienstverband, de zogenaamde ketenregeling, aangepast. Er is sprake van een vast dienstverband wanneer meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd of wanneer het dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd. Deze keten kan worden doorbroken als tussen twee contracten een periode van ten minste zes maanden zit.

Let op! In sommige cao’s is van deze ketenregeling afgeweken, bijvoorbeeld bij uitzendkrachten. De wettelijke periode van twee jaar voor een tijdelijk contract, mag bij cao worden verlengd tot maximaal vier jaar en het aantal tijdelijke contracten mag in plaats van drie naar zes worden verhoogd. Ook is de ketenregeling niet van toepassing op jongeren tot 18 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken. Is op de arbeidsovereenkomsten een cao van toepassing, dan is het goed om even na te gaan of die cao op deze punten afwijkt van de wettelijke ketenregeling.

Arbeidsovereenkomst van vóór 1 juli 2015
Ook belangrijk: de huidige ketenregeling geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vanaf 1 juli 2015. Op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015 is de oude ketenregeling nog van toepassing. Deze hield in dat er na drie tijdelijke contracten of na een periode van meer dan drie jaar een vast dienstverband bestaat. Deze keten kon worden doorbroken indien er tussen twee contracten een periode van ten minste drie maanden zat.

Voorbeeld
Een voorbeeld: op 1 mei 2015 heeft u een werknemer aangenomen op basis van een tijdelijk contract voor de duur van drie jaar. Omdat het contract vóór 1 juli 2015 is aangegaan, geldt de oude ketenregeling nog, waarbij een tijdelijk contract maximaal drie jaar mag duren. Het contract loopt nu op 1 mei 2018 af, zonder dat sprake is van een vast dienstverband. Vergeet echter niet om de werknemer uiterlijk een maand voordat het contract eindigt schriftelijk te laten weten of u het dienstverband voortzet of niet.

Bronnen van deze artikelen: Boschland

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *