Nieuwsbrief december – Kerstpakketten in de loonheffing?

KerstpakketKerstpakketten in de loonheffingen: zo moet dat!

Als een werkgever kerstpakketten uitdeelt, moet hij de waarde van die pakketten op de juiste manier opnemen in de administratie. Doet hij dat niet, dan moet de ontvanger er belasting over betalen en dat maakt een kerstgeschenk een stuk minder zalig.

Deelt uw organisatie een kerstpakket uit aan werknemers, dan is het niet de bedoeling dat de waarde van zo’n pakket bij het belaste loon van de werknemer wordt geteld. Dan betaalt hij er immers uiteindelijk zelf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over. Om de kerstpakketten onbelast te laten, moet de werkgever ze aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Ook voor uw organisatie is dit gunstig: er zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de pakketten.

Kerstpakket wordt nieuwjaarspakket

Als uw organisatie in 2019 al aardig wat vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte heeft ondergebracht, kan de grens van 1,2% van de fiscale loonsom (tool) akelig dicht in de buurt komen of zelfs al overschreden zijn. In dat geval kan het aantrekkelijk zijn om in plaats van een kerstpakket een nieuwjaarsgeschenk uit te delen. Het moment waarop de werknemers hun pakket ontvangen, bepaalt namelijk het tijdvak waarin het in de loonaangifte opgenomen moet worden.
Door het uitreiken van het pakket over de jaarwisseling heen te tillen, kan het feestelijke geschenk in de vrije ruimte van 2020 ondergebracht worden. De werkgever vermijdt zo 80% eindheffing over de overschrijding van de vrije ruimte van 2019. Bovendien is de vrije ruimte over 2020 groter, waardoor de kans op het betalen van eindheffing kleiner is.

Eindheffing voor geschenken aan derden

Krijgen uitzendkrachten en freelancers die voor uw organisatie werken hetzelfde kerstpakket, dan is het gebruikelijk dat uw organisatie de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. Voor het berekenen van de eindheffing voor geschenken aan derden is de waarde van het geschenk van belang.

  • Is de waarde van het geschenk niet meer dan € 136, dan geldt een eindheffingstarief van 45%.
  • Is de waarde hoger dan € 136, dan is over de volledige waarde van het geschenk – en dus niet alleen over het deel boven de € 136 – 75% eindheffing verschuldigd.

In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. Uw organisatie moet de freelancer of uitzendkracht bovendien laten weten dat de eindheffing al is afgetikt.

 


Lonen van werknemers in 2020 hoger dan verwacht prinsjesdag

Met Prinsjesdag 2019 voorspelde het CPB voor 2020 een contractloonstijging van 2,5%, maar de AWVN komt met een nieuwe berekening uit op een stijging van gemiddeld 3,1%. De verwachting is dat de koopkracht nog meer zal toenemen.

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) voorziet dat de lonen in 2020 sterker zullen stijgen dan een paar maanden geleden werd verwacht. Met Prinsjesdag voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) een stijging van 2,5% van de lonen die de sociale partners in de cao’s afspreken. Uit een recente analyse die de AWVN voor het FD heeft uitgevoerd, blijkt echter dat er sprake is van een verwachte toename van de cao-lonen van gemiddeld 3,1%. Dit hogere percentage is met name te danken aan de hogere loonafspraken in een aantal grotere cao’s. Uit een nadere analyse van de AWVN blijkt ook dat de koopkracht van werknemers verder zal toenemen.

Loonstijging groeit van 2,5% naar 3,1%

Dit jaar zijn er tot nu toe 148 cao’s afgesloten die pas na 2020 zullen vervallen. Deze cao’s leiden komend jaar voor 942.000 werknemers tot een loonstijging van zeker 3,4%. Dit percentage is vrij hoog doordat de cao-partijen in de grote cao’s voor de sectoren horeca en metaal en techniek opvallend forse loonstijgingen zijn overeengekomen. De AWVN berekent dat als voor werknemers voor wie al een cao is afgesloten de cao-lonen gemiddeld 3,4% stijgen en voor de rest van de Nederlandse werknemers de cao-lonen met gemiddeld 3% omhooggaan, voor 2020 een gemiddelde loonstijging van 3,1% reëel is. Dit is dus een hoger percentage dan de 2,5% die het CPB in september voorzag. Het CPB komt zelf volgende week met geactualiseerde ramingen voor 2020.

Naar verwachting stijgt ook de koopkracht sterker

Het CPB voorspelde met Prinsjesdag al een koopkrachtstijging van 2,1%, ervan uitgaande dat er niets verandert in de persoonlijke situatie van mensen. Maar de verwachting is dat volgend jaar de inflatie vermoedelijk sterk zal dalen, als het effect van het per 1 januari 2019 verhoogde BTW-tarief is uitgewerkt. De afname van de inflatie leidt samen met de hogere cao-loonstijgingen tot een positief verschil voor werknemers en zal de koopkracht nog verder verbeteren.


ExternePersoneelskosten drukken resultaat zorginstellingen

De kosten van inhuur van medewerkers door ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015 en 2018 met 49 procent gestegen. Deze kosten vormen een steeds groter deel van de bedrijfslasten in die zorgsectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de financiën van zorginstellingen.
De totale bedrijfslasten van de vier grootste zorgsectoren namen in de periode 2015–2018 sterker toe dan de bedrijfsopbrengsten. Bijna drie kwart van de stijging van de bedrijfslasten in deze periode is toe te schrijven aan een toename van de personeelskosten. Niet alleen de kosten van het vaste personeel zijn toegenomen, maar vooral de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De kosten van het vaste personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9 procent tot 37,2 mld euro in 2018. De kosten van het ingehuurde personeel namen in dezelfde periode met 49 procent toe tot 2,7 mld euro in 2018.Kosten niet in loondienst

Resultaat bij drie van de vier grootste zorgsectoren gedaald

In 2018 was het resultaat voor belastingen van drie van de vier grootste zorgsectoren lager dan in 2017, onder meer door de relatief sterke stijging van de kosten van de inhuur van personeel. In de geestelijke gezondheidszorg was de daling van het resultaat met 80 procent het grootst. Het resultaat van de geestelijke gezondheidszorg was hierdoor nog maar net positief. Het minst sterk was de daling bij de ziekenhuizen (3 procent). De uitzondering is te vinden bij de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, waar het resultaat juist groeide. De opbrengsten in deze sector namen onder meer toe vanwege extra gelden voor een kwaliteitsimpuls in de verpleeghuiszorg en door de toenemende vraag naar zwaardere zorg. De kosten stegen ook, maar minder sterk dan de opbrengsten.


Fijne feestdagen en een succesvol 2020!

Ons kantoor is 25 dec t/m 1 januari gesloten.

Voor spoedgevallen kun je mailen naar Marion Westerbeek. m.westerbeek@korento.nl