Nieuwsbrief april- NOW 5, pestgedrag, WTL correctie en meer

In deze nieuwsbrief:

Aanvraagloket NOW-subsidie opent eerder en sluit later

Om werkgevers langer gelegenheid te geven om een aanvraag in te dienen voor de vijfde periode van de NOW, heeft UWV besloten het loket vervroegd open te stellen en later te sluiten. Het loket is vanaf donderdag 6 mei tot en met woensdag 30 juni 2021 geopend.

In eerste instantie zou het loket geopend zijn van 17 mei tot en met 13 juni 2021. UWV hoopt met de uitbreiding van de aanvraagtermijn van de ‘vijfde periode NOW’ – de regeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021 – werkgevers te helpen die sneller een tegemoetkoming nodig hebben en daarnaast werkgevers de gelegenheid te geven langer na te denken of zij een aanvraag willen indienen. De aanvraag verloopt via de site van UWV. In de vijfde periode gelden dezelfde percentages (artikel) als in de vierde periode van de NOW.

74.000 toekenningen in vierde periode NOW           

Uit een door UWV gepubliceerde factsheet (pdf) blijkt dat ongeveer 74.000 aanvragen toegekend zijn voor de vierde periode NOW. Ruim 3.000 aanvragen zijn afgewezen omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Het gros van de toekenningen (ruim 45.000) was voor organisaties die actief zijn in de horeca en catering, detailhandel of overige commerciële dienstverlening. Het totaal aan tot nu toe uitgekeerde voorschotten voor deze periode bedraagt € 2,1 miljard. UWV verwacht dat dit uiteindelijk uitkomt op een bedrag van € 3,2 miljard. Met het verwachte voorschotbedrag van de vierde periode komt het totaal aan toegekende voorschotten uit op € 18,3 miljard. De eerste periode NOW was goed voor € 7,9 miljard (139.500 toekenningen), periode twee kwam uit op € 4,3 miljard (63.500 toekenningen) en periode drie kostte € 2,8 miljard (77.000 toekenningen).

Gevolgen corona voor werkgelegenheid beperken

De NOW – de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid – is onderdeel van het coronabeleid van het demissionair kabinet. De tegemoetkoming voor werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies van minimaal 20% hebben geleden over een periode van drie maanden, heeft als doel de gevolgen van corona voor de werkgelegenheid zo beperkt mogelijk te houden. 


Bij bezwaar per mail moet fiscus herstelkans bieden

Een belastingplichtige die een bezwaar per mail indient bij de Belastingdienst moet van de fiscus de mogelijkheid krijgen om het bezwaar alsnog schriftelijk in te sturen. Geeft de inspecteur de belastingplichtige de kans niet om dit verzuim te herstellen dan is het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

Is een belastingplichtige het niet eens met een aanslag of beschikking dan moet hij binnen zes weken na dagtekening van de aanslag/beschikking een bezwaarschrift (tool) indienen bij de Belastingdienst. Dit moet schriftelijk per post. De man in deze zaak had echter per mail bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag BPM op 28 juli 2017. In deze mail stond dat het bezwaarschrift per post zou worden nagezonden. Na de ontvangst van een aanmaning en dwangbevel gaf de man aan dat al bezwaar was gemaakt en stuurde een kopie ervan naar de inspecteur op 21 november 2017. De inspecteur verklaarde het bezwaarschrift niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. De man ging hiertegen in beroep.

Mail speelde rol voor ontvankelijkheid

De rechtbank gaf de inspecteur gelijk omdat de man niet kon aantonen dat er op tijd een bezwaarschrift was ingediend. Bij het gerechtshof liep het echter wat anders. De man gaf aan dat het bezwaarschrift op 28 juli per mail en ook per (niet-aangetekende) post was verstuurd. Hij had voor deze manier gekozen omdat het volgens hem regelmatig gebeurde dat een per post verstuurd bezwaarschrift niet door de inspecteur was ontvangen. Hof Arnhem-Leeuwarden gaf de man gelijk. Het bezwaarschrift was weliswaar per mail maar ruim binnen de bezwaartermijn ontvangen. Het was echter niet te controleren of het bezwaar ook op tijd op de post was gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat voor de ontvankelijkheid van het bezwaar de mail geen rol speelde.

Kans moeten krijgen om verzuim te herstellen

De inspecteur had de man de kans moeten geven om het verzuim (indiening van bezwaar moet per post en niet per mail) te herstellen binnen een bepaalde termijn. Zo is ook het beleid van de Belastingdienst. Nu hij dit niet heeft gedaan is het bezwaar onterecht niet-ontvankelijk verklaard. Het hoger beroep van de man werd dus gegrond verklaard en de inspecteur moet opnieuw uitspraak doen in deze zaak.


Vaker pestgedrag in grote en hiërarchische organisaties

Overal waar mensen zijn, wordt gepest, dus ook in bedrijven en ook door volwassenen. Er zijn wel een aantal factoren die de kans op pestgedrag op de werkvloer vergroten. Zo komt pesten vaker voor in grote organisaties en in sterk hiërarchische organisaties.

Sectoren die hoog scoren wat pestgedrag betreft zijn de industriële en de grafische sector. Maar ook bij defensie en de politie is pesten een probleem. De groep werknemers die de grootste kans lopen om gepest te worden, zijn werknemers tussen de 40 en 49 jaar. Werknemers die ouder zijn, lopen juist de minste kans. Waarschijnlijk speelt competitiedrang hierbij een rol. Wie als bedreigend wordt ervaren, loopt risico te worden uitgeschakeld. Ook werknemers die door hun uiterlijk of gedrag afwijken van hun collega’s zijn een geliefd doelwit van pestkoppen.

Oorzaken van pesten

Om pesten te voorkomen is het belangrijk dat u inzicht heeft in de oorzaken van pesten. Onderlinge jaloezie is één van de oorzaken. Een nieuwe medewerker die enorm zijn best doet bijvoorbeeld, en goede resultaten boekt waardoor hij al snel de leukere klussen krijgt toebedeeld, kan het mikpunt worden. Wees er daarom op bedacht dat deze nieuwe collega slachtoffer kan worden van geroddel, achterklap en pesten. Let op de reacties van de directe collega’s. Als ze zich hierover niet uitlaten tegenover de leidinggevende, is de kans aanwezig dat ze op een minder fraaie manier hun ongenoegen uiten.

Risicofactoren pesten in de RI&E

Ontevredenheid over de werkomgeving en de arbeidsomstandigheden is een andere oorzaak van het ontstaan van pestgedrag. Zwak leiderschap vergroot de kans op pesten op de werkvloer aanzienlijk. Ook als werknemers weinig invloed hebben op het werk dat ze doen, kan dit pesten in de hand werken, omdat werknemers dan sneller gefrustreerd raken. Dit zijn allemaal risicofactoren die kunnen leiden tot pestgedrag. Deze risico’s moeten worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het plan van aanpak kan de werkgever aangeven welke maatregelen hij gaat nemen om de risico’s weg te nemen of te beperken.


Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

Werkgevers hebben nog tot uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening. In deze berekening staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij krijgen voor 2020.

Organisaties die vorig jaar recht hadden op een LKV en (jeugd-)LIV ontvingen hiervoor een voorlopige berekening van UWV. Deze berekening is gebaseerd op de aangifte loonheffingen en de correctieberichten over het jaar 2020 die de werkgever tot en met 31 januari 2021 heeft ingediend. Ze moeten deze berekening heel goed controleren om geen voordelen mis te lopen.
Klopt de voorlopige berekening niet of missen er gegevens? Dan is het goed om de ingediende aangiften loonheffingen 2020 te controleren. De werkgever kan hiervoor tot en met 1 mei 2021 correctieberichten indienen bij de Belastingdienst.

Correctieberichten van na 1 mei niet meegenomen in definitieve berekening

Correctieberichten van na 1 mei 2021 neemt de fiscus niet mee in de definitieve berekening die de werkgever uiterlijk op 31 juli ontvangt. Correctieberichten die zijn ingediend na 1 mei 2021 worden wel in de polisadministratie verwerkt.
Als een aanvraag van een werknemer voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2021 nog in behandeling was, staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring wordt toegekend, kan de werkgever de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Hij doet dit door een correctiebericht uiterlijk 1 mei in te dienen.

Definitieve berekening vóór augustus bekend

De definitieve beschikking ontvangt de werkgever vóór 1 augustus 2021 van de Belastingdienst. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. Hij doet dat in ieder geval binnen zes weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2021. Diezelfde deadline van zes weken na de dagtekening van de beschikking geldt voor het indienen van bezwaar en beroep.


Hoe in gesprek te gaan met werknemer met geldproblemen

Het Nibud heeft een set hulpmiddelen bij geldproblemen van werknemers gepubliceerd. Een signaalkaart en gesprekshandreiking geven HR-professionals en leidinggevenden handvatten om met werknemers met (dreigende) geldproblemen in gesprek te gaan.

Geldproblemen en de bijkomende stress kunnen in coronatijd veel voorkomen, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het vroegtijdig signaleren van problemen en het bieden van gerichte hulp kan hierbij helpen. Werkgevers kunnen hierin een grote rol spelen. De signaalkaart (pdf) van het Nibud helpt bij het herkennen van veelvoorkomende signalen bij geldproblemen, zoals een hoog ziekteverzuim, het door een werknemer regelmatig vragen om meer uren en het verzoek vakantiedagen uit te betalen. De gesprekshandreiking (pdf) ondersteunt bij het in gesprek gaan met de werknemer. Vaak wachten mensen met geldproblemen lang voordat ze hulp zoeken, waardoor een kleine achterstand vaak is uitgegroeid tot een grotere schuld. Door tijdig in gesprek te gaan en de werknemer te verwijzen naar passende hulpverlening, kunnen problematische schulden worden voorkomen.

Geldproblematiek van grote invloed

Bij drie op de vijf organisaties lopen werknemers rond met geldproblemen, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. Geldproblematiek is vaak van grote invloed op het functioneren van werknemers, zowel privé als professioneel. Geldproblemen van werknemers hebben voor werkgevers ook gevolgen. Productiviteitsafname, verhoogde kosten voor ziekteverzuim en aanvullende kosten voor administratieve taken zoals het verwerken van loonbeslagen zijn hiervan enkele voorbeelden.

Passende hulp voor mensen met geldzorgen

Voor mensen met geldzorgen zijn er in Nederland veel mogelijke vormen van schuldhulpverlening en ondersteuning. Om iemand naar de juiste instanties door te verwijzen, is het belangrijk om te weten welke hulp het beste bij die persoon past. Via de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) kunnen werknemers met geldproblemen zowel digitaal als telefonisch – ook anoniem – contact opnemen. Daar worden zij geholpen de weg te vinden naar de organisatie die hen het beste kan helpen. De NSR is online bereikbaar op geldfit.nl en telefonisch via 0800-8115. Een werkgever kan bijvoorbeeld in een gesprek, via intranet of op een andere manier werknemers hierover informeren.

Bron: HR Rendement