Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

Werkgevers vinden het in deze tijd extra belangrijk dat werknemers elkaar zien, maar ze kunnen werknemers niet zonder meer verplichten om hun webcam aan te zetten bij een online overleg. Dat kan alleen als de ondernemingsraad (OR) ermee instemt.

In principe bepaalt de werkgever hoe werknemers hun werk moeten uitvoeren. Het coronavirus zorgt echter voor een uitzonderlijke situatie. Omdat werknemers massaal thuiswerken, vindt overleg nu meestal online plaats. Veel werkgevers willen dat werknemers hun webcam aanzetten bij het overleg, zodat zij elkaar regelmatig zien. Werknemers kunnen de webcam juist ervaren als een inbreuk op hun privacy.
Een werkgever die videovergaderen als standaard wil invoeren voor online overleg, moet eerst langs de ondernemingsraad. Dit betreft namelijk een regeling op het gebied van het werkoverleg, en daarbij heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1i WOR).

OR heeft instemmingsrecht bij de bescherming van persoonsgegevens

Een werkgever zal goed moeten onderbouwen waarom hij wil dat werknemers hun camera gebruiken voor online overleg. Daarbij moet hij ook duidelijkheid geven over het privacyvraagstuk. Hij moet ervoor zorgen dat de regeling voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Worden er bijvoorbeeld opnames gemaakt bij het online overleg, en zo ja, wat gebeurt er met deze opnames? Waar worden de beelden opgeslagen en hoelang worden ze bewaard? Ook op dit punt heeft de OR instemmingsrecht, want het betreft de bescherming van persoonsgegevens van (alle of groepen) werknemers (artikel 27, lid 1k WOR).

Thuiswerkreglement is ook na coronacrisis van belang

De kans is groot dat werknemers ook in de toekomst vaker vanuit huis zullen werken. Dit is daarom hét moment om een thuiswerkreglement (tool) op te stellen, als de organisatie zo’n reglement nog niet heeft. De werkgever doet er verstandig aan om de OR hierbij te betrekken, want elk voorgenomen besluit dat de arbeidsomstandigheden van (een groep) werknemers kan beïnvloeden is instemmingsplichtig (artikel 27, lid 1d WOR). De OR kan hiervoor advies inwinnen bij interne en externe deskundigen (artikel 16 WOR).
Ook moet de OR  het draagvlak onder de achterban onderzoeken voor de verschillende keuzes en maatregelen. Heeft de achterban bezwaar tegen het gebruik van de webcam? Veel programma’s beschikken tegenwoordig over een blur-functie die de achtergrond vervaagt of verfraait.

Bron: HR Rendement