Hoe zit het met bewaartermijn personeelsdossier onder nieuwe privacywet?

Hoe zit het met de bewaartermijnen van persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming? Gaan deze veranderen zodra de nieuwe EU-wet geldt?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat in op 25 mei 2018. Dezelfde privacywetgeving  is dan van toepassing in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer.

Wijzigen bewaartermijnen onder nieuwe privacywet?

Zodra de AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als nu. Het uitgangspunt blijft dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking.

Fiscale bewaarplicht

Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst een werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn de loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze moet de werkgever 5 jaar bewaren nadat een werknemer uit dienst is.

2 jaar nadat werknemer uit dienst is

Voor andere gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens is de richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat de werknemer uit dienst is.

Sollicitatiegegevens

Het is gebruikelijk dat een organisatie sollicitatiegegevens verwijdert uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wel kan de sollicitant toestemming geven om zijn gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.

Lees meer over de AVG op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

Bron: Over Salaris.nl