Eigenrisicodragerschap 2024 aanvragen vóór 2 oktober

Werkgevers die per 1 januari 2024 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober 2023 bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal tien jaar opdraait voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden (tool) voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Hetzelfde geldt als een werkgever eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet in beide gevallen 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor het eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2024 is dus 1 oktober 2023.

Eigenrisicodragers betalen geen Whk-premie

Werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk verzekerd via UWV. Zij dragen dan ook gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Deze premie bestaat uit een deel voor ZW-uitkeringen en een deel voor WGA-uitkeringen voor flexibele en vaste krachten. Organisaties die eigenrisicodrager zijn geworden voor één van die verzekeringen betalen dat deel van de premie dus niet. UWV betaalt in dat geval ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die daar recht op hebben. Deze kosten zijn – maximaal tien jaar – voor de eigenrisicodrager zelf. Veel eigenrisicodragers sluiten een particuliere verzekering af voor de WGA en ZW. 

Verhoging terugkeerpremie ZW

Let op, voor een (middel)grote werkgever die eigenrisicodrager is voor de ZW gaat per 1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog die hij betaalt als hij het eigenrisicodragerschap beëindigt. De terugkeerpremie stijgt dan van de helft van de sectorale premie naar de volledige sectorale premie. Is een werkgever per 1 januari 2022 of 1 juli 2022 teruggekeerd naar de publieke verzekering bij UWV? Dan blijft hij minimaal de halve sectorale premie betalen. AIs hij echter per 1 januari 2023 of per 1 juli 2023 is teruggekeerd, betaalt hij per 1 januari 2024 minimaal de volledige sectorale premie.

Advies van ondernemingsraad is nodig

Een werkgever die het eigenrisicodragerschap overweegt, doet er verstandig aan om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen en een strak verzuimbeleid na te leven. Hij moet de ondernemingsraad (OR) in de overweging betrekken, aangezien de OR adviesrecht heeft bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Als de werkgever de OR nog niet heeft geïnformeerd over de voorgenomen overstap naar het eigenrisicodragerschap, is de deadline van hoogstwaarschijnlijk 1 oktober niet meer haalbaar.

Bron: Rendement.nl