Eigen risico dragen ZW – wat doet werkgever en wat doet UWV?

Minister Asscher van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het UWV en de eigenrisicodrager voor de Ziektewet en vervolgens over de informatievoorziening door het UWV aan ZW-gerechtigden van eigenrisicodragers.

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet (ZW), ook als een werkgever eigenrisicodrager wordt voor ‘zijn‘ werknemers.

Het eigenrisicodragerschap brengt mee dat de werkgever de ZW-uitkeringen aan zijn werknemers volledig voor zijn rekening moet nemen en verantwoordelijk wordt voor hun re-integratie. Daarnaast verricht de eigenrisicodrager enkele andere taken bij de uitvoering van de ZW.

1 Taakverdeling tussen UWV en eigenrisicodrager

De verzekerde werknemer moet zich binnen twee dagen ziek melden bij zijn eigenrisicodragende werkgever (zie artikel 38a ZW). Deze meldt dit vervolgens binnen twee dagen daarna aan het UWV.

Aanspraak op ziekengeld

De eigenrisicodrager beoordeelt of de verzekerde werknemer ziek is en aanspraak heeft op ziekengeld. Bij deze beoordeling moet de eigenrisicodrager zich laten adviseren door een bedrijfsarts. Hierbij zijn verschillende uitkomsten mogelijk.

Als de bedrijfsarts van oordeel is dat de verzekerde werknemer ziek is, dan berekent de eigenrisicodrager de hoogte van het dagloon en gaat tot betaling van het ziekengeld over. De bedrijfsarts kan ook van oordeel zijn dat de verzekerde werknemer inmiddels is hersteld. Deze kan het met dat oordeel wel of niet eens zijn.

Beschikking UWV en bezwaar maken

De eigenrisicodrager meldt in beide gevallen aan het UWV dat er volgens hem geen recht op ziekengeld (meer) bestaat en verzoekt het UWV daarom om een beschikking te geven. De eigenrisicodrager moet die beschikking goed voorbereiden en gemotiveerd aangeven waarom die moet worden genomen, indien nodig onderbouwd met stukken.

Het UWV toetst het verzoek van de eigenrisicodrager en geeft, indien akkoord, de beschikking af. Tegen deze beschikking kan de verzekerde werknemer desgewenst bezwaar maken bij het UWV. Dit wordt op de beschikking vermeld.

De eigenrisicodrager moet ook over andere beslissingen het UWV verzoeken om een beschikking te geven, bijvoorbeeld als hij vindt dat een maatregel moet worden opgelegd omdat de verzekerde werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

Ook tegen deze beschikkingen kan de verzekerde werknemer uiteraard bezwaar maken bij het UWV.

Door deze taakverdeling tussen de eigenrisicodrager en het UWV, wordt gewaarborgd dat een eigenrisicodrager niet eenzijdig beslissingen kan nemen die negatieve gevolgen hebben voor de aanspraken van een verzekerde werknemer.

Administratiekantoor

De eigenrisicodrager kan de taken die hij heeft in het kader van de ZW, uitbesteden aan bijvoorbeeld een administratiekantoor. Dat verandert niets aan de hiervoor beschreven taakverdeling tussen het UWV en de eigenrisicodrager, behalve dat de taken van de eigenrisicodrager worden uitgevoerd door het administratiekantoor in naam van de eigenrisicodrager.

De ZW-gerechtigde wordt op de beschikkingen – die op grond van de ZW alleen door het UWV kunnen worden gegeven – geïnformeerd dat hij bij het UWV bezwaar kan maken tegen die beschikkingen.

2 Informatie eigenrisicodrager voor Ziektewet op UWV.nl

Op de website van het UWV is voor de ZW-gerechtigde tot nu toe weinig informatie te vinden over de hiervoor beschreven taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het UWV en de eigenrisicodrager.

Vanaf begin juni 2017 zal een nieuwe pagina op uwv.nl worden geplaatst onder de titel: “Mijn werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet”.

Daarop zal worden uitgelegd dat de eigenrisicodragende werkgever weliswaar de ZW uitvoert, maar dat alle beschikkingen op grond van de ZW door het UWV worden gegeven.

Verder zal een overzicht worden gegeven van de rechten en verplichtingen van de zieke werknemer.

Ook zal worden vermeld dat tegen elke beschikking bezwaar kan worden gemaakt bij het UWV en in welke situaties uit eigen beweging om een beschikking van het UWV kan worden gevraagd.

Tot slot wordt aangegeven welke hulp het UWV kan bieden als de re-integratie niet naar wens verloopt, bijvoorbeeld dat een deskundigenoordeel kan worden verzocht over de vraag of de eigenrisicodrager voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen heeft verricht.

Bron: Salarisnet.nl