Duurdere auto van de zaak terugbetalen bij ontslag werknemer?

Een werknemer met een duurdere auto van de zaak dan het normbedrag, neemt ontslag. De auto gaat naar een andere werknemer en de werkgever stuurt de ex-werknemer een rekening van ruim 10.000 euro. Moet de werknemer deze rekening betalen? Wat zegt de rechter?

De werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op. De werknemer heeft de beschikking over een leaseauto. De werknemer heeft een leasenormcalculatie van 845 euro per maand. De door de werknemer persoonlijk gekozen Volvo in kwestie heeft een leasebedrag van 1.203,95 per maand.

De looptijd van het leasecontract na einde dienstverband bedraagt nog 44,5 maand.

Bedrijfsautoreglement

Het bedrijfsautoreglement bepaalt onder meer dat indien de werknemer een auto naar eigen voorkeur heeft besteld de werknemer de kosten van vroegtijdige beëindiging van de gebruikersovereenkomst voldoet of dat de auto wordt doorgegeven aan een andere medewerker van werkgever. De werkgever neemt de auto in en stelt deze ter beschikking aan een andere werknemer tegen een bedrag van 15% boven het normcalculatiebedrag.

De werkgever vordert nu het verschil tussen voormeld bedrag en het werkelijke leasebedrag per maand over de volledige looptijd, begroot op ongeveer 10.000 euro. De kantonrechter wijst de vordering af onder toepassing van artikel 6:611 BW  (Werkgever en werknemer zijn verplicht zich als goed werkgever en goed werknemer te gedragen).

Oordeel kantonrechter

Het uitgebreide oordeel van de kantonrechter is als volgt:

De werkgever heeft ervoor gekozen om werknemers een leaseregeling aan te bieden. Van die leaseregeling maakt deel uit dat het risico van (het moeten betalen van) een afkoopsom bij voortijdige beëindiging, op de werknemer wordt gelegd. De werknemer is echter niet de contractant van de leasemaatschappij en heeft (dus) geen onderhandelingspositie ten opzichte van de leasemaatschappij.

Belangen werknemer

Artikel 7:611 BW brengt dan mee dat de werkgever bij voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en (mogelijke) beëindiging van het leasecontract zal moeten waken voor de belangen van de werknemer. Daar doet niet aan af dat de werknemer voordat zij de arbeidsovereenkomst opzegde, bekend was met de risico’s van een eventuele afkoopsom.

De werkgever heeft aan de werknemer meegedeeld dat zij zich zou inspannen de leaseauto bij een andere werknemer onder te brengen, een van de opties voortvloeiende uit de bedrijfsautoregeling.

De werkgever heeft de leaseauto terug genomen en in haar bedrijf opnieuw ter beschikking gesteld aan een andere gebruiker. Vervolgens is met die andere werknemer een gebruikersovereenkomst gesloten voor de betreffende auto.

Afwijkende regeling

Door de werkgever is met de nieuwe gebruiker een afwijkende regeling getroffen ten aanzien van de verplichting tot bijbetaling van een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage voor de nieuwe gebruiker is beperkt tot een bedrag van 15% bovenop het normcalculatiebedrag mede op basis van een besluit van de ondernemingsraad van 1 juni 2017.

Betaling restant eigen bijdrage boven 15%

De werkgever houdt de werknemer verantwoordelijk voor betaling van het restant van de eigen bijdrage van de nieuwe gebruiker boven voornoemde 15%.  De kantonrechter stelt vast dat de bedrijfsautoregeling niet in een dergelijke constructie voorziet en ook dat de werknemer niet bekend was met de instructie van de ondernemingsraad. De werknemer heeft niet ingestemd met deze constructie.

De gekozen oplossing is niet vooraf besproken, maar als voldongen feit gepresenteerd en vervolgens eenzijdig door de werkgever uitgevoerd.

De werkgever mocht er dan ook vanuit gaan dat indien de auto aan een andere gebruiker ter beschikking zou worden gesteld haar verplichting tot betaling van een afkoopsom, in welke vorm dan ook, zou komen te vervallen.

Voor rekening en risico werkgever

De keuze van de werkgever moet dan ook voor rekening en risico van de werkgever te blijven. Dat deze door de werkgever gekozen oplossing gunstiger is dan de claim tot betaling van de volledige afkoopsom bij beëindiging van het leasecontract, een van de andere opties uit de bedrijfsautoregeling en dat de werkgever een sign-on bonus van de nieuwe werkgever heeft ontvangen mogelijk (maar niet verplicht) te gebruiken ter compensatie van een afkoopregeling van de leaseauto, maakt dat niet anders.

Onder deze omstandigheden moet de vordering van de werkgever worden afgewezen.

Bron: Salarisnet