CO2-registratieplicht grote werkgevers uitgesteld naar 1 januari 2024

De CO2-rapportageplicht die geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers, is uitgesteld. De eerdere ingangsdatum van 1 juli 2023 is verschoven naar 1 januari 2024. 

In navolging van het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten de CO2-rapportageplicht ook met een half jaar uit te stellen. Het ministerie verwacht in Q2 2023 meer informatie beschikbaar te kunnen stellen, aan alle betrokken werkgevers, zodat het voor iedereen mogelijk is zich terdege en tijdig voor te bereiden.

Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten vanaf 1 januari 2024 de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel registreren. Dit komt voort uit het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over het reduceren van de CO2-uitstoot. De gegevens met betrekking tot zakelijke verplaatsingen moeten werkgevers straks aanleveren bij RVO.nl via een digitaal platform.

Aantal werknemers

Om te bepalen of een werkgever onder de regels valt, moeten alle werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) bij elkaar worden opgeteld. Peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is 1 januari.

Let op: als werknemer wordt alleen beschouwd degene die volgens een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verricht. Gedetacheerden en uitzendkrachten blijven buiten beschouwing. Zij tellen mee bij het bepalen van het aantal werknemers van het detacherings- of uitzendbureau, mits zij daarmee een arbeidsovereenkomst hebben gesloten.

Welke gegevens aanleveren?

De werkgever moet je gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over:

  • het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel; en
  • per gebruikte brandstof.

Emissiegrenswaarde

Door werkgevers meer tijd te geven om tot een aanpak te komen die zoveel goed bij de praktijk aansluit, hoopt het ministerie van I&W te  kunnen vermijden dat de emissiegrenswaarde van kracht wordt.

Of de emissiegrenswaarde vanaf 2027 dwingend wordt opgelegd, hangt af van de evaluatie in 2026 of de CO2-reductie in 2024 en 2025 is behaald. Om het reductiedoel te halen (1 megaton in 2030), tellen alle investeringen van werkgevers mee. Dus ook de investeringen die zijn gedaan om invulling te geven aan de andere afspraken over personenmobiliteit in het Klimaatakkoord.

Handreiking in de maak

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vindt het belangrijk dat het aanleveren van deze gegevens zo min mogelijk extra werk oplevert. Het digitaal platform voor het aanleveren van gegevens moet dan ook goed aansluiten op de administraties van de werkgevers. Tot oktober 2022 hebben daarom werkateliers met werkgevers en sessies met dienstverleners in de mobiliteit plaatsgevonden.

Met de uitkomsten van de werkateliers heeft het ministerie van I&W een handreiking opgesteld. Hierin staat welke gegevens de werkgever jaarlijks voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar moet aanleveren en hoe je aan deze gegevens kunt komen. De handreiking is naar verwachting begin april 2023 beschikbaar voor werkgevers.

Praktijktoets

Om te ervaren hoe het aanleveren van de gegevens naar het digitaal platform verloopt, heeft RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) dit met enkele werkgevers in de praktijk getoetst. Ook de uitkomsten van de praktijktoetsen zijn verwerkt in de handreiking voor werkgevers die binnenkort verschijnt. In mei en juni 2023 worden nog een aantal praktijktoetsen afgenomen.

Digitaal platform

Alle gegevens over de gereisde kilometers moeten worden verwerkt op een digitaal formulier van RVO. Je hoeft niet zelf de CO2-uitstoot bij te houden of uit te rekenen. Op basis van de aangeleverde data berekent het formulier de bijbehorende CO2-emissie. De werkgever ontvangt daarop terugkoppeling. Daarin staan alle relevante data met algemene tips en adviezen.

Bronnen: Salaris van Morgen, AWVN.nlPwC.nl