Besluiten bij Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd

WABMinister Koolmees van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. De lagere regelgeving die bij dit wetsvoorstel hoort is op internetconsultatie.nl geplaatst. Het gaat om regelingen op het gebied van arbeidsrecht en WW waaronder nadere regels voor oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie en afschaffing van sectorfondsen. 

Het betreft de volgende onderwerpen en lagere regelgeving: 

 • Compensatie transitievergoeding einde onderneming
  Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. In het conceptbesluit die op internetconsultatie is geplaatst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de werkgever voor deze betaalde transitievergoedingen wordt gecompenseerd.
  Ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming 
 • Recht op transitievergoeding vanaf eerste dag
  Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Door deze maatregel moet ook een loon per maand berekend kunnen worden als er geen volledige maand is gewerkt. Het Besluit loonbegrip wordt aangevuld met een regeling voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand duren.
  Wijziging Besluit loonbegrip
 • Maatregelen voor oproepkrachten 
  Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag. Het derde besluit geeft duidelijkheid welke arbeidsovereenkomsten niet worden gezien als oproepovereenkomst. Dit betreft arbeidsovereenkomsten met vergoede consignatiediensten of vergoede beschikbaarheidsdiensten in de zorg:
  Ontwerpbesluit nadere regels over oproepovereenkomsten 
 • Lagere WW-premie bij vast contract
  De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
  In het conceptbesluit die op internetconsultatie is geplaatst worden drie onderwerpen geregeld in verband met deze maatregel.
  1. Het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie is vastgesteld op vijf procentpunten.
  Voorbeeld: indien de lage premie 1% is, is de hoge premie 6%.
  2 Vier situaties worden vastgelegd waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie moet afdragen.
  Het gaat om de volgende vier situaties:
  a. De dienstbetrekking wordt binnen vijf maanden na aanvang beëindigd.
  b. De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond dan contractueel voor dat jaar overeengekomen.
  c. De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering
  door arbeidsuren- of inkomstenverlies bij de werkgever.
  d. De werknemer krijgt een WW-uitkering toegekend, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever het lage percentage voor herziening in aanmerking kwam omdat aan dezelfde werknemer binnen een jaar na de aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering werd toegekend op grond van diezelfde dienstbetrekking.
  3 In verband met de opheffing van de sectorfondsen worden enkele lasten overgeheveld naar andere fondsen.
  Wijziging Besluit Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie WW en afschaffing sectorfondsen
 • Premiedifferentiatie werknemersverzekeringen
  Ook moet in verband met de premiedifferentiatie in de WW een regeling worden aangepast.
  1 Enkele bepalingen in verband met de afschaffing van de sectorfondsen vervallen.
  2 Het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven wordt afgeschaft en er komen nieuwe regels ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.
  Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen 

Scholingskosten in mindering op transitievergoeding 

Daarnaast is ook een conceptbesluit op internetconsultatie geplaatst die geen grondslag vindt in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. In dit conceptbesluit worden de mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd. Werkgevers kunnen voortaan niet alleen inzetbaarheidskosten voor de werknemer in mindering brengen op de transitievergoeding die gericht zijn op een andere functie bij een andere werkgever, maar ook inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie in de eigen onderneming van de werkgever.  

Wijziging Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding i.v.m. inzetbaarheidskosten 

Pensioenregeling payrollwerknemers 

Eén besluit onder het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans is nog niet gepubliceerd. Dat is een conceptbesluit dat regelt aan welke voorwaarden een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers moet voldoen. Dit besluit wordt nog uitgewerkt en op een later moment openbaar gemaakt voor internetconsultatie. De voorwaarden waaraan de adequate pensioenregeling dient te voldoen vergen nog nadere uitwerking. 

U kunt uw reactie op de lagere regelgeving geven. De einddatum van de consultatie is maandag 10 december 2018. 

Bron: Over Salaris.nl