Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

arboDe arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgever kan een aantal taken aan de arbodienst uitbesteden. Hij moet hiervoor wel een contract afsluiten.

Een van de verplichtingen waarvoor de werkgever deskundige bijstand nodig heeft, is de uitvoering van de verzuimbegeleiding. Zodra een werknemer ziek wordt, moet de werkgever voldoen aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Een arbodienst kan onder meer de volgende taken van de werkgever overnemen:

  • de registratie van zieke en herstelde werknemers, inclusief contacten met UWV bij langdurige ziekte;
  • de registratie van (zieke) zwangere werkneemsters en de daarbij horende melding aan UWV.

Verplicht door Wvp

In het kader van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) moet de werkgever voor een aantal verplichtingen ook samenwerken met een gecertificeerde arbodeskundige, zoals een bedrijfsarts. Meestal is deze in dienst bij een arbodienst. Het gaat om:

  • zeswekelijkse controle van zieke werknemers door de bedrijfsarts bij langdurige uitval;
  • opstellen van de probleemanalyse bij ziekte;
  • invullen van het medisch gedeelte van het re-integratieverslag ten behoeve van de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bij twee jaar ziekte.

Adviserende rol bedrijfsarts

Door de laatste wijziging van de Arbowet speelt de bedrijfsarts niet alleen een grote rol in de verzuimbegeleiding, maar ook bij de preventie van verzuim. In plaats van bijstand verlenen is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding. De adviserende rol van de bedrijfsarts heeft meer nadruk gekregen in de Arbowet. De bedrijfsarts is daarmee belangrijk in het arbobeleid van organisaties.

Bron: HR rendement