WIA, uniform loonbegrip en privégebruik auto van de zaak

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in op de WIA en het uniform loonbegrip en de waarde van het privégebruik van de auto van de zaak. Ook het kerstcadeau komt kort aan de orde.

Als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip is de waarde van privégebruik van de auto van de zaak met ingang van 2013 aangemerkt als loon voor de werknemersverzekeringen.

De minister reageert op een brief die een werkgever heeft gestuurd. Deze vindt het onrechtvaardig dat UWV de auto van de zaak en het kerstcadeau als loon beschouwt en de waarde daarvan in aanmerking neemt bij de WIA-uitkering.

Waarde privégebruik auto van de zaak is loon

De waarde van het privégebruik van een auto van de zaak wordt al sinds jaren beschouwd als loon waarover loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden afgedragen. Sinds 2013 wordt deze waarde ook voor de werknemersverzekeringen als loon beschouwd. De werkgever betaalt er dus premies werknemersverzekeringen over.

Waarde bepalend voor hoogte uitkering

Voor de werknemer telt deze waarde van privégebruik, net als alle andere loonbestanddelen, ook als loon voor de vaststelling of recht bestaat op WIA- of andere uitkering en is deze waarde bepalend voor de hoogte van die uitkering. Dat geldt voor iedere werknemer die (sinds 2013) het privégebruik van een auto van de zaak geniet. Opgemerkt wordt dat de auto van de zaak niet meetelt voor de loonheffingen en uitkeringen als de auto alleen zakelijk wordt gebruikt.

Vermindering of intrekking uitkering

Voor degene die een auto van de zaak privé mag gebruiken en daarnaast een uitkering heeft, kan dit gebruik leiden tot vermindering of intrekking van een uitkering. Voor degene die een nieuw recht op uitkering krijgt, telt deze waarde ook mee voor de hoogte van het dagloon van die uitkering en kan die waarde leiden tot een hogere uitkering.

Voor deze werking van de waarde van privégebruik auto is bewust gekozen bij invoering van de Wet uniformering loonbegrip.

Kerstcadeau en werkkostenregeling

De waarde van een kerstcadeau wordt aangemerkt als loon. Een werkgever kan op grond van de werkkostenregeling een kerstcadeau schenken zonder inkomenseffect voor de werknemers. Als voorwaarde voor de toepassing van de werkkostenregeling geldt dat u de vergoeding of verstrekking aanwijst als eindheffingsbestanddeel. Als de totale waarde van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen boven 1,2 procent van de totale loonsom komt, is eindheffing verschuldigd over het meerdere. Ook voor de werknemersverzekeringen blijft de waarde van het kerstcadeau dan buiten beschouwing.

Bron: SalarisNet.nl