Wat zijn de regels bij ziekte tijdens ouderschapsverlof?

Als een werknemer tijdens het betaald ouderschapsverlof ziek wordt, blijft dit verlof in principe gewoon doorlopen. Dat verduidelijkt UWV in de informatie over het betaald ouderschapsverlof, de verlofregeling waar werknemers sinds 2 augustus 2022 gebruik van kunnen maken.

Werknemers kunnen sinds 2 augustus voor negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV (artikel) ontvangen, op voorwaarde dat die negen weken in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Een werknemer hoeft de negen verlofweken niet aaneengesloten op te nemen, spreiding van het verlof is ook een optie. Het kan gebeuren dat de werknemer zich in die tijd ziek moet melden. In dat geval loopt het betaald ouderschapsverlof door (ook bij ziekte door zwangerschap of bevalling). De werkgever betaalt alleen uren door die de werknemer zou werken.

Ouderschapsverlof

Verzoek om ouderschapsverlof te onderbreken

De werknemer heeft echter het recht om de werkgever te verzoeken om het verlof niet voort te zetten vanwege een onvoorziene omstandigheid, zoals ziekte. De werkgever moet hiermee akkoord gaan, tenzij hij een ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’ heeft. Maar daar is niet snel sprake van. Stemt de werkgever in, dan wordt het recht op verlof opgeschort. Wel is het zo dat dat de werkgever niet eerder dan vier weken na het verzoek van de werknemer gevolg hoeft te geven aan dat verzoek. Van deze regels uit de Wet arbeid en zorg kan alleen via de cao worden afgeweken. Daarnaast geldt dat de werkgever een weigering altijd schriftelijk moet motiveren. Een wijziging van de opname van het verlof hoeft niet te worden doorgegeven aan UWV.
Er zijn andere regels van toepassing als de werknemer het verlof niet wil opnemen of voortzetten vanwege het opnemen van zwangerschapsverlof (tool), bevallingsverlof of adoptieverlof. In die situaties kan de werkgever het intrekken of wijzigen van het verlof nooit weigeren.

Geen verlof bij ziekmelding voor 100% van uren

UWV meldt ook dat een werknemer die bij een verlofaanvraag al volledig arbeidsongeschikt is, geen betaald ouderschapsverlof kan opnemen. De werkgever betaalt het loon door totdat de werknemer weer (deels) kan werken en een verzoek indient voor ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Het moet dan gaan om een verzoek voor dagen of uren waarop de werknemer kan werken. En uiteraard geldt ook in dit geval dat de werknemer de verlofuren binnen het eerste levensjaar van het kind (of binnen een jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg) behoort op te nemen. Na het eerste jaar vervalt de mogelijkheid om een uitkering voor ouderschapsverlof te ontvangen.

Bron: HR Rendement